Browsing: Samenvattingen

Samenvattingen van bijbelstudies door Barth van Dijk

Samenvattingen
2

De Gemeentelijke gaven

Als vervolg op de Bijbelstudie over “Tongen, Tekenen en Tijden” zullen we in deze studie wat meer uitweiden over de geestelijke gaven. In de vorige studie is besproken dat wonderen tekenen waren en een bepaald…

Samenvattingen
0

Tongen, tekenen en tijden

Wonderen en het spreken in tongen waren tijdgebonden. Ze worden ook wel tekenen genoemd. Wonderen fungeren in de eerste plaats als tekenen. Ze hebben iets te zeggen en hebben dus een functie. Velen denken dat…

Samenvattingen
0

Gog en Magog

Wat is de identiteit van Gog en Magog? Je komt die namen over de hele wereld tegen; er is veel over gezegd en geschreven, maar velen weten niet wat die identiteit is. Men zegt wel…

Samenvattingen
0

Jerobeam en de twee profeten

Israël was als volk bij de uittocht uit Egypte nog maar nauwelijks “geboren” of het gaf zich al over aan afgoderij. Aäron liet zich door het volk vermurwen en maakte een gouden kalf. Hij stelde…

Samenvattingen
0

14 betere dingen

In Hebreeën wordt 14 keer gesproken over iets beters. Als je zelf gaat tellen kom je niet aan 14, maar volgens Dr. E.W. Bullinger zijn het er 14. Deze 14 betere dingen hebben natuurlijk te…

Samenvattingen
0

Een veel beter Verbond

Een nieuw verbond hoeft niet noodzakelijk een beter verbond te zijn, maar in dit geval is het ten opzichte van het oude verbond (het Mozaïsche verbond) een veel beter verbond. Het feit dat er een…

Samenvattingen
0

Héél Israël

Onlangs las ik een artikel over de uitspraak in Romeinen 11: ‘En alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is…’. Heel Israël De strekking van het artikel was dat of nu heel Israël zalig wordt…

Samenvattingen
0

Bijbelse economie

De Bijbel heeft er wel het één en ander over te zeggen. De huidige economie is volledig uit de hand gelopen. Langzaamaan komt men erachter dat op een ander systeem moet worden overgegaan, op sociale…

Samenvattingen
0

Wuppertal 2011 – Jezus de Nazarener

Jezus en Christus In het algemeen kent men het onderscheid niet tussen Jezus in Zijn aardse omwandeling en de opgestane Christus. Dat onderscheid is een enorme tegenstelling. JEHOVAH heeft, hoewel Hij Gode even gelijk was,…

Samenvattingen
0

De last van Amos

Wat was dat voor last? Dat was de last des HEEREN, de woorden die de profeten moesten spreken. Deze term vind je niet in Amos. Hier heet het ‘de woorden van Amos’. Amos 1 :…

Samenvattingen
0

Oorlog en Vrede

Oorlog en vrede, heel het leven wordt bepaald door deze begrippen. Ook het leven van de natuurlijke mens. Aan de ene kant strijd; al was het maar de strijd om het bestaan. Dat brengt soms…

Samenvattingen
0

Het komende antichristelijke rijk

Het antichristelijke rijk is een wereldrijk, hoewel dit een beetje een twijfelachtige uitdrukking is. Het is een rijk dat vooral zal bestaan in de wederkomst van Christus. Het is een komend rijk, hoewel het nu…

Samenvattingen
1

Al de Schrift is van God ingegeven

2 Timothéüs 3 : 16 Al de schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Het woord Gods heeft tot doel dat…

Samenvattingen
0

Hoezo bedelingen?

Hoezo Bedelingen? Dat is een open vraag en degene die die vraag moet beantwoorden, kan vele kanten op. Velen denken dat bedelingen geen Bijbels begrip is, maar… Efeze 3 : 1, 2 1 Om deze…

Samenvattingen
0

Paulus de Apostel

Wij kennen Paulus als een dienstknecht van God. Voordat hij Paulus werd, heette hij Saulus van Tarsen. Sinds zijn bekering is hij echter nooit vergeten wie hij ooit was. Dat hij bekeerd was van de…

Samenvattingen
0

Zovele beloften Gods als er zijn

2 Korinthe 1 : 20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons. De Korinthiërs beschouwden Paulus als onwijs, maar hij…

Samenvattingen
0

Petra Sela

Welke rol zal Petra in de toekomst spelen? In het oude testament staat vaak het woord “Sela”. Het staat alleen al 71 keer in Psalmen! Bijvoorbeeld in Psalm 84 : 5: Petra Sela Welgelukzalig zijn zij,…

Samenvattingen
0

Simon en Simeon

Simon en Simeon is één en dezelfde naam. Dat zien we bijvoorbeeld bij Petrus. Wij kennen hem als Simon Petrus en zo wordt hij ook de meeste keren genoemd, maar in 2 Petrus 2 :…

Samenvattingen
0

Oordelen

Voor een goed begrip van onderstaande verzen is het handig om eerst Romeinen 1 vanaf vers 16 te lezen. Romeinen 2 : 1 1 Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt,…

Samenvattingen
0

Nèshamah

Hoe zit een mens in elkaar? Heeft hij een lichaam en een ziel, zoals de wetenschap ons wil doen geloven, of is er meer? Kennelijk hebben we alleen maar een ziel en een lichaam, want…

Samenvattingen
0

Melchizédek

Genesis 14 : 18 En Melchizédek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn; en hij was een priester des allerhoogsten Gods. De koning van Bela, dat is Zoar, had geen naam. Als Sódom, Gomórra,…

Samenvattingen
0

Leven uit geloof

De titel is ontleend aan Romeinen 1 : 17, die weer ontleend is aan Habakuk 2 : 4 (al staat het daar wel wat ingewikkelder). Laten we eerst een vers teruggaan: Romeinen 1 : 16…

Samenvattingen
0

Jonathan en de honing

1 Samuël 14 : 29 Toen zeide Jónathan: Mijn vader heeft het land beroerd; zie toch, hoe mijn ogen verlicht zijn, omdat ik een weinig van dezen honing gesmaakt heb; Jonathan en de honing In de…

Samenvattingen
0

Het werk van de Geest

Dit lijkt een mystiek onderwerp, omdat Geest vaak als een vaag begrip ervaren wordt. Het is evenwel een onbegrensd onderwerp. Als we het hebben over het werk van de Geest, dan gaat het gewoon over…

Samenvattingen
0

Het profetische woord

2 Petrus 1 : 16-21 16 Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onzen Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van…

Samenvattingen
0

Het profetische werk van Christus

Deuteronomium 18 is een uiteenzetting over allerlei wetten en inzettingen. Vanaf vers 9 wordt er geageerd tegen waarzeggerij. Maar in dit Bijbelgedeelte wordt ook de komst van een Profeet aangekondigd, Die het laatste woord zou…

Samenvattingen
0

Het overblijfsel

Romeinen 11 : 1-6 1 Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre; want ik ben ook een Israëliet, uit het zaad Abrahams, van den stam Benjamin. 2 God heeft Zijn volk…

Samenvattingen
0

Het leven van de gelovige

De Bijbel spreekt natúúrlijk over het leven van de gelovige. In tegenstelling tot wat de meeste christenen denken, is dat niet het leven onder de wet. Zelfs in het Oude Testament lezen we dat het…

Samenvattingen
0

Het koninklijk priesterdom

1 Petrus 2 : 9, 10 9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen…

Samenvattingen
1

Het huis Gods

Volgens Efeze 2 is het huis Gods de woonstede Gods. Een gebouw dat zonder handen gebouwd wordt, een woonstede Gods in de Geest. Dat is de Gemeente des levenden Gods; een pilaar en vastigheid der…

Samenvattingen
1

Het ambt in de Gemeente

Het ambt in de Gemeente is een zeer essentieel, maar ook een zeer omstreden onderwerp. Hierbij gaat het natuurlijk om het gezag en de organisatie in de kerk. Die vraag raakt de hele kerkgeschiedenis. Wat…

Samenvattingen
1

Hervormd en vrijgemaakt

Hervormd en vrijgemaakt. Wij noemen onszelf vrolijk orthodox. Of je nu hervormd, gereformeerd, doopsgezind, of wat dan ook maar bent, zolang je het met kleine letters schrijft, is dat geen enkel probleem. Het is wel…

Samenvattingen
0

Heiligmaking des Geestes 2

2 Thessalonicenzen 3 : 18 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Leven uit genade Heiligmaking des Geestes 2 Om maar meteen helemaal achteraan te beginnen, Paulus wenst dat de genade…

Samenvattingen
0

Heiligmaking des Geestes – 1

2 Thessalonicenzen 2 : 13, 29-32 13 Maar wij zijn schuldig Gode altijd te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in…

Samenvattingen
0

Heerlijkheid

Een heerlijkheid is van een heer, net zoals een baronie van een baron is. Een markizaat van een markies, een koninkrijk van een koning, een keizerrijk van een keizer, een hertogdom van een hertog enzovoorts.…

Samenvattingen
0

Gods heilsplan

Psalm 1 en 2 vormen een eenheid. Psalm 1 begint met: “Welgelukzalig” en psalm 2 eindigt daarmee. Wie is die man, die man van deze twee psalmen? Dat is de Messias. Hij zou de Man…

Samenvattingen
0

De zorgvuldigheden des levens

Matthéüs 13 : 1-9 De zorgvuldigheden des levens 1 En te dien dage Jezus, uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. 2 En tot Hem vergaderden vele scharen, zodat Hij in een schip ging…

Samenvattingen
0

De wereld en de waarheid

De filosofie beweert dat als we bijvoorbeeld tegenover elkaar zitten, dit nog niet wil zeggen dat dit ook werkelijk zo is. Dat is een aanname en kan net zo goed een hallucinatie zijn. Je kunt…

Samenvattingen
1

De wederkomst van Christus

2 Petrus 3 : 1-4 1 Dezen tweeden zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwekke; De wederkomst van Christus 2 Opdat gij gedachtig zijt aan de…

Samenvattingen
0

De Verbondsakte

Toen het volk Israël uit Egypte trok, kreeg het bij de berg Sinaï de wet. Dat was ter gelegenheid van het verbond dat God met Israël sloot. Bij de Sinaï trouwde Israël met God en…

Samenvattingen
0

De rechterhand Gods

“De rechterhand Gods doet krachtige daden”. Als die term in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, is het meestal een verwijzing naar Psalm 110. Psalm 110 : 1 Een psalm van David 1 De HEERE heeft…

Samenvattingen
0

De Heer of de leer

De Heer of de leer, danwel de leer of de Heer. We zijn gewend te zeggen dat het erom gaat dat we de Heer zouden leren kennen en dat het niet primair om de leer…

Samenvattingen
0

De Bijbel het Woord van God

Voorwoord Op de volgende bladzijden vind je een aantal onderwerpen uit de Bijbel. Het is slechts een greep uit de enorme rijkdom die het Woord van God te bieden heeft en is daarom ook bij…

Samenvattingen
0

Buiten de legerplaats

Hebreeën 13 : 13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende. Deze woorden staan zo ongeveer aan het einde van de Hebreeën brief en beginnen met: ‘zo dan’. Dit…

Samenvattingen
0

Ben ik wel behouden?

Ben ik wel behouden? Dat is een cruciale vraag. Voordat je met zekerheid een antwoord op deze vraag kunt geven, is het natuurlijk belangrijk om te weten wanneer je kunt zeggen dat je behouden bent.…