Samenvattingen
1

Het komende antichristelijke rijk

Het antichristelijke rijk is een wereldrijk, hoewel dit een beetje een twijfelachtige uitdrukking is. Het is een rijk dat vooral zal bestaan in de wederkomst van Christus. Het is een komend rijk, hoewel het nu al bestaat, maar nog verborgen is en straks zal geopenbaard worden.

Dat rijk is bezig zich te ontwikkelen, in ieder geval al minimaal 100 jaar. Het komende antichristelijke rijk beslaat een zeer groot deel van de Bijbelse profetieën. Veel daarover is ook wel bekend, maar sommige aspecten ook weer niet of nauwelijks.

De antichrist

Laten we beginnen met het begrip “antichrist”. Dit begrip komt in de profetieën helemaal niet voor. Alleen Johannes spreekt erover in zijn brieven. Dat is opmerkelijk, want hij is namelijk ook de schrijver van het boek Openbaring en daar komt de term dan weer niet voor.

1 Johannes 2 : 18 

Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de  antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is. 

De laatste ure = van toepassing vanaf de opstanding van Christus. 

Hebreeën 1 : 1 

God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen  tot ons gesproken door den Zoon; 

Voortijds = oudtestamentische tijd;

Deze laatste dagen = vanaf de opstanding van Christus. 

Er zijn dus 2 perioden: die van vóór Christus en die van ná Christus. 

Het ís de laatste ure en in de laatste ure komt dé antichrist. Omdat er vele antichristen zijn geworden, is het duidelijk dat de laatste ure gekomen is.   

1 Johannes 2 : 19, 22

Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien  zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn; maar  dit is geschied, opdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet allen  uit ons zijn. 

Antichristen komen uit ons midden.   

Wie is dé antichrist? 

Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze  is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent. 

1 Johannes 4 : 1-3

Geliefden, gelooft niet een iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. 

Valse profeten = profeten door wie geesten spreken.   

Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus  Christus in het vlees gekomen is, die is uit God; 

En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees  gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest, van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu  alrede in de wereld. 

De antichrist loochent dat Jezus is de Christus

De antichrist zal komen, maar hij is al in de wereld en hij is de inspirator van vele valse profeten. 

Kenmerkend voor de antichrist is dat hij loochent dat Jezus is de Christus.


Het komende antichristelijke rijk

antichristelijke rijk

Een reactie op "Het komende antichristelijke rijk"

 1. Hallo heer van Dijck,
  Ik heb een vraag:
  Jezus is na Zijn kruisdood opgestaan en is vervolgens door Zijn Discipelen gezien en zelfs betast.
  Hij bleek na Zijn opstanding als de Christus gewoon weer vlees en bloed te hebben, natuurlijke niet uit hetzelfde fysische materiaal als toen Hij de mens Jezus was.
  Mijn vraag is, waarom staat dan in de bijbel dat wij bij de opstanding in de hemel als Engelen zijn? Engelen zijn geesten, maar Jezus Christus zei expliciet dat Hij geen geest was.
  Maar volgens Paulus zullen wij (gelovigen) De Heer gelijk zijn. Ik vind het een beetje verwaarend.

  Dank voor Uw antwoord in dese, Anne.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *