psalm

A. Klein Haneveld
0

51. De baard van Aäron

De baard van Aäron. Psalm 133: Een lied Hammaälôth, van David 1 Ziet, hoe goed en liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen! 2 Het is, gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op den baard, den baard van Aäron, die nederdaalt tot op den zoom zijner klederen. 3 Het is gelijk de dauw…

Advocaal
0

Psalm 1

Psalm 1. We behoren onderhand te weten, dat alle Psalmen getuigen over Christus. En als de Psalmist dan spreekt over de Man Die welgelukzalig is, omdat Hij bij dag en bij nacht Zich alleen verlustigt in het Woord van God, dan kunnen wij eigenlijk aan Niemand anders denken, dan aan onze HEERE Jezus Christus. Loflied…

Advocaal
0

Psalm 103

Een geweldige Psalm in het Oude Testament. Met uiteraard “nieuwtestamentische” waarheden. We zouden bijvoorbeeld de Efeze-brief hier direct naast kunnen leggen. Door alle tijden heen zijn gelovigen door de woorden van deze Psalm getroost en versterkt geworden. Loof den HEERE Het is een “Loflied”. Het “Loof den HEERE” vond zijn weerklank in het leven van…

Advocaal
0

Psalm 2

Het is belangrijk om te weten in welke periode we ons hier bevinden. Door alle tijden heen heeft men de HEERE tegengestaan en vijandig bejegend. Maar er zal een moment komen dat alle volkeren zich verzamelen en gezamenlijk in opstand komen tegen God en tegen Zijn Gezalfde. Deze Gezalfde is onze HEERE Jezus Christus. Grote…

Advocaal
0

Psalm 22

Psalm 22 begint met de “overbekende woorden”: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten, verre zijnde van Mijn Verlossing, van de Woorden Mijns brullens”? Mattheüs 27 : 33-55: Dit zijn de Woorden van onze Heiland, zoals hier, in het Oude Testament al beschreven. Het volbrachte werk van de HEERE Jezus Mattheüs 26 :…

Advocaal
0

Psalm 23

Psalm 23 is één van de meest bekende Psalmen. De Herders Psalm. En net zoals alle Psalmen, is uiteraard ook deze Psalm Messiaans. Het zijn woorden die eigenlijk gesproken worden door de mond van de HEERE Jezus Christus. Lukas 24 : 25-27, 44-46: “Al wat er in het Oude Testament ook gesproken is, het is…

Advocaal
0

Psalm 8

Psalm 8, een Psalm van David. David spreekt over de “Heerlijkheid des HEEREN”. David spreekt namelijk over “De Mens”. We zullen geen kritiek hebben op vertalingen, de Statenvertaling is ook maar een vertaling, maar wel de beste (wat de Nederlandse Bijbelvertalingen aangaat). Maar de NBG-vertaling heeft blijkbaar een andere mens voor ogen, dan die welke…

Samenvattingen
0

Gods heilsplan

Psalm 1 : 1-6 Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondarfen, noch zit in het gestoelte der spotters.Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die…

Samenvattingen
0

De rechterhand Gods

“De rechterhand Gods doet krachtige daden”. Als die term in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, is het meestal een verwijzing naar Psalm 110. Psalm 110 : 1 Een psalm van David 1 De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.…