Gustav Knak
Holle aarde
0

Gustav Knak – Geloof in Bijbels Wereldbeeld bespot

“… ik ken geen ander wereldbeeld dan dat van de Heilige Schrift.”

Deze woorden zijn van Gustav Knak, een pastor in Duitsland. In 1868 sprak hij op een bijeenkomst met “vakgenoten” deze simpele bevestiging van zijn geloof, die hem nog lang zou achtervolgen.

De Bijbel spreekt de Waarheid

In zowel het boek “Het drieverdiepingen wereldbeeld van de Bijbel“, als het boekje “Hemel en aarde“, wordt zijn bizarre verhaal verteld. Want bizar is het, dat het bevestigen dat de Bijbel de Waarheid spreekt, tot zoveel hoon, spot en buitenspel zetten lijdt.

We zijn nu ruim 150 jaar later en helaas is de situatie niet wezenlijk anders dan toen. Wie weleens spreekt met gelovigen en ongelovigen over het Bijbels Wereldbeeld – de holle aarde – oogst bijna nooit enige instemming of begrip. Men verklaart je veelal voor niet wijs, lacht het weg en vertrouwt automatisch volledig op wat de “moderne wetenschap”, die veelal van God de Schepper totaal niks weten wil, in zovele fantasierijke producties er vast ingehamerd heeft. Een eerlijk onderzoeken van de zaak is zelden het vervolg.

Efeze 6 : 12

De conclusie aan het einde van de geschiedenis van br. Knak is: “Onze zaak moet Satan wel verbijsteren, dat hij altijd maar blaft en tandenknarst.” En: “Daarom ging Satan zo tekeer, omdat Knak van de waarheid had getuigd: De aarde staat stil, onbeweeglijk, de zon draait, zij loopt.

Het is een strijd, zo mag de conclusie zijn. Een strijd die ons als mensen te boven gaat. Paulus zegt daarover in Efeze 6 : 12:

Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

Persoonlijk getuigenis

“… ik ken geen ander wereldbeeld dan dat van de Heilige Schrift“, is ook mijn persoonlijk getuigenis. Net als deze woorden van Gustav Knak:

Wat ben ik blij dat we samen strijden en dat we de smaad van Christus als een grotere rijkdom beschouwen dan de schatten van Egypte. De vreugde in de Heer is mijn kracht.”


De geschiedenis van Gustav Knak

De alom bekende theoloog en schrijver van geestelijke liederen Gustav Knak,  moest in de vorige eeuw (19e eeuw) bitter ervaren hoe de satanische machten gealarmeerd zijn door de bekentenis van de astronomische verklaring van de Bijbel. Pastor Knak in Berlijn was een zeer gezegende getuige van Jezus Christus in een verduisterde, verzadigde, liberale en progressieve wereld. Hij is de auteur van de bekende liederen: “Lasst mich gehn, lasst mich gehn, dass ich Jesum möge sehen“, “Wenn Gottes Winde wehen vom Thron der Herrlichkeit“; “Gott der Vater kröne dich mit dem allerreichsten Segen” en vele anderen.

Gustav Knak toonde zijn grootste moed als getuige toen hij in 1868, toen de verering van de opwaarts strevende natuurwetenschappen en de glorieuze geest van de mens bijna de hele christenheid in zijn greep had en betoverde en er nog geen wereldoorlog of atoombom deze Baäl-cultus aan het wankelen had gebracht, openlijk durfde te bekennen op de districtssynode, d.w.z. ten overstaan van vele predikanten, dat hij in de héle Bijbel geloofde. Er ontstond een enorme storm van protest en spot. Het is uiterst belangrijk om het getuigenis van deze man van God vandaag in herinnering te brengen. Het wordt gedetailleerd beschreven in de biografie van Gustav Knak door Dr. Wangemann, gepubliceerd in 1895. 

Een liberale dominee vroeg op de synode aan Knak dat hij toch, om maar één ding te noemen, bezwaarlijk met de Bijbel zou kunnen geloven dat de aarde stilstaat en dat de zon eromheen beweegt. Knak aarzelde niet om te antwoorden: “Ja, ik denk het wel, ik ken geen ander wereldbeeld dan dat van de Heilige Schrift.”

In de geciteerde biografie staat het gedetailleerde verslag van deze ervaring onder het kopje “De Copernicus-zwendel”, waarmee de grote opwinding wordt bedoeld die werd opgeroepen door Knaks eenvoudige bekenteniswoorden: “Ja, ik geloof het!” Het boek zegt dan verder:

Het was nog geen 24 uur geleden sinds de verklaring van Knak, toen zijn naam als een lopend vuurtje door alle openbare kranten ging. De simpele bekentenis van een eenvoudige dominee inzake het Bijbelse wereldbeeld werd uitgeroepen tot het non-plus-ultra van bekrompenheid, provocatie, priesterlijke arrogantie, als het grootste gevaar voor het volksonderwijs. Knak werd beschreven als een “omgekeerde of verkeerde Luther”, als de “Tamboer die de hele wetenschappelijke wereld alarmeerde”. Hij had echt trots kunnen zijn dat hij met vier woorden zoveel stof kon doen opwaaien. Bij de bespreking van de vier woorden in kwestie ging een districtsvergadering in Hamburg zelfs zo ver dat ze uitriep: “Liever Turk dan priester.”

Dat Berlijn, deze stad van de hoogste intelligentie, zoiets moest meemaken bij een van zijn medeburgers – die ook een geboren Berlijner was en les had gehad van de hoogste autoriteiten in de wetenschap – leek andere hoogopgeleide wereldsteden zo’n gebeurtenis dat ze zelfs de bijnaam “Knakopolis” voor Berlijn gebruikten. In de vervolgverhalen van gerenommeerde kranten, kon men in plaats van: “ach, onzin!” de uitspraak: “Ach, Knak!” lezen. De moppenbladen verwelkomden wekenlang materiaal. Knak speelde bij hen een rol als zonneschuiver, broeder Solis, als “nieuwe afgod”, en ze overtroffen elkaar in pogingen hem belachelijk te maken.

De openbare spot werd vergezeld door privé-correspondentie, enkele brieven, enkele telegrammen. De brieven, niet zelden afgeleverd door expreskoeriers, hadden als kop: “Aan de praktische zonneschuiver en Over-zonneschuiver-meester, pastor en zielenbroeder Knak.” Ze bevatten groeten van Galileo en Copernicus, verzoeken om de zon op te houden, omdat men graag een paar uur langer bij elkaar zou willen zijn voor een bruiloft, verzoeken om weersveranderingen, een passe-partout voor het observeren van de passage van Venus door de zonneschijf, of dankzegging voor het succesvol instappen in het zonnemechanisme, aangezien het weer plotseling was omgeslagen. Verschillende brieven waren qua inhoud zo smerig gemeen dat men ze niet weergeven kan. Voor een deel waren ze helemaal niet ondertekend, een nieuwjaarswens met de naam Mephistopheles (naam van een demon).

De publieke opinie werd niet gehinderd door het feit dat sommige kameraden van Knak publiekelijk de overeenstemming met zijn astronomische opvattingen afzwoeren. Gezet op het conto van Knak ontsproten uit elke hoek verklaringen, toespraken, vulgariteiten en grappen tegen de Orthodoxen. Zelfs de opmerking van de Protestantse Kerkkrant dat Knak’s astronomische opvattingen slechts een irrelevante bijzaak waren in de strijd hield de wagen niet tegen, de beweging rolde door. Het kreeg ook vat op de academische jeugd. Knak ontving een brief met de strekking: “Enkele studenten hebben een groot oproer (“eine grossartige Katzenmusic“) voor je gepland. Het zal waarschijnlijk plaatsvinden op dinsdagavond. Ben op uw hoede. Het is mogelijk dat uw ramen worden ingegooid. Hopelijk krijgt u hulp van de politie.” Of dit gewoon een slechte grap van een grappenmaker was, valt nog te bezien. Feit is dat de opwinding onder de studenten zo groot was dat een professor vond dat hij het publiekelijk moest bestrijden met de woorden: “Je kunt een vroom theoloog zijn zonder bekrompen te zijn.”

Maar de beweging ging door en bereikte serieuzere kringen. Het hoofd van de gemeenteraad, Kochhann, belegde een vergadering van notabelen van de gemeenteraad en van de wetenschap om te bespreken welke stappen genomen moesten worden om het gruwelijke gevaar van algemene domheid tegen te gaan, dat door de uitspraken van Knak in de Friedrich-Werner-synode zo duidelijk ontstaan was. De fine fleur van de Berlijnse intelligentsia kwam samen.

De verbale toespraken in de bijeenkomst van Kochhann liepen natuurlijk sterk uiteen. Terwijl de één aanraadde om Gustav Knak gewoon uit te lachen, legde de ander uit dat er niets om te lachen was, achter Knak stonden honderdduizenden, die ijverig orthodoxe propaganda voerden, men schijnt nu de dagen van het pausdom te willen overtreffen. Ten slotte verenigden zich 119 prominente namen, waaronder leden van geheime raden, professoren en gemeenteraadsleden, om een ​​resolutie aan te nemen, waarvan de hoogste paragraaf luidde: “De Heilige Schrift, het boek van het religieuze leven, is niet maatgevend met betrekking tot de wetten van de natuurwetenschap. De aarde draait om de zon!” Welnu, wie nu niet wilde geloven dat de aarde om de zon draait, nadat 119 vertegenwoordigers van de Berlijnse intelligentsia het in een gezamenlijke resolutie hadden vastgesteld, was echt dubbel dom!

Maar Berlijn was te klein om de gistende most te bevatten. Een beweging verspreidde zich over alle steden van Duitsland, waarvan zelfs de industrie profiteerde.

Zo verspreidde het licht zich vanuit de hoofdstad van de intelligentsia door heel Duitsland, zelfs door alle landen van Europa, zelfs over de grenzen van de wereldzeeën heen, tot in de verre uithoeken van de wereld werd de naam Knak’s genoemd. Uiteindelijk bereikte het licht zelfs Neutrebbin! Het daar gevestigde parochiebestuur deed een beroep op de Koninklijke Consistorie (vergadering paus en kardinalen) om hen te vragen het onderwijs te beschermen tegen verduistering!

Maar het waren niet alleen woorden. Ook aan actie ontbrak het niet. In Berlijn riepen de zwervers elke predikant de naam Knak toe en daarbij de woorden: “Ze beweegt zich toch!“, waarschijnlijk ook: “Vervloekte bende!” Een schoenmakersjongen danste rond de echte Knak, vrolijk met zijn voeten draaiend en zeggend: Ze beweegt zich toch! …

En waarom al die opwinding van hoog en laag, oud en jong, schoenmakersjongen en professor? Omdat een dominee, die ze beschouwen als een absurde duistere en onwetende, toen hem onder vier ogen werd gevraagd naar zijn persoonlijke mening met betrekking tot de stilstaande aarde, de enige woorden zei: “Ja, ik geloof het! Ik ken geen ander wereldbeeld dan dat van de Heilige Schrift!” Ter wille van deze eenvoudige privé-verklaring, die niemand werd opgedrongen, waarbij van niemand werd verwacht deze te delen, maar eenvoudigweg een antwoord was op een simpele vraag, raakte heel Berlijn en de halve wereld in een duizelingwekkende opwinding! Welnu, als u niet ziet dat hier meer dan alleen menselijke krachten aan het werk zijn en andere dan wetenschappelijke belangen de overhand hebben, moet u niet alleen blind zijn, maar dubbel en driedubbel blind.

Trots en zelfverzekerd had de liberale dominee de reus uitgedaagd die zijn standpunt kon veranderen, niet vermoedend dat de wetenschap die hij vertegenwoordigde zelf de Goliath was die de getuige Israël minachtte en tegen wie de “jongen met de katapult” de fatale worp deed met de simpele bekentenis: “Ja, ik geloof het! Ik ken geen ander wereldbeeld dan dat van de Heilige Schrift.” Dit was niet zomaar het uitspreken van een persoonlijke mening over een astronomisch probleem, maar in deze context was het een bekentenis, een openlijke, vrije, onbeschaamde toewijding aan de Heilige Schrift als de openbaring van de levende God, en dus aan het vasthouden aan het oude Bijbelse geloof, een bekentenis die zei: “Alle resultaten van uw geprezen wetenschap zijn wankel en volkomen machteloos om zelfs maar een enkel woord van de geopenbaarde Schrift omver te werpen. Hier sta ik als een dienaar van God, geen duimbreed wijkend voor de grond van de Schrift!

Deze bekentenis was een ongehoorde brutaliteit in de ogen van hen die de wetenschap tot hun afgod hadden gemaakt, een brutaliteit die het verdiende om te worden blootgesteld aan minachting, spot en zelfs vervolging, want: “Groot is de Diana van de Efeziërs“, de onfeilbare wetenschap die het Bijbelse geloof allang heeft overwonnen. Daarom kon professor Virchow niet zomaar de trotse woorden spreken: “De oude hemel is er niet meer, de wetenschap heeft hem voorgoed afgeschaft, en ze zullen hem niet herstellen, ze mogen doen wat ze willen!“, maar dezelfde Virchow, voor wie de kansel een alreeds lang overwonnen standpunt is, kon ook verklaren dat een man met de schaamteloosheid en onwetendheid en heiligschennis van Knak “nooit meer de kansel zou mogen bestijgen.” Het ontkennen van de levende God, het bespotten van de menswording van Zijn Zoon, is inderdaad de eis van de vrije wetenschap; maar het schofferen van de “Diana van de Efeziërs”, dat is verraad en godslastering. 

“En hoe heeft de gelovige partij in de kerk van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de Bijbel te belijden?” Bij het beantwoorden van deze vraag zou ik het liefst mijn hoofd bedekken en zwijgen … We hebben al gemeld dat het eerste woord uit de mond van de eigen partijgenoot en collega was: “Knak, je bent dom!” Een ander zei: “Knak heeft ons allemaal te schande gemaakt.” Weer een ander: “Knak heeft zeer ondoordacht gesproken.” En een ander zei: “Knak heeft ons oneindig veel kwaad gedaan.” Een bekende theoloog schreef Farizeïsch: “Wie het ook aan geen enkel woord ontbreekt, is een volmaakt mens.

De “Evangelische Kirchenzeitung” haastte zich om het bewijs te leveren dat de bekende passage in Jozua 10 geen historisch verslag is, maar slechts een citaat uit een heldendicht, dus als poëtische rede moet worden opgevat. Het Koninklijk Consistorie onderschreef in een decreet, waarin het de terechtwijzing van de gebeurtenissen op de synode eerlijk verdeelde tussen Knak en de liberalen, deze visie op Jozua 10, evenals de verklaring dat “de Heilige Schrift niet beschouwd en behandeld mag worden als de bron en norm van wetenschappelijke kennis en overtuigingen, terwijl dezelfde, volgens de algemeen erkende principes van de Evangelische Kerk, alleen de bron en norm van de christelijke waarheid van het heil is en moet zijn“. De Evangelische Kerk zal altijd de rijpe en onbetwiste resultaten van wetenschappelijk onderzoek op een gepaste manier weten te erkennen …

In Detmold, waar Knak dat jaar was uitgenodigd om te preken op een missiefeest (mensen stroomden van heinde en verre toe om deze gezegende prediker te horen), meende het Consistorie de kansel te moeten ontzeggen aan een persoonlijkheid die zo onfatsoenlijk was geworden. Knak, zonder ook maar iets van dit verbod te vermoeden, hield toch zijn preek, want dominee Vorberg in Lemgo kon het niet opbrengen de uitgenodigde man dit leed te berokkenen en gaf er daarom de voorkeur aan een boete van 10 taler te betalen … Maar dat is ook het trieste met de kerkelijke conservatieven, dat waar ze zien dat tegenstanders uithalen, ze eventueel dubbel uithalen, om de schijn maar van zich af te schuiven, alsof ze tot dezelfde domheid in staat zouden zijn. Dan was die officier van dienst, wiens antwoord destijds alle kranten haalde, duidelijker en onafhankelijker: “Totdat ik het getoetst heb, draait de aarde om de zon; daarna mag ze doen wat ze wil omwille van mij.”

Helaas bleef Knak bijna volledig kwetsbaar voor de aanvallen van zijn tegenstanders. Slechts af en toe riep een verlegen stem in christelijke en andere openbare kranten om gerechtigheid voor Knak… Een zeer grote hoeveelheid correspondentie bracht af en toe wat balsem tegen de beledigende brieven. Bovenal gaf de “Kreuzzeitung” ruimte aan een brief waarin Pastor Knak’s onverbloemde getuigenis werd bevestigd en benadrukte dat een rijke zegen hem zou volgen. Knak had nauwe banden met de heiden-missie, vooral in China. Toen ontving hij op een dag de volgende brief van een blinde vondeling in Hong Kong, het Chinese meisje Mädden:

Beste Vader Knak! 

Ik heb van onze dierbare voorganger gehoord dat u het verwijt van ongelovige mensen moet dragen omwille van de naam van de Here Jezus, zoals de Schrift zegt: “Maar om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij worden geacht als slachtschapen”, en zoals de heilige Psalm zegt: “Als ik alleen U heb, vraag ik niets van hemel en aarde, al kwijnen mijn lichaam en ziel, U, God, bent de troost van mijn hart en mijn deel”. Hoe gaat het met jou? Ik hoop dat de Heer je zegent en je helpt! Ik groet u hartelijk. 

De uwe, 

Mädden 

Knak ontving hier een bedankje voor de liefde die hij de arme heidenen betoonde, een verfrissing in benauwde tijden. Hij gaf de brief, die hij met vrienden deelde, de titel: “Kinderlijke eenvoud zingt een lied in het hogere koor.”

En hoe droeg Knak zelf deze moeilijke tijd, waarin hij vaak door zijn vrienden in de steek werd gelaten en overstelpt werd met verwijten en als offer aan zijn vijanden werd gegeven en door hen werd gelasterd, bespot en belachelijk gemaakt? … Ik bewonderde hoe hij zijn zware kruis droeg als een christen, die niet schold als hij werd uitgescholden, die niet dreigde als hij leed, die bad voor zijn vijanden en zelfs zijn vrienden niet verontwaardigde. Het moeilijkste wat hij tegen zijn vijanden zei, was een telegram dat hij aan een spotter schreef en dat alleen de woorden bevatte: Galaten 6 : 7, 8.  

Aan zijn beste vriend schreef hij in die tijd van vervolging: “Wat ben ik blij dat we samen strijden en dat we de smaad van Christus als een grotere rijkdom beschouwen dan de schatten van Egypte. De vreugde in de Heer is mijn kracht. Onze zaak moet Satan wel verbijsteren, dat hij altijd maar blaft en tandenknarst. Welk een machtige invloed de godin wetenschap uitoefent, kan heel duidelijk worden gezien wanneer men samenkomt met broeders, die letterlijk terugdeinzen om deze Diana tegemoet te treden. O, dat de slingersteen van David deze opschepperige reus spoedig ter aarde zal werpen.” 

Daarom ging Satan zo tekeer, omdat Knak van de waarheid had getuigd: De aarde staat stil, onbeweeglijk, de zon draait, zij loopt. Wie het kan bevatten, laat hij het bevatten! Zelfs na een jaar komen er nog steeds scheldkaarten en brieven naar de “zonneschuiver”, een teken dat men de angel er niet uit krijgt. “Mijn Heer verbergt me heimelijk in zijn tent,” schreef Knak eens.


Gustav Knak – Geloof in Bijbels Wereldbeeld bespot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *