Stonden Zijn voeten op Engelse bodem?

Jezus in Engeland

Was Jezus in EngelandDe vraag is: Was Jezus in Engeland? Het wellicht bekende lied “Jerusalem” begint met de volgende regel:

And dit those feet in ancient time walk upon Englands mountains green?

Dat roept minstens de vraag of Jezus van Nazareth lijfelijk aanwezig is geweest in Engeland.

Ds. D.W.L. Milo schreef er lang geleden een interessant artikel over voor een kerkblad en dat is verwerkt tot deze brochure.

De Bijbel zegt dat Jezus toenam in wijsheid, in grootte en in genade bij God en de mensen. Daarbij was Hij zijn ouders onderdanig. Jezus groeide dus op tot volwassenheid, kreeg de wijsheid die bij Zijn leeftijd paste (of meer), werd graag gezien door de mensen en door God gezegend. In het gezin van Jozef en Maria was Hij volkomen op zijn plaats.

Nazareth en Kapernaüm

Het volgend bericht over Jezus is dat Hij door Johannes gedoopt werd en, na diens gevangenneming, zijn werk overnam, door te verkondigen dat het koninkrijk der hemelen nabij was. Jezus was toen net 30 jaar oud. Wij weten dat Zijn opvoeding in Nazareth is geweest, Zijn eerste wonder te Kana en Zijn tweede wonder te Kapernaüm. Hij was intussen in Kapernaüm gaan wonen en de overlevering zegt dat Maria, blijkbaar weduwe, daar eveneens woonde.

Dat is alles wat de Bijbel ons vertelt van het leven van onze Heiland tussen zijn 12-de en 30-ste jaar. Eigenlijk ligt daartussen een bevreemdend zwijgen. Jezus heeft immers echt als jongen, als jongeling, als jongeman geleefd; deels in Nazareth, deels… waar eigenlijk?

Onze vaderen hebben de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus uit de band gelezen om zoveel mogelijk kennis rondom de heilsgeschiedenis op te doen. Zijn wij zo veel beter dan zij?

A5 – 30 pag. – € 3,50 (excl. porto)

[button link=”https://vlichthus.nl/wp-content/uploads/2014/12/Zijn_voeten_in_Engeland.pdf” color=”red”]Lees verder in de PDF[/button]


Jerusalem, uitgevoerd in St. George’s Chapel, opname Songs of Praise, BBC


Jezus in Engeland

Jezus in Engeland

Claudia en Pudens

Claudia en Pudens

cover_claudia_pudens2Aan het slot van zijn brieven zond Paulus vaak groeten van of aan zijn medegelovigen. Meermalen worden mannen en vrouwen met name genoemd, soms met een persoonlijke aantekening. Met Bijbellezen slaan we die groeten misschien wel over, al zouden we ze ook uitspreken. Ook die groeten, die namen, die aantekeningen, zijn Gods Woord. Wie ze opmerkzaam leest komt veel aan de weet dat het weten waard is. Claudia en Pudens

En als we aan het slot van Paulus’ laatste brief zijn, zijn testament, zouden we zeggen: “Benaarstig u, om voor den winter te komen. U groet Eubulus, en Pudens, en Linus en Claudia, en al de broeders.” (2 Timótheüs 4 : 21)

Waar we de namen van Pudens, Linus en Claudia tegenkomen, gaat er, voor wie ook in de kerkgeschiedenis geïnteresseerd is, een wereld open! Claudia en Pudens staan, samen met Linus, in de Britse kerkgeschiedenis hoog aangeschreven. Hun verhaal is inderdaad boeiend, niet alleen omdat het zo menselijk is, maar vooral omdat deze drie ongelooflijk veel voor het jonge christendom hebben betekend.

A5 – 48 pag. – € 3,50 (excl. porto)

[button link=”https://vlichthus.nl/wp-content/uploads/2014/12/Claudia_en_Pudens.pdf” color=”red”]Lees verder in de PDF[/button]

Claudia en Pudens

Claudia en Pudens

Ons verwaarloosd erfdeel

Ons verwaarloosd erfdeel

Ons verwaarloosd erfdeelOns verwaarloosd erfdeel. Talrijk zijn de geschiedenissen van de evenzo talrijke kerken, geschreven met een kleine “k”. Slechts weinigen zijn bekend met de echte Kerkhistorie, geschreven met een grote “K”. Die Kerk, Zijn Gemeente, bouwt de Heer en Heiland zelf.

Dit boekje is in de originele Engelse en de vertaalde Nederlandse versie niet meer verkrijgbaar is. Het wil in eerste instantie de Engelsen wijzen op hun “verwaarsloosd erfdeel”: de vroege Kerk. Het is echter voor ons eveneens heel nuttig, omdat het tegenwicht biedt aan de verdraaiing van de feiten die de Roomse kerk wereldwijd verbreid heeft. Ons verwaarloosd erfdeel

Het historische materiaal toont duidelijk aan dat niet bij de kerk van Rome de basis ligt van het ware Christendom. De apostel Petrus was nooit bisschop van Rome, laat staan de eerste paus. Het was de Britse Linus die al vroeg door de apostel Paulus werd aangesteld om te dienen in de Gemeente te Rome. Daarmee wordt de blik gericht op “het westen”. De rijke historie van de Kelten, die al voor de geboorte van Jezus een redder met de naam “Hesus” verwachtten, kent de aanvaarding van Christus de Heiland door de Keltische Koning Caradoc. Het Evangelie werd de wereld in gebracht vanuit Engeland. Daar ligt de historie van de “vroege Kerk”, geheel in overeenstemming met de nog oudere beloftes aan de 10 stammen van Israël.

A5 – 52 pag. – € 3,00 (excl. porto)

[button link=”https://vlichthus.nl/wp-content/uploads/2016/02/Verwaarloosd_Erfdeel.pdf” color=”red”]Lees verder in de PDF[/button]

Ons verwaarloosd erfdeel

Ons verwaarloosd erfdeel

De restitutieleer – een creationistische variant

restitutieleer creationistische variant

restitutieleer creationistische variantMet enige regelmaat laait de discussie over de tegenstelling tussen bijbels creationisme en evolutie weer op. Enerzijds wordt geloofd dat de Bijbel leert dat God zo’n zesduizend jaar geleden het heelal geschapen heeft, terwijl anderzijds in naam van “de Wetenschap” een volstrekt onbewezen theorie wordt aangehangen, die er op neer komt dat een ontploffing in very slow motion (de “oerknal”) iets goeds tot stand bracht.

De dialoog leidt tot het compromis dat God Zelf de lont heeft aangestoken of de explosie heeft begeleid. Of zoiets. Voor het simpele idee van een scheppende God heb ik heel wat minder geloof nodig. Wat mij echter verbijstert, is dat blijkbaar niemand meer weet of wil weten van de wijd verbreide creationistische leer, die bekend staat als de “restitutieleer”.

Want willens is hun dit onbekend, dat door het Woord Gods de hemelen van over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water (be)staande, door welke de wereld, die toen was, met het water van de (zond)vloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels….“. (2 Petrus 3 : 5-7)

A5 – 12 pag. – € 1,50 (excl. porto)

[button link=”https://vlichthus.nl/wp-content/uploads/2014/12/Restitutieleer.pdf” color=”red”]Lees verder in de PDF[/button]

restitutieleer creationistische variant

Noach en de Ark

Noach en de ark

Noach en de arkDe geschiedenis van Noach wordt beschreven in Genesis 6 t/m 9. Noach staat samen met zijn huisgezin tegenover de gehele mensheid van toen. Noach was een gelovige in zijn dagen. De mensheid van die dagen wordt juist gekenmerkt door ongeloof.

De ark speelde in het leven van Noach een zeer grote rol, want daardoor werd hij gered. Dé Ark is uiteindelijk de Redding voor een ieder, die gelooft. Noach en de ark

De Ark is een uitbeelding of type van de Here Jezus Christus, Die onze Redder is. In het vervolg van deze brochure zal dit uiteengezet worden. Eerst zullen we de mensheid in de dagen van Noach wat nader gaan beschouwen. Met name in de eerste verzen van Genesis 6 wordt het karakter van die mensheid geschilderd.

De tekst is geschreven door Hilbrand A. Henstra van Stichting Beréa Drachten.

Zie: www.hetgetrouwewoord.nl

A5 – 48 pag. – € 4,00 (excl. porto)

[button link=”https://vlichthus.nl/wp-content/uploads/2014/12/Noach_en_de_Ark.pdf” color=”red”]Lees verder in de PDF[/button]

Noach en de ark

Petra, een gereserveerde plaats

Petra, een gereserveerde plaats

Petra, een gereserveerde plaatsPetra, een gereserveerde plaats. Ab Klein Haneveld zegt het volgende daarover: Jaren geleden ontdekte ik waar zich “de plaats in de woestijn” moest bevinden, waar het gelovig overblijfsel zou worden verzameld om te schuilen voor “de grote verdrukking”. De oude Edomietische en Nabateese hoofdstad Petra was toen bij slechts weinigen bekend. Een bezoek aan deze mysterieuze stad was levensgevaarlijk en vrijwel onmogelijk. Sinds echter de grenzen van Jordanië zijn opengesteld voor toerisme, is het gebied vrij gemakkelijk te bezoeken.

Wat wij ruim tien jaar geleden niet geregeld konden krijgen is nu realiteit: De plaats “door God bereid”, waar in de nabije toekomst de aardse basis zal worden gelegd voor het komende Koninkrijk van Christus. In verband daarmee willen wij ons in onderstaand artikel bepalen bij wat het profetisch woord expliciet over deze dingen zegt.

En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.” (Openbaring 12 : 6)

A5 – 26 pag. – € 2,50 (excl. porto)

[button link=”https://vlichthus.nl/wp-content/uploads/2014/12/Petra.pdf” color=”red”]Lees verder in de PDF[/button]

Petra, een gereserveerde plaats

Egypte en haar monumenten

Egypte en haar monumenten
Een impressie van de NBC-reis naar Egypte en haar monumenten

Egypte en haar monumentenDe Bijbelstudies maakten van deze Egypte-reis iets extra’s. Gezeten aan de voet van de Grote Piramide van Gizeh. Met het oog gericht op de Sphinx en zelfs in een schommelende bus, reizend door het gebied dat ”de kinderen Israëls” zo lang geleden bewandelden, ontvingen wij de nodige informatie (zie pagina met audio bestand van de reis). Dat de reis, georganiseerde door het Nederlands Bijbelstudie Centrum, iets extra’s bracht, komt ook door het bezoeken van de plaatsen die voor Bijbelliefhebbers een betekenis hebben en die doorgaans niet door toeristen bezocht worden.

Omdat de Bijbel als historische bron boven alles werd gesteld, heeft deze reis mij veel duidelijk gemaakt over Egypte en in het bijzonder over zowel het verleden als de toekomst van twee van haar waardevolste monumenten.

“Te dien dage zal de HEERE een altaar hebben in het midden van Egypteland, en een opgericht teken aan haar landpalen voor den HEERE. En het zal zijn tot een teken, en tot een getuigenis den HEERE der heirscharen in Egypteland, want zij zullen tot den HEERE roepen vanwege de verdrukkers, en Hij zal hun een Heiland en Meester zenden, Die zal hen verlossen.” (Jesaja 19 : 19, 20)

A5 – 16 pag. – € 3,00 (excl. porto)

[button link=”https://vlichthus.nl/wp-content/uploads/2014/12/reisverslag_egypte.pdf” color=”red”]Lees verder in de PDF[/button]

Egypte en haar monumenten