Browsing: Klein Haneveld

Bijbelstudies van Ab Klein Haneveld

Bijbelstudie Leiding en lot
0

73. Leiding en lot

Leiding en lot Romeinen 8 : 28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. Terwijl vele gelovigen betuigen dat hun leven…

Bijbelstudie Bijbelstudie
0

72. Filippenzen

De Bijbelstudie Filippenzen is nummer 72 in de serie “De gedachte is…” Filippenzen 4 : 4 4  Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u. Dit vers is de kern…

Bijbelstudie Bijbelstudie
1

71. Openbaring

De Bijbelstudie Openbaring is nummer 71 in de serie “De gedachte is…” Openbaring 1 : 1, 3 De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die…

Bijbelstudie
1

70. Vergeving

Hebreeën 10 : 17 En hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken. God heeft de mensheid vergeving geschonken, zonder daaraan eisen te verbinden. Zelfs het belijden van zonden is geen voorwaarde voor…

Bijbelstudie Bijbelstudie
0

69. Wijze en dwaze maagden

Matthéüs 25 : 3, 4 3 Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. 4 Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Veel christenen menen zich in de…

Bijbelstudie
0

68. De rode vaars

Hebreeën 9 : 13, 14 13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses; 14 Hoeveel te meer zal…

Bijbelstudie
0

67. Twee opgewekte vrouwen

Lukas 8 : 42-44 42 Hij [Jaïrus] had een enige dochter, van omtrent twaalf jaren, en deze lag op haar sterven. En als Hij heenging, zo verdrongen Hem de scharen. Twee opgewekte vrouwen 43 En een…

Bijbelstudie
0

66. Abrahams offer

Genesis 22 : 10-12 10 En Abraham strekte zijn hand uit, en nam het mes om zijn zoon te slachten. 11 Maar de Engel des HEEREN riep tot hem van den hemel en zeide: Abraham,…

Bijbelstudie
0

65. De verloren zoon

Lukas 15 : 20 En opstaande, ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende, viel hem om…

Bijbelstudie
0

64. Nicodémus

Johannes 3 : 2-7 2 Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet,…

Bijbelstudie
0

61. Bijbelse typologie

Romeinen 5 : 14 Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen, die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welk een voorbeeld is Desgenen, Die komen…

Bijbelstudie
2

60. Oudsten in de Gemeente

1 Petrus 5 : 1, 2 1 De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik …: 2 Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk … Petrus…

Bijbelstudie Honing
0

59. Honing

1 Samuël 14 : 27, 29 27 […] als hij nu zijn hand tot zijn mond wendde, zo werden zijn ogen verlicht. 29 Toen zeide Jonathan: Mijn vader heeft het land beroerd; zie toch, hoe…

Bijbelstudie
1

58. Wie is mijn Naaste?

Lukas 10 : 25-37 27 En hij, antwoordende, zeide: Gij zult den Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand;…

Bijbelstudie
1

57. De betekenis van de doop

Romeinen 6 : 3, 4 3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop…

Bijbelstudie
0

56. De maanzieke knaap

Markus 9 : 14-29 17 En een uit de schare antwoordende, zeide: Meester, ik heb mijn zoon tot U gebracht, die een stommen geest heeft. 20 En zij brachten denzelven tot Hem; en als hij…

Bijbelstudie
0

55. Het eerstgeboorterecht

Deuteronomium 21 : 15-17 15 Wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde, en een gehate; en de beminde en de gehate hem zonen zullen gebaard hebben, en de eerstgeboren zoon van de gehate zal…

Bijbelstudie
1

54. Geest, ziel en lichaam

1 Thessalonicenzen 5 : 23 En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus…

Bijbelstudie
3

53. Wat is de hemel?

Efeze 2 : 6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; De eenvoudige waarheid is dat alle gelovigen zullen opgewekt worden op de jongste dag en…

Bijbelstudie
0

52. Twee naturen

1 Johannes … Wie uit God geboren is, zondigt niet … Twee naturen Wie gelooft in Christus, heeft twee persoonlijkheden. Dat “dubbelleven” kan hem verwarren. Daarom moet hij zichzelf leren zien, zoals God hem ziet. Zijn…

Bijbelstudie
0

51. De baard van Aäron

Psalm 133 : Een lied Hammaälôth, van David 1 Ziet, hoe goed en liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen! 2 Het is, gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op den baard, den…

Bijbelstudie
0

50. De drijvende bijl

2 Koningen 6 : 1-7 2 Laat ons toch tot aan de Jordaan gaan, en elk van daar een timmerhout halen, dat wij ons daar een plaats maken, om er te wonen… 5 En het…

Bijbelstudie
0

49. Mozes, Aäron en Hur

Exodus 17 : 8-16 8 Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. 11 En het geschiedde, terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste; maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo…

Bijbelstudie
0

48. David in de spelonk van Adullam

1 Samuël 22 : 1, 2 1 Toen ging David vandaar en ontkwam in de spelonk van Adullam. En zijn broeders hoorden het, en het ganse huis zijns vaders, en kwamen derwaarts tot hem af.  David…

Bijbelstudie
0

46. Izak en Ismaël

Genesis 21 : 1-21 9 En Sara zag den zoon van Hagar, de Egyptische, dien zij Abraham gebaard had, spottende. 10 En zij zeide tot Abraham: Drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit; want de…

Bijbelstudie
0

44. De 1000 jaren

Openbaring 20 : 1-7 2 En hij greep den draak, den oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren; 6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de…

Bijbelstudie
0

43. Cherubs en serafs

Genesis 3 : 24 En Hij dreef de mens uit; en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van…

Bijbelstudie
1

42. Ponden en/of talenten

Lukas 19 : 11-28 en Matthéüs 25 : 14-30 11 En als zij dat hoorden, voegde Hij daarbij, en zeide een gelijkenis;…. 13 En geroepen hebbende zijn tien dienstknechten, gaf hij hun tien ponden, en…

Bijbelstudie
0

39. De toorn van God

Romeinen 2 : 1-11 5 Maar naar uw hardigheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelven toorn als een schat, in den dag des toorns, en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. 6 Welke een…

Bijbelstudie
0

38. De bekering van Israël

Deuteronomium 30 : 1, 2 1 Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter…

Bijbelstudie
0

37. De goede strijd

2 Timótheüs 4 : 7 Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden; Romeinen 8 : 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door…

Bijbelstudie
0

36. Het Woord is en brengt leven

Romeinen 10 : 17 – Matthéüs 4 : 4 17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods. 4 Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens…

Bijbelstudie
0

35. Alle knie zal zich buigen

Filippenzen 2 : 8-11 Alle knie zal zich buigen 8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. Alle knie zal zich buigen…

Bijbelstudie
0

34. De Palestijnse staat

Zefanja 2 : 4, 5 4 Want Gaza zal verlaten wezen, en Askelon zal ter verwoesting wezen; Asdod zal men in de middag verdrijven, en Ekron zal uitgeworteld worden. De Palestijnse staat 5 Wee den inwoneren…

1 2