Geheimen uit de oudheid

Geheimen uit de oudheid

Geheimen uit de oudheidArcheoloog en onderzoeker Jonathan Gray beschrijft in zijn boek “Dead Men’s Secrets” talrijke opmerkelijke overblijfselen uit lang vervlogen tijden. Waarschijnlijk zult u er met de nodige scepsis kennis van nemen, maar het zal u toch niet helemaal loslaten. De geheimen uit de oudheid zijn zo talrijk dat ze niet eenvoudigweg afgedaan kunnen worden als onzinnig, hoe vreemd ze in onze ogen ook mogen zijn.

Overblijfselen uit de oudheid

Dat overblijfselen uit de oudheid in deze tijd niet serieus genomen worden, heeft voor een belangrijk deel te maken met de evolutionaire gedachte dat er vroeger ongeveer niks was en dat alles steeds maar beter wordt, vooral in de laatste decennia. Wat wij nu kennen zou er nooit eerder geweest zijn. Maar is dat zo? Na het lezen van dit boek is dat idee niet meer houdbaar. De wijze koning Salomo wist het al veel eerder: Hetgeen er geweest is, hetzelve zal er zijn, en hetgeen er gedaan is, hetzelve zal er gedaan worden; zodat er niets nieuws is onder de zon. (Prediker 1 : 9)

Schrijver Jonathan Gray zegt: “Sommige van de gegevens die nu worden gepresenteerd kunnen als belachelijk overkomen op de moderne geest. Die is getraind in blind geloof in de moderne wetenschap. Maar ik ben terughoudend over wetenschappelijke dogmatiek, want wat vandaag wetenschap heet of wat twintig of dertig jaar terug voor wetenschap doorging, zijn vandaag of morgen drogredenen.

Lang vergeten prehistorische wetenschap

Hoe meer het bewijs zich opstapelt over lang vergeten prehistorische wetenschap, hoe moeilijker het wordt het idee van je af te schudden dat onze voorouders veel meer wisten dan wijzelf. Zij bezaten een superieure intelligentie en technologische vaardigheden, vaak in een mate die de moderne geest onthutst. Wat zij allemaal bereikten staart ons aan; hun geheimen gaan ons te boven. Overweeg deze als stof tot nadenken.”

[button link=”http://beforeus.com” color=”red”]Website auteur Jonathan Gray[/button]

ISBN: 978-90-822680-03 – Jonathan Gray – 16,0 x 24 cm. – 344 pag. – € 20,00

Geheimen uit de oudheid

Jozef een type van Christus in Zijn vernedering en verhoging

Jozef een type van Christus

omslag_boek_JozefHoe wonderbaarlijk stemmen toch de geschiedenis van Jozef en die van onze Heiland overeen. Ware Jozef niet in Egypteland geweest, alles, mens en dier, zou aan het verderf en de hongerdood prijs gegeven zijn. Hoe duidelijk kunnen wij Gods leidende en besturende hand bespeuren in elk deel van dit wonderbare verhaal. Het gehele wereldgebeuren moet medewerken tot verwezenlijking van Gods plannen en raadsbesluiten. Hij wilde het Hebreeuwse gezin van Jakob en zijn zonen naar Egypte leiden, opdat het daar zou kunnen uitgroeien tot een groot en sterk volk. Pas daarna zou Hij het terugvoeren naar het land Kanaän, dat God tevoren voor Zijn volk had bestemd.

Herinner u nog eens de lange aaneenschakeling van gebeurtenissen: de dromen van Jozef, de jaloezie van zijn broers, zijn slavernij in Egypte; de wellust van Potifars vrouw, de vergeetachtigheid van de schenker; de dromen van Farao; het geloof van Jozef; de wijsheid van de Koning; de zeven jaren van overvloed en de daaropvolgende zeven jaren van hongersnood en wereldcrisis. Achter al deze gebeurtenissen zien wij de hand van God. Hoe vertroostend en bemoedigend is dat voor ons, als Gods kinderen. Hij werkt altijd alle dingen naar de raad van Zijn wil en ons ten goede. De Schrift zegt: “Wij weten, dat alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn”. (Romeinen 8 : 29)

Jacob Klein Haneveld

Dit boek is een heruitgave van het oorspronkelijk door Het Morgenrood in Bodegraven uitgegeven boek met dezelfde titel. Jozef een type van Christus

ISBN: 978-90-822680-1-0 – Jb Klein Haneveld – 13, 5 x 20 cm. – 191 pag. – € 12,00

DVD_Jozef_plaatje_kleinBestel ook de DVD Jozef (180 minuten, Engels gesproken, Nederlands ondertiteld; € 8,00).

Het boek lezen en de DVD bekijken is absoluut aan te raden!

Jozef een type van Christus

Onbekend Israël – van David tot vandaag

Omslag van het boek Onbekend Israël - van David tot vandaag. Schrijver Steve. M. Collins

Omslag van het boek Onbekend Israël - van David tot vandaag. Schrijver Steve. M. CollinsSteve M. Collins over Onbekend Israël

Onbekend Israël. Historische onwetendheid was lange tijd de voedingsbodem voor het hier en daar opspruiten van meestal goedbedoelde pogingen om de – ten onrechte als verloren beschouwde – stammen van Israël te lokaliseren. Maar een evolutionistische cultuur, die de Bijbelse geschiedenis beschouwt als menselijke verzinsels, behandelt deze pogingen onmiddellijk als onkruid: fantasie, fabels en dwaling.

Steve M. Collins laat zich hierdoor niet hinderen in zijn streven om verheldering te geven omtrent “onbekend Israël”. Zijn vergelijkende studie van de Bijbelse en profane historie stelde hem daarom in staat te komen tot een gedocumenteerde beschrijving van 3000 jaar Israëlitische wereldgeschiedenis. De grote verdienste van Collins is, dat hij niet op gebruikelijke wijze een verzameling losse en uiterst smalle theorieën geeft, maar een breed samenhangend geheel; wetenschappelijk verantwoord en toch vlot en boeiend geschreven.

Davidisch koninkrijk, Feniciërs, Puniërs, Parten en Scythen

De periode van Abraham tot de tijd der Richteren laat hij hier buiten beschouwing. Maar vanaf de opkomst van het Davidische koninkrijk volgt hij de lotgevallen van alle stammen van Israël tot in de moderne tijd. Daarbij beperkt hij zich dus niet tot de gebaande smalle paden van de Grieks-Romeinse tradities, die de hoofdmoot vormen van de historische kennis in de westerse cultuur. Ook “barbaren” als Feniciërs, Puniërs, Parthen en Scythen passeren de revue. En plotseling komt de ogenschijnlijk dorre Bijbelse geschiedenis op indrukwekkende wijze tot leven en blijken de herhaalde profetieën aan Abraham, Izak en Jakob aangaande menigten van volken en koninkrijken, die uit hen zouden voortkomen, op grandioze wijze te zijn vervuld. En de toekomst?

Dit boek is misschien wel verplichte kost voor allen die de waarheid liefhebben. Na lezing van dit boek zal uw visie op de Bijbel, de geschiedenis en de toekomst niet meer dezelfde zijn.

Israël in de toekomst

Onbekend Israël zal niet langer onbekend zijn. Onze geschiedenis is er van doortrokken. En in de toekomst zal Israël (niet de huidige staat) een belangrijke rol vervullen in het Gods plan. Want de geschiedenis en de in de Bijbel opgetekende beloften voor Israël wijzen daar op. Wij kunnen daar kennis van nemen.

Daarom: Geschiedenis, heden en toekomst van Israël hoeven niet onbekend te zijn!

[button link=”http://stevenmcollins.com/homepage.php” target=”_blank” color=”red”]Website auteur Steve M. Collins[/button]

ISBN: 978-90-808032-0-6 – Steve M. Collins – 16,5 x 24 cm. – 488 pag. – € 23,50

Onbekend Israël

De geschiedenis van Kelto-Saksisch Israël

cover_kelto2Dit is de geschiedenis van een vermiste tak van Gods verkoren volk, de Israëlieten. Tien stammen van het noordelijke Hebreeuwse koninkrijk van “Efraïm” werden overwonnen en door de Assyriërs gevangen genomen in de achtste eeuw voor Christus, waarna nooit meer iets van hen werd vernomen. Joodse en Christelijke geleerden hebben sindsdien lang gespeculeerd over hun verdwijning. En Christus zinspeelde in het Nieuwe Testament op hun nog voortdurende bestaan. Waar waren ze toch gebleven?

De historicus en geleerde W.H. Bennett, een oud lid van de Koninklijke Geografische Stichting, besteedde vijftig jaar van zijn leven aan het volgen van hun spoor. Door allerlei aanwijzingen te bestuderen op het gebied van taal, heraldiek, cultuur en vervulde profetieën, wist hij eindelijk het mysterie rond hun verdwijning van het toneel van het Midden-Oosten op te lossen en kon hij hun huidige identiteit vaststellen. De geschiedenis van Kelto-Saksisch Israël

Met behulp van meer dan 175 kaarten, schema’s en illustraties, als ook twaalf waardevolle appendices, wordt de geschiedenis van deze vermiste Israëlieten verteld. De bijeengebrachte informatie in dit boek is een belangrijke sleutel tot het begrijpen van de vervulling van de Bijbelse beloftes en verbonden in onze moderne wereld.

De geschiedenis van Kelto-Saksisch Israël als PDF

Deze uitgave (ISBN 978-90-808032-1-9) is niet meer als boek leverbaar. Het is wel te lezen als PDF. Deze is gratis beschikbaar. Een kleine donatie wordt op prijs gesteld.

[button link=”https://vlichthus.nl/wp-content/uploads/2018/02/De_geschiedenis_van_Kelto_Saksisch_Israel.pdf” size=”medium” target=”new” color=”red”]PDF De geschiedenis van Kelto-Saksisch Israël[/button]

De geschiedenis van Kelto-Saksisch Israël

Wedergeboorte en Gods programma

Wedergeboorte en Gods programma

Wedergeboorte en Gods programmaEen Engelstalige hymn met als titel “Tell me the old, old story”, bezingt in vier coupletten de waarde van de heerlijke Woorden Gods. “Vertel mij steeds hetzelfde, doe dat overal en vaak, want ik vergeet het zo snel”, klinkt het lied.

De oude boodschap van Genade, die vertelt over de fantastische Weg, waardoor de natuurlijke mens wedergeboren wordt tot nieuw en onvergankelijk leven, is nog net zo krachtig als op het moment dat deze voor ons zo waardevolle woorden voor het eerst uitgesproken werden. Ons rest niets anders dan het volledig aanvaarden van deze boodschap. Niet eenmalig, maar elke dag.

Dit boek van Bijbelleraar Ab Klein Haneveld is in basis al vele jaren beschikbaar. De oorspronkelijk vijf losse brochures zijn voor deze gelegenheid gebundeld tot een boekwerk dat een perfecte uitleg geeft over de talrijke aspecten van wedergeboorte als onderdeel van Gods Plan. De schrijver laat de Bijbel spreken over het hoe en waarom van wedergeboorte inzake de totale schepping, de individuele mens en het volk Israël. Samen met een heldere uitleg over de “bedelingen” wordt de lezer daarmee een solide basis geboden voor Bijbelstudie.

De ervaring van de uitgever is dat échte Bijbelstudie in afhankelijkheid van, én in geloof in Jezus Christus, weldadig is voor een gelovige. Het is evenzo de persoonlijke ervaring dat zonder de juiste kennis over wedergeboorte en Gods in bedelingen onderverdeelde plan, Bijbelstudie onmogelijk is. Met deze wetenschap bevelen wij deze voortreffelijke “old, old story” dan ook van harte aan.

Deze uitgave (ISBN 978-90-808032-2-7) is niet meer als boek leverbaar. Het is wel te lezen als PDF of als ePub. Deze zijn gratis beschikbaar. Een kleine donatie wordt op prijs gesteld.Download via iBooks

[button link=”https://vlichthus.nl/EPUB/Wedergeboorte en Gods Plan – Ab Klein Haneveld.epub” color=”red”]Download dit boek als EPUB voor tablets en e-readers – gratis[/button]


[button link=”https://vlichthus.nl/wp-content/uploads/2015/10/Wedergeboorte_Gods_programma.pdf” color=”red”]Download dit boek als PDF – gratis[/button]


Wedergeboorte en Gods programma

Logos – Zal niet een volk zijn God vragen?

Zal niet een volk zijn God vragen?
Zal niet een volk zijn God vragen?Een bundel bijbellezingen – Over Wie gaat het?

In een wereld vol boeken, geschriften en programma’s over het christelijk geloofsleven dringt zich onvermijdelijk de vraag op hoe men de inhoud daarvan op integere wijze onbevooroordeeld zou kunnen “duiden”. Welke zijn betrouwbare beoordelingscriteria? Wat of Wie is de norm voor een dergelijke verantwoorde toetsing? Het antwoord is even indringend als eenvoudig; de centrale vraag die antwoord behoeft bij een dergelijke beoordeling is steeds: “Over Wie gaat het (boek)?”

Het antwoord op deze vraag is in dit boek Eénduidig; het boek “gaat over” God, over Adonai YAHUAH; Hij spreekt “boekdelen”! De “schrijver” van deze bundel bijbellezingen is dan ook zeker niet de hoofdpersoon van dit “geschrift!” Die Hoofdpersoon is de Here Jezus Christus! Zal niet een volk zijn God vragen?

De “samensteller” van deze bundel bijbellezingen werd bij het schrijven ervan gemotiveerd door de roeping om Gods Woord te lezen, te verkondigen, te bestuderen, te verklaren, te beheren en te dienen als “priester naar de ordening van Melchizedek”. Het is zijn oprechte verlangen meer “van God” dan “van mensen” te zijn en om als “man Gods” het (doel)wit na te jagen: de (toekomstige) aanstelling en erkenning als “Zoon Gods”.

Andreas van der Wal werd geboren op 18 juli 1953 in Heerenveen en was eerder 33 jaar werkzaam als een “gewone” onderwijzer in het basisonderwijs en als leraar “Frysk”. Ooit werd hij door een hartsvriend gekarakteriseerd als een “hopeloos geval”. Toen begreep hij dat hij dan maar beter zijn hoop kon stellen op Iemand anders, op Jezus Christus. Dit boekwerk getuigt van deze hoop en van deze verwachting.

ISBN: 978-90-808032-9-9 – A. van der Wal – 16 x 24 cm. – 322 pag. – € 20,00

Zal niet een volk zijn God vragen?

Hebreeuws, taal en bouwstenen van JaHWéH

Hebreeuws, taal en bouwstenen
Hebreeuws, taal en bouwstenen van JaHWéH Liliane Warris – 232 pag.

Hebreeuws, taal en bouwstenenIn dit boek geeft Liliane Warris gestalte aan haar kennis van de symboliek en de systematiek van het bijbels Hebreeuws. Tegenover de kreet dat God – objectief gezien – “dood” is, stelt de schrijfster dat God leeft en dat Hij dit ook geopenbaard heeft in de structuur van het bijbels Hebreeuws. Een structuur die onmogelijk door mensen bedacht kan zijn.

De schrijfster toont aan dat de Bijbel geen boek is vol religieuze verhalen en plaatjes, maar dat de Bijbel één wonderlijk geheel is, in symboliek en in systematiek, in de lettertekens met hun getalswaarden en in de getalswaarde van woorden. Daarin laat God zien Wie Hij is en in welke verhouding de mens en de schepping tot Hem, de Oorsprong van het Leven, staan. Dit boek maakt duidelijk dat de Hebreeuwse lettertekens zinnebeelden zijn. Tekens die een abstracte inhoud hebben. Tekens waarmee ons Geestelijke waarheden worden voorgehouden. Door het verstaan van deze Geestelijke waarheden krijgt het leven van de mens zin en inhoud. Liliane Warris toont bovendien aan dat deze taalstructuur ook voortgezet wordt in de fundamentele boodschap van het Nieuwe Testament.

Dit boek kunnen wij als uniek beschouwen, zeker in het Nederlands taalgebied. Het bepaalt ons wederom bij de veelkleurige Waarheid, die God Zelf ons in de Bijbel openbaart via Zijn Taal.

Symboliek van het Hebreeuws als PDF

Deze uitgave is niet meer als boek leverbaar. Het is wel te lezen als PDF. Deze is gratis beschikbaar, maar een kleine donatie wordt zeker op prijs gesteld.

[button link=”https://vlichthus.nl/wp-content/uploads/2013/07/Symboliek_van_het_Hebreeuws_Warris.pdf” size=”medium” target=”new” color=”red”]PDF Symboliek van het Hebreeuws[/button]

Hebreeuws, taal en bouwstenen

Het wettig gebruik der wet

wettig gebruik der wet

wettig gebruik der wet“Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen”. Na vier hoofdstukken horen we Paulus in Galaten 5 : 1 bijna in het echt met verheven stem uitroepen: Stáát dan in de vrijheid – in de genade – van Christus! Keer niet terug tot een leven onder de wet! Het is helaas zo vaak nodig dat Paulus deze basiswaarheid van het Evangelie krachtig verkondigt.

Hoe is het toch mogelijk dat er in deze hele bedeling zo vaak gewezen moet worden op leven uit alleen Genade? Waarom wil men terug naar een leven onder een wet – of een deel daarvan – die notabene ooit alleen aan Israël als volk gegeven werd en ook weer opgeheven werd? Waarom accepteert men niet dat de wet wel goed is, maar dat het “vlees” nooit de wet kan houden? Waarom gelooft men niet de Schrift, die stelt dat een wedergeborene ín Christus een nieuwe schepping is en dat hij daarmee dood is in het vlees en dus ook dood voor de wet? Waarom probeert men toch telkens weer wet en Genade aan elkaar te verbinden, terwijl Gods Woord deze gedachte volledig verwerpt? Als gelovige in Hem leven wij niet meer onder welke wet (of regel) dan ook, die kerken, gemeenten, leiders of individuen zo vaak trachten op te leggen. Leef daarom vanuit de vrijheid van Christus!

De schrijver van “Het wettig gebruik der wet”, predikant Harry Bultema (1894 – 1952), hield zijn gehoor jarenlang voor dat de wet een regel der dankbaarheid voor de verlosten is. Na tot inkeer gekomen te zijn, zei hij: “…. dat ik thans in de heilige overtuiging sta dat noch de wet van Mozes in haar geheel, noch de wet der tien geboden in het bijzonder, de regel der dankbaarheid voor de gelovigen is. Van deze overtuiging mag ik niet zwijgen, maar wens ik met tedere liefde en vrijmoedigheid rekenschap te geven.” Hij doet dat vervolgens op een bijzondere treffende wijze, die wij graag via deze uitgave aan u willen doorgeven.

Dit boek is een heruitgave van het in 1922 door “De Bereer Publishing Comm.”, Muskegon, Michigan, uitgegeven boek met dezelfde titel.

ISBN: 978-90-808032-7-5 – H. Bultema- 13, 5 x 19 cm. – 132 pag. – € 9,50

Wettig gebruik der wet

wettig gebruik der wet

De komst van het Geloof

De komst van het Geloof
De komst van het GeloofHoe het Woord van Christus naar het Westen kwam.

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien…

Dit is de geschiedenis van “De Weg” die het Woord van God ging. Vanuit Kapernaüm, de stad van de Here Jezus, naar de “einden der aarde” en de “eilanden der zee”. Zodat het volk dat in duisternis wandelde het aan hen beloofde Grote Licht zou zien. Dit boek vertelt over hoe het verder ging met veel volgelingen van de Here Jezus, na Zijn Hemelvaart. Jozef van Arimathea, Maria Magdalena, Martha, Lazarus, Zacheüs, de blindgeborene, de rijke jongeling, de hoofdman over honderd, de jongeling van Naïn, Filippus, Lukas, Trofimus, Kleopas en zijn vrouw en nog vele anderen werden door de Heer in Zijn dienst gebruikt, omdat zij hun leven toevertrouwden aan hun Heiland en vertrouwden op Zijn beloften. Daarmee kwam het Geloof van Christus naar de volkeren in het Westen en veranderde het aanzien van de wereld.

Na de steniging van Stefanus verspreidde “de Weg” zich heel snel, omdat de gelovigen door de vervolgingen gedwongen werden alle kanten op te vluchten. Waar zij gingen, ging het Woord van God met hen mee. Spoedig ontstonden er gemeenten in Caesarea, Antiochië, op Cyprus, op Kreta, in Rome, in het huidige Spanje en op vele plaatsen meer. De komst van het Geloof

Dit boek vertelt ook over de “zendingsreis” van de boot zonder zeil of roeiriemen. Die kwam aan land nabij de stad die nu Marseille (Frankrijk) genoemd wordt. De inzittenden volgden de “tinroute” en kwamen uiteindelijk terecht in Glastonbury. De route waarlangs deze gezondenen trokken, is ook nu nog te volgen en het hele gebied eromheen is doordrenkt met legenden en overleveringen over hen en bezaaid met monumenten ter hunner gedachtenis.

ISBN: 978-90-808032-6-8 – John W. Taylor – 16 x 24 cm. – 285 pag. – € 18,00

De komst van het Geloof

De komst van het Geloof

In het spoor van de discipelen

In het spoor van de discipelen
In het spoor van de discipelenDe vergeten beginjaren van het Christendom.

Jozef van Arimathea stichtte eerste Christelijke kerk in Brittannië.

Dit boek pakt de geschiedenis op kort na de verrijzenis van de Here Jezus Christus. Jozef van Arimathea speelde in die geschiedenis een belangrijke rol. Zeer oude geschriften vertellen dat deze man door zijn genadeloze vijanden op zee werd gezet. Samen met een paar trouwe metgezellen, in een open boot zonder roeiriemen of zeil, dreven zij ver van hun Judeese thuisland af. Zij keerden ook nooit meer terug, maar stonden daarentegen aan de basis van de verbreiding van het Christelijk geloof.

Jozef van Arimathea was de eerste apostel aan Brittannië. Hij plantte het vaandel van Christus 562 jaar voor Augustinus voet zette op het door zeeën omringde eiland. Met twaalf andere discipelen van de Here Jezus stichtte hij, in wat nu Engeland heet, de eerste openlijke Christelijke kerk. Brittannië werd de voedingsbodem, waar een niet aflatende stroom van jonge bekeerlingen werd opgeleid door de apostelen en discipelen van Christus, die daarna werden uitgezonden naar andere landen om het evangelie te onderwijzen.

Dit boek verhaalt ook zeer boeiend over het ontstaan van de eerste Christelijke gemeente in Rome, de aanvaarding van het Evangelie door de Kelten, hun oorlogen tegen de Romeinse keizers en de gruwelijke Christenvervolgingen, die uiteindelijk tot staan werden gebracht door de Brit Constantijn, de erfgenaam en wettelijke vertegenwoordiger van de Christelijke dynastie in Brittanië en latere keizer van het Romeinse Rijk. Het is goed dat het ware verhaal over het ontstaan en de verbreiding van het Christelijk geloof zo gedetailleerd aan ons overgeleverd wordt.

In het spoor van de discipelen als PDF

Deze uitgave (ISBN 978-90-808032-3-7, George F. Jowett) is niet meer als boek leverbaar. Het is wel te lezen als PDF. Deze is gratis beschikbaar. Een kleine donatie wordt op prijs gesteld.

[button link=”https://vlichthus.nl/wp-content/uploads/2018/03/In-het-spoor-van-de-discipelen.pdf” size=”medium” target=”new” color=”red”]PDF In het spoor van de discipelen[/button]

In het spoor van de discipelen

In het spoor van de discipelen

Ontdekkingen over Genesis

Ontdekkingen over Genesis

Ontdekkingen over GenesisArcheologische vondsten hebben aangetoond dat de schrijfkunst reeds ten tijde van Abraham zeer verbreid was en algemeen werd beoefend. Er zijn kleitabletten gevonden die ± 5000 jaar oud zijn en ten dele vóór de zondvloed moeten zijn ontstaan.

De inzichten die men uit deze vroege aantekeningen verkrijgt, werpen de tot nu toe heersende voorstellingen over die tijd volledig ondersteboven. De cultuur van die tijd was een geheel andere dan men lange tijd had aangenomen. Ontdekkingen over Genesis

In het licht van deze nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen onderzoekt de Engelse schrijver het boek Genesis en komt daarbij tot verbazingwekkende en verrassende conclusies: in Genesis vinden wij sporen van deze oeroude schrijftechniek. Het is met zekerheid aan te nemen dat de berichten van dit boek (dus ook die over de schepping, de zondvloed en de zondeval) oorspronkelijk in spijkerschrift op kleitabletten geschreven werden en wel door de aartsvaders zelf of op hun aansporing. Zelfs de schrijvers, respectievelijk de bezitters van de kleitafeltjes, kunnen, als men met de literaire gewoonten van die tijd op de hoogte is, aangetoond worden. Opschriften en verbindingen van trefwoorden (om de tafeltjes te herkennen) zijn nog heden in de tekst te vinden. De literaire gewoonten van de oudheid zijn de sleutel tot het verstaan van Genesis. Op deze wijze worden de “moeilijkheden en verschillen” van de tekst logisch opgelost. Wat Genesis zelf zegt over zijn ontstaan en wetenschappelijk onderzoek zijn niet langer met elkaar in tegenspraak, maar vullen elkaar aan.

Dit boek is een kleine “sensatie” en schenkt een nieuwe levende verhouding tot het eerste Bijbelboek.

Deze uitgave (ISBN 978-90-808032-4-4) is niet meer als boek leverbaar. Het is wel te lezen als PDF. Deze is gratis beschikbaar. Een kleine donatie wordt op prijs gesteld.

PDF Ontdekkingen_over Genesis.

Ontdekkingen over Genesis

Ontdekkingen over Genesis

Het spreken in talen en tongen

Spreken in talen en tongen, boek schrijver RendalDit boek bevat, om zo te zeggen, het leerstellige avontuur van de schrijver. Hij beleefde dat avontuur toen hij, vast overtuigd van de waarde van de gave van het spreken in tongen, zijn Bijbel opensloeg om het fundament ervan te ontdekken. Stukje bij beetje viel hem de grond onder de voeten weg… Maar de eerlijkheid gebood hem dit te erkennen. Hier is zijn verhaal.

Het lezen en bestuderen van dit boek zal helderheid verschaffen aan hen die terecht verontrust zijn over de golf van subjectivisme die christenen thans overspoelt. Deze golf sleept velen mee die weinig vastheid vinden in ervaringen die heel subtiel als Bijbels geëtiketteerd worden. Twee gevaren worden in dit boek gesignaleerd. Het ene gevaar is de warmbloedige dwaling van de namaak; het andere is de kille waarheid van een dode orthodoxie. De meeste auteurs die vóór de verschijning van dit boek hebben geschreven over het spreken in talen hebben dat gedaan vanuit een positie die hun gelijk bij voorbaat veronderstelde, vanuit de vooringenomen stelling van tegenstanders. Ze spreken er over als mensen die zelf buiten de beweging staan. Hun argumentatie blijft verward, vaak onvolledig, soms partijdig. Ze overtuigen niet, niet voldoende althans.

G.F. Rendal begint van binnenuit. Hij neemt stuk voor stuk ieder onderdeel uit elkaar en toont het verouderde, verkeerde en bedrieglijke van het mechanisme aan. Onder zijn pen vloeit heel het Bijbels onderwijs over het spreken in talen en tongen tot een harmonieus geheel ineen. Rendal overtuigt!

Het spreken in talen en tongen is de ongewijzigde heruitgave van een eerder door Telos uitgegeven publicatie met ISBN-nr.: 90-6353-135-4

ISBN: 978-90-808032-5-1 – G.F. Rendal – 13, 5 x 19 cm. – 128 pag. – € 9,00