A. Klein Haneveld

Bijbelstudies van Ab Klein Haneveld

A. Klein Haneveld
0

Prediker – 85

Prediker, een Bijbelboek geschreven door de zoon van David, de wijze Salomo, die 40 jaar (1016 – 976 B.C.) koning was vanuit Jeruzalem. Prediker 1 : 1, 2 en 12 : 1 De woorden van den prediker, den zoon van David, den koning te Jeruzalem.IJdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is al…

A. Klein Haneveld
0

Hebreeën – 84

Hebreeën. Twaalf hoofdstukken en hoofdstuk 13 als brief. Hebreeën 1 : 3 en 9 : 13 3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan…

A. Klein Haneveld
0

Immanuël – 81

Immanuël, de Naam die “God met ons”, of “met ons is God” betekent, kennen we van het vooral rond Kerstmis aangehaalde Jesaja 7 : 14. We vieren dan feest vanwege de komst van “het Licht der wereld”. Daarover zegt deze Bijbelstudie: Wanneer wij het feest van de menswording van de Here Jezus vieren, zijn we…

A. Klein Haneveld
0

Wees niet bezorgd – 78

Wees niet bezorgd. Matthéüs 6 : 19-20, 31, 33: Vergadert u geen schatten op de aarde […]. Maar vergadert u schatten in den hemel […]. Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en…

A. Klein Haneveld
0

De bloedbruidegom – 77

De bloedbruidegom wordt genoemd in: Exodus 4 : 24, 25 En het geschiedde op den weg, in de herberg, dat de HEERE hem tegenkwam, en zocht hem te doden. Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid haars zoons, en wierp die voor zijn voeten, en zeide: Voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom!…

A. Klein Haneveld
0

Handelingen – 75

Handelingen der apostelen. Handelingen 28 : 28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen horen. Het is de apostel Petrus gegeven om ná de opstanding van de Here Jezus, en zijn duidelijk beschreven hemelvaart, vrijuit te spreken over het Evangelie Gods. Namelijk over het aanbreken van…

A. Klein Haneveld
0

Leiding en lot – 73

Leiding en lot. Romeinen 8 : 28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. Terwijl vele gelovigen betuigen dat hun leven door God wordt geleid, worden anderen gefrustreerd door de constatering dat bij hen tijd en toeval hun leven bepaalt en…

A. Klein Haneveld
0

Filippenzen – 72

Fillipenzen. Filippenzen 4 : 4 4  Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u. Dit vers is de kern van het Evangelie en dat zou tot blijdschap moeten leiden. God heeft ons aanvaard en tot Zich genomen. Uit die blijde boodschap (Evangelie) zouden wij leven. Als dat geen blijdschap voorbrengt,…

A. Klein Haneveld
0

Openbaring – 71

Openbaring. Openbaring 1 : 1, 3 De openbaring ván Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft; Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer…

A. Klein Haneveld
0

Vergeving – 70

Vergeving. Hebreeën 10 : 17 En hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken. God heeft de mensheid vergeving geschonken, zonder daaraan eisen te verbinden. Zelfs het belijden van zonden is geen voorwaarde voor het krijgen ervan. Overigens betekent vergeving van God niet automatisch eeuwig leven. Die twee liggen wel in elkaars verlengde,…

A. Klein Haneveld
0

De rode vaars – 68

De rode vaars. Hebreeën 9 : 13, 14 13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses; 14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen…

A. Klein Haneveld
0

Nicodémus – 64

Johannes 3 : 2-7 2 Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is. 3 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde,…

A. Klein Haneveld
0

Bijbelse typologie – 61

Bijbelse typologie. Romeinen 5 : 14 Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen, die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welk een voorbeeld is Desgenen, Die komen zou. Typologie (het Griekse “tupos”, vertaald met “voorbeeld”) wordt in de Bijbel gebruikt ter illustratie van het onderwerp…

A. Klein Haneveld
0

Honing – 59

Honing. 1 Samuël 14 : 27, 29 27 […] als hij nu zijn hand tot zijn mond wendde, zo werden zijn ogen verlicht. 29 Toen zeide Jonathan: Mijn vader heeft het land beroerd; zie toch, hoe mijn ogen verlicht zijn, omdat ik een weinig van dezen honing gesmaakt heb. In deze geschiedenis voert het leger…

A. Klein Haneveld
0

Wie is mijn Naaste? – 58

Wie is mijn Naaste? Lukas 10 : 25-29 En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven?En Hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij?En hij, antwoordende, zeide: Gij zult den Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart,…

A. Klein Haneveld
3

Wat is de hemel? – 53

Wat is de hemel? Efeze 2 : 6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; De eenvoudige waarheid is dat alle gelovigen zullen opgewekt worden op de jongste dag en als gelovigen zullen leven op een nieuwe aarde. De ene grote uitzondering vormen de gelovigen van…

A. Klein Haneveld
0

Twee naturen – 52

Twee naturen. 1 Johannes … Wie uit God geboren is, zondigt niet … Twee naturen Wie gelooft in Christus, heeft twee persoonlijkheden. Dat “dubbelleven” kan hem verwarren. Daarom moet hij zichzelf leren zien, zoals God hem ziet. Zijn nieuwe leven (door wedergeboorte) is geborgen in Christus en vrij van zonde. De oude, vleselijke mens zondigt, maar…

A. Klein Haneveld
0

Izak en Ismaël – 46

Izak en Ismaël. Genesis 21 : 1-21 9 En Sara zag den zoon van Hagar, de Egyptische, dien zij Abraham gebaard had, spottende. 10 En zij zeide tot Abraham: Drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit; want de zoon dezer dienstmaagd zal met mijn zoon, met Izak, niet erven. 12 Maar God zeide tot Abraham:…