Alle Menschen werden Brüder

Alle Menschen werden Brüder

Alle Menschen werden Brüder, staat er in het overbekende lied van componist Ludwig von Beethoven. Dat geloof ik ook, maar dan alleen in Christus en op geen enkele andere manier. Dus ook niet via de eenwording van Europa waaraan men nu via politieke kanalen werkt.

Het Europese volkslied

Deze webpagina van de Europese Unie geeft wat informatie over het lied dat als het officiële Europese volkslied wordt aangemerkt. Er staat o.a.:

De melodie van het Europese volkslied komt uit de negende symfonie van Ludwig van Beethoven, gecomponeerd in 1823. De tekst erbij is de “Ode an die Freude” van Friedrich von Schiller, geschreven in 1785.

Het volkslied is niet alleen een symbool van de Europese Unie, maar ook van Europa in ruimere zin. Het gedicht “Ode an die Freude” verwoordt het ideaal van een wereld waar alle mensen als broeders leven, een ideaal waarin Schiller en Beethoven beiden geloofden.

In 1972 nam de Raad van Europa het gelijknamige thema uit Beethovens negende symfonie als hymne aan. In 1985 namen de EU-regeringsleiders het over als officieel volkslied van de Europese Unie. Het is een volkslied zonder tekst. Geschreven in de universele taal van de muziek geeft het uitdrukking aan de Europese idealen van vrijheid, vrede en solidariteit.

Een lied zonder tekst

Het is nu een volkslied zonder tekst en wat mij betreft zit daar het probleem. Geen tekst, betekent dat de God van de Bijbel, de Christus, verdwenen is uit het lied. Daarmee is het zowel letterlijk als overdrachtelijk leeg. Het is alles ijdelheid om in de taal van de Statenvertaling te blijven. En dat is illustratief voor wat er in Europa gaande is. De Heer verdwijnt meer en meer uit het leven van mensen die geacht worden één te zijn met elkaar of dat te worden. Dan is het bijvoorbaat een kansloze missie, want de echte verbindende Factor is er niet.

Vreugde, vreugde, louter vreugde

Daarom besteden we op deze website graag aandacht aan dit lied. Mét tekst uiteraard, want die is beslist de moeite waard. In het Engels gaat de melodie vergezeld van betekenisvolle tekst in de hymn “Joyfull, Joyfull, We Adore Thee”. In het Duits is het onder andere bekend als “An die Freude”. Daaruit heb ik één couplet genomen en toegevoegd aan de Nederlandstalige versie “Vreugde, vreugde, louter vreugde“.

Dat is nummer 287 uit de bundel van Johannes de Heer. Daarmee wordt het een lied mét inhoud! Een lied van zes coupletten waarin de Here Jezus Christus centraal staat. Een lied dat spreekt over dat alle mensen één zullen worden onder Gods vleugels. “Alle Menschen werden Brüder, Wo dein sanfter Flügel weilt“. Dus waar de Here Jezus Christus is, daar is éénheid. Leven in vrijheid, vrede en solidariteit. Nu al in de Gemeente in de hemel en binnen afzienbare tijd ook op aarde, als Zijn Koninkrijk regeert vanuit Jeruzalem, zoals het vaste profetische Woord ons heeft meegedeeld.

Nederland Zingt

In het programma Nederland Zingt van de Evangelische Omroep (EO) is het lied “Vreugde, vreugde, louter vreugde” ook gezongen; helaas in verkorte versie.

Alle Menschen werden Brüder

My hope is built on nothing less

My hope is built on nothing less

De 2017-verkiezingen voor de Tweede Kamer in Nederland zijn net gehouden. Een record aantal Nederlanders is gaan stemmen. De talrijke kiezers, om wier gunst wekenlang is “gevochten”, vertrouwen van weinig tot veel op degenen aan wie zij hun stem hebben toevertrouwd.

Hopen op…

Zij hopen op… In ieder geval hopen zij erop dat de gekozen volksvertegenwoordigers zich inzetten om hun persoonlijke omstandigheden goed te houden of te verbeteren. Zij hopen op een goede en rechtvaardige regering. Of degenen die hopen er ook werkelijk op vertrouwen dat het goed komt, betwijfel ik. De ervaring leert dat het woord “hopen”, als het wordt toegepast op de mens, de betekenis in zich heeft van: we zullen nog maar moeten bezien of het gaat lukken. Zekerheid is er bepaald niet en de geschiedenis laat zien dat eigenlijk altijd het vertrouwen niet waargemaakt wordt.

Zo solide als een rots

Hoe anders is het met de zo solide als een rots zijnde beloften van onze Heer en Heiland, de Here Jezus Christus. De apostel Petrus zei daar over:

En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de Morgenster opga in uw harten.

Geen enkele twijfel is er of Zijn Woord, Zijn beloften, Zijn Plan ook werkelijkheid zijn geworden en nog zullen worden. Er staat nog veel te gebeuren. Bij de Here Jezus Christus, de God van de Bijbel, betekent het woord “hopen” dat men er 100% zeker van kan zijn. Niets minder. Dat wij daarop volledig mogen vertrouwen. Bijvoorbeeld als het gaat over ons behoud en ons leven uit Genade, voor nu en in de toekomst. Wij mogen volgens Paulus in Romeinen 8 verzekerd zijn dat de hoop op Hem niet ijdel (leeg) is:

Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,
Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

Aan deze geweldige dingen moet ik denken als ik iedereen zo druk doende zie in de verkiezingstijd. Er wordt zoveel energie aan de zwakke beloften van de mens besteed en er is zo weinig aandacht voor de vaste beloften Gods.

Edward Mote

Ik moet dan ook denken aan de hymn “My Hope Is Built on Nothing Less“, geschreven in 1834 door Edward Mote, een Engelse pastor. Een prachtig nummer, dat voor mij goed weergeeft waar het in mijn leven werkelijk om draait. Mooi langzaam gezongen op gedragen muziek om het volgende goed te laten doordringen:

Mijn hoop is op niets minder gevestigd dan op Jezus’ bloed en rechtvaardigheid.
Op Christus, the solide rots, sta ik. Al het andere is drijfzand.

Luister eens naar dit nummer, in dit geval uitgevoerd door Tennessee Ernie Ford en zijn muzikaal gezelschap en lees de onderstaande tekst.

The Solid Rock

My hope is built on nothing less
Than Jesus’ blood and righteousness;
I dare not trust the sweetest frame,
But wholly lean on Jesus’ name.

Refrein
On Christ, the solid Rock, I stand;
All other ground is sinking sand,
All other ground is sinking sand.

When darkness veils His lovely face,
I rest on His unchanging grace;
In every high and stormy gale,
My anchor holds within the veil.

His oath, His covenant, His blood
Support me in the whelming flood;
When all around my soul gives way,
He then is all my hope and stay.

When He shall come with trumpet sound,
Oh, may I then in Him be found;
Dressed in His righteousness alone,
Faultless to stand before the throne.


[button link=”https://vlichthus.nl/wp-content/uploads/2017/03/My_Hope_is_Build_On_Nothing_Less.pdf” size=”medium” target=”new” color=”red”]Bladmuziek My Hope Is Built On Nothing Less[/button]


My hope is built on nothing less

My hope is built on nothing less

Volle verzeek’ring

Volle verzeek'ring

Volle verzeek’ring, 197 bundel Joh. de Heer, 220 Opwekking

Volle verzeek’ring, 197 bundel Joh. de Heer, 220 Opwekking is een lied van Fanny J. Crosby. Deze zuster in de Here Jezus Christus snapte het helemaal en wist dat te vertalen in mooie liederen. Haar blindheid werd haar tot zegen, zoals ze zelf verklaarde.

Dank voor dit lied dat zo mooi de volle zekerheid (Romeinen 8) beschrijft die een gelovige in Christus heeft. Geen enkele terughoudendheid, zeker weten dat wij behouden zijn, wedergeboren en steeds zalig zijn, Zijn eigendom zijn, Zijn rust zijn ingegaan, helemaal vrij, ‘t harte naar boven, ‘t oog hemelwaarts, leven voor onze Heer en Heiland. Dit is mijn vreugde! Jezus is mijn!

Niet een beetje verzekerd, niet misschien, niet ooit, niet als je goed je best doet, niet als je volhardt. Niets van dit alles, maar wel… volledig verzekerd zijn dat wij álles van God alreeds gekregen hebben uit en in de Genade van de Here Jezus Christus. En dat blijvend!

Wat een geweldige tekst! Zing het uit volle overtuiging mee, dat versterkt het hart en geeft vreugde.

Meezingen Volle Verzeek’ring

Volle verzeek’ring, Jezus is mijn!
Wat schenkt dat rust
aan ‘t volgzaam gemoed.
In Hem zal ‘k zalig, zalig steeds zijn,
wedergeboren door Jezus’ bloed.

Refrein:
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
in mijne Heiland, Jezus is mijn!         2x

Voll’ onderwerping, zijn eigendom,
in Hem te rusten, heerlijk genot.
‘t Eigen ik doden, zijn wil alleen,
rijk in mijn Heiland, leven voor God.

Refrein:
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
in mijne Heiland, Jezus is mijn!         2x

Volle verlossing, gans vrij te zijn.
‘k Mag alles leggen in zijn hand.
‘t Harte naar boven, ‘t oog hemelwaarts;
zo Jezus volgen naar ‘t vaderland.

Refrein:
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
in mijne Heiland, Jezus is mijn!        2x

Volle bewustheid, Hij leeft voor mij,
dit geeft mij blijvend heerlijk genot!
‘k Mag altijd wand’len aan Jezus’ zij.
‘k Mag nu steeds leven voor mijne God.

Refrein:
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
in mijne Heiland, Jezus is mijn!        2x

Speel zelf Volle Verzeek’ring

Degenen die dit nummer zelf willen spelen (keyboard versie) kunnen een PDF van dit nummer downloaden.

Andere uitvoeringen van Volle Verzeek’ring

Er zijn heel veel uitvoeringen van dit prachtige lied te vinden via internet. Ik heb er twee geselecteerd. Eén in het Nederlands en een Engelstalige versie onder de titel “Blessed Assurance”, uitgevoerd door Linda Randle. Zij is ook regelmatig te zien en te horen bij The Gaithers.

Volle verzeek’ring

Volle verzeek’ring

Andrae Crouch: Through it all

Andrae Crouch: Through it all

Andrae Crouch: Through it all. Crouch (1942-2015) was een gospelzanger en tekstschrijver uit San Francisco. Hij won diverse Grammy Awards voor zijn gospelsoul producties, zo vertelt Wikipedia. Eén van zijn songs die beklijven is “Through it all”, oftewel: “Door dit alles”.

Björn Quint

Björn Quint zong een aantal jaren terug dit nummer. Hij werd begeleid op keyboard en het geheel werd eenvoudig opgenomen “tussen de schuifdeuren”. Het blijft een mooie uitvoering van dit wereldberoemde nummer dat ons bepaalt bij het vertrouwen dat een gelovige mag hebben in zijn Heer en Heiland, wat er ook gebeurt en waar we ook zijn of naar toe gaan.


Vertaling Through it all

Hierbij de letterlijke vertaling van “Through it all”. (originele lyricsAndrae Crouch: Through it all

[box style=’doc’]

Door dit alles

Ik heb veel tranen en verdriet gehad,
Ik had veel vragen voor morgen ,
er waren tijden dat ik niet goed en kwaad niet van elkaar kon scheiden.
Maar in elke situatie, gaf God me de gezegende troost dat mijn beproevingen mij sterker maken.

Refrein
Door dit alles, door dit alles,

heb ik geleerd om te vertrouwen op Jezus,
heb ik geleerd te vertrouwen op God.
Door dit alles, door dit alles, heb ik geleerd om afhankelijk te zijn van Zijn Woord.

Ik ben naar veel plaatsen geweest,
ik heb veel gezichten gezien,
er waren tijden dat ik mij zo alleen voelde.
Maar in mijn eenzame uren,
ja, die kostbare eenzame uren,
laat Jezus me weten dat ik Hem toebehoor.

Refrein

Ik dank God voor de bergen,
en ik dank Hem voor de valleien,
Ik dank Hem voor de stormen, waar hij mij doorheen leidde.
Want als ik nooit een probleem had gehad,
zou ik niet weten dat God ze kon oplossen,
en zou ik nooit geweten hebben wat geloof
in God kon doen.

Refrein

 [/box] 


Andrae Crouch: Through it all

Andrae Crouch: Through it all

Tel uw zegeningen

Tel uw zegeningen

Gezegend met álle geestelijke zegening

Efeziërs 1 : 3 zegt: Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.

In het dagelijkse leven is het nuttig om regelmatig de bovenstaande woorden Gods tot ons te nemen. Weten dat wij nu alreeds als hemelburgers álle geestelijke zegening in Christus ontvangen hébben, helpt ons uitermate om stand te houden in een wereld die onverschillig of vijandig staat tegenover “God en Vader van onzen Heere Jezus Christus”.

Vanuit die wetenschap en dat vertrouwen kunnen we ons verdiepen in Gods Woord om te weten te komen wat die “geestelijke zegening in den hemel in Christus” omvat. Daar worden we beter van en alleen dat al is een zegening die het tellen waard is.

Lied 256, bundel Johannes de Heer, Tel uw zegeningen

Johnson Oatman Jr. (1856-1922) schreef een gospel over zegeningen. In “Count Your Blessings”. Zijn bemoediging op muziek vinden we onder andere terug in lied 256 uit de meezing-bundel van Johannes de Heer. Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, laat hij ons weten. Een geweldig advies, dat wij graag hier doorgeven via de tekst van het lied, de bladmuziek, en gezongen versies van Guy Penrod (bekend van The Gaithers) en het EO-programma Nederland Zingt.

Tel uw zegeningen

Als op ‘s levens zee de stormwind om u loeit.
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit.
Tel uw zegeningen tel ze een voor een.
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.

Refrein:
1Tel uw zegeningen, een voor een.
2Tel ze alle en vergeet er geen.
3Tel ze alle, noem ze een voor een.
4En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Drukken ‘s levens zorgen u soms zwaar terneer.
Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer.
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien.
Dan zal ‘t harte zingen en de zorgen vlien.

Refrein

Als ge ziet op and’ren met veel geld en goed.
Weet uw hemelvader geeft u overvloed.
Tel uw zegeningen voor geen geld te koop.
Schatten in de hemel zijn uw blijde hoop.

Refrein

Zo in alle moeiten zorgen zonder tal.
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.
Tel uw zegeningen, eng’len luist’ren toe.
Troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.

Refrein

[button link=”https://vlichthus.nl/wp-content/uploads/2017/08/Lied_nr_256_Johannes_de_Heer.pdf” color=”red”]PDF bladmuziek lied 256[/button]

Tel uw zegeningen

Mary did you know…

Hoewel wat mij betreft de opstanding van Jezus van Nazareth en Zijn aanstelling tot Christus, (Petrus in Handelingen 2: “Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.”) het hoogtepunt van het Evangelie is, begint het verhaal eerder.

Vooral in december (hoewel 25 december niet de geboortedag is) staan we bij de geboorte stil van Jezus van Nazareth. Matthéüs, het eerste boek van het Nieuwe Testament zegt daarover:

21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

22 En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet, zeggende:

23 Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.

Mary did you know

Een mooi lied in dit verband is “Mary did you know”, waarin aan Maria “gevraagd” wordt of ze allemaal wist wat wij nu zo goed weten. Laten we het niet vergeten en dankbaar zijn dat het kindje later heel de Schrift onderzocht, die geloofde, daarover onderwees en opgroeide tot een volwassen man.

Dankbaar dat hij door Zijn geloof deed wat Hem te doen stond en zo de dood overwon en onze verlossing teweegbracht. Dankbaar dat wij door ons geloof in Hem wedergeboren zijn tot onvergankelijk leven en nu alreeds hemelburgers in Christus zijn. Efeze 1 zegt daarover: “Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus“.

Maria, wist je…

dat je Kleine Jongen op een dag op water zou lopen?
Maria, wist je
dat je Kleine Jongen op een dag onze zonen en dochters zou redden?
Wist je
dat je Kleine Jongen is gekomen om ons nieuw te maken?
Dit Kind dat je hebt vrijgelaten zal binnenkort jou vrijmaken.

Maria, wist je…
dat je Kleine Jongen zicht zal geven aan een blinde?
Maria, wist je
dat je Kleine Jongen de storm kan bedaren met Zijn hand?
Wist je
dat je Kleine Jongen in de voetsporen van engelen heeft gelopen?
Als je je Kleine Jongen kust, heb je het gezicht van God gekust.

Maria wist je dat…

De blinden zullen zien.
De doven zullen horen.
De doden zullen weer leven.
De kreupelen zullen springen.
De dommen zullen lof spreken
over het Lam.

Maria, wist je…
dat je Kleine Jongen de Heer is van de hele schepping?

Maria, wist je…
dat je Kleine Jongen op een dag de naties zou regeren?

Wist je…
dat je Kleine Jongen het perfecte Lam van de hemel is?
Het slapende Kind dat je vasthoudt is de grote Ik Ben.

Mary did you know

Lichtstad met uw paarlenpoorten

Lichtstad met uw paarlenpoorten

Velen kennen het lied “Lichtstad met uw paarlenpoorten” uit de bundel van Glorieklokken. In het Engels is dit lied bekend onder de titel “He the pearly gates wil open”, bijvoorbeeld erg mooi gezongen door de al vele jaren in Amerika wonende Evie Karlsson. Deze Zweedse zingt het lied van haar landgenoot.

De schrijver is namelijk de Zweed Fredrick Arvid Blom (1867-1927). Hij emigreerde in 1890 vanuit Zweden naar Amerika en diende daar onder andere als voorganger. Nadat hij tijdens een moeilijke periode in zijn (geloofs)leven verbitterd in de gevangenis was beland, (kwam hij tot bezinning en schreef dit lied van geloof en vertrouwen in onze Heer en Heiland. Lichtstad met uw paarlenpoorten

Toen (1917) kon hij niet weten hoe lang en hoe veelvuldig dit nadien nog gezongen zou worden. Onze dank voor dit lied. Blom werd na zijn gevangenisperiode voorganger van de Swedish Congregational Church in Pennsylvania. In 1921 keerde hij terug naar Zweden.

blom_zwedenMet de wetenschap dat hij dit lied onder wellicht zware omstandigheden heeft geschreven is het interessant om eens naar de liedtekst in het Engels te kijken. Dan krijgt het lied nog meer kracht. Dat geldt ook voor de letterlijke vertaling in het Nederlands van de Zweedse liedtekst onder de officiële titel “Som en herlig gudomskälla”, o.a. gezongen door Kjell Samuelson. Het staat in Zweden ook bekend als “Pärleporten“.

Het is mijn vertaling (niet zingbaar), die waarschijnlijk niet foutloos is, maar toch goed weergeeft wat ik bedoel.

Als een heerlijke Godsbron

Als een heerlijke Godsbron;
rijk en machtig, diep en groot,
wonen de liefde, genade en waarheid,
in Jezus’ hart.

Refrein

Hij heeft de poorten van de hemel geopend,
zodat ik er in kan gaan.
Door het bloed heeft hij mij gered
en bewaart Hij mij als de Zijne. 

Ik was eens als een opgejaagde duif,
als een gewond hert,
maar een diep gebroken hart
is door Jezus niet aan de kant geschoven.

Refrein

Wonder boven alle wonderen
Hij vergaf mij voor eens en al.
Over Zijn wonderbare goedheid
zing ik nu blij mijn lied.

Refrein

Als ik eenmaal in dit leven
de gouden poort zal bereiken,
zal die door de grote liefde van Jezus
voor mij open staan.

Refrein

Moesje Alt

De Nederlandse vertaling, die wel heel goed gezongen kan worden, is van de hand van “moesje” Alt. Zendingszuster M.A. Alt heeft een zeer waardevolle bijdrage geleverd aan het oeuvre dat ons ook in deze dagen ter beschikking staat. Lichtstad met uw paarlenpoorten

Lichtstad met uw paarlenpoorten

Lichtstad met uw paarlenpoorten