Bijbels dagboek Goede Start (januari t/m juni)

Bijbels dagboek Goede Start 1
Bijbels dagboek Goede Start 11 januari

Johannes 1 : 1
In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

Het Woord

Het thema van de korte overdenkingen in de maand januari is “het Woord van God”.

Johannes 1 : 1 begint met de woorden “In den beginne”. Daarmee zinspeelt Johannes op het (her)scheppingsverhaal uit Genesis 1, dat met dezelfde woorden begint. Hij heeft het hier immers over het Woord, waardoor al het geschapene is ontstaan. Dat Woord was er dus al voor de hemelen en de aarde.

Als wij Genesis 1 : 1 vergelijken met Johannes 1 : 1 dan zien we een parallel: God was in den beginne en het Woord was in den beginne. De vraag is: Wie of wat is het Woord? En dan blijkt uit het vervolg van Johannes 1 dat het om de Heere Jezus gaat. We lezen in vers 14 dat het Woord “vlees is geworden”. Johannes heeft hier duidelijk de persoon van de Heere Jezus op het oog. Het Woord werd een wezen van vlees en bloed, dat wil zeggen het werd volledig mens, met alles wat dat inhoudt. Sterker gezegd: God die Geest is, werd volledig mens. Voor Johannes is de gedachte aan de zonde daar niet bij inbegrepen. Vanuit het Grieks wordt erop gewezen dat het bij de “vleeswording” om een historisch gegeven gaat. Het is werkelijk gebeurd!

En… hoe is het gesteld met de woorden die ik spreek? Bijbels dagboek Goede Start 1

Spreek ik van Jezus Christus, de opgestane en levende Heiland?

A5 – 190 pag. – € 7,50 (excl. porto)

[button link=”https://vlichthus.nl/wp-content/uploads/2014/12/Dagboek_jeugd_1.pdf” color=”red”]Lees verder in de PDF[/button]

Bijbels dagboek Goede Start 1

Bijbels dagboek Goede Start (juli t/m december)

Bijbels dagboek Goede Start 2
Bijbels dagboek Goede Start 21 juli

In deze studie willen we met elkaar zien wat de Bijbel over het Wezen van God zegt. Wij denken bij wezen vaak aan iets vreemds of aan iets geheimzinnigs. Maar het wezen van dingen is de kern of aard ervan. Het binnenste.

Wanneer we nadenken over Gods wezen, denken na we over Zijn persoonlijkheid, hoe Hij is. Wanneer we God niet kennen, is Hij nog een vreemde voor ons. De Bijbel is het Boek waarin God tot ons spreekt en zo Zichzelf aan ons openbaart. Hoe doet Hij dat?

Johannes 1 : 18

Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.

Hieruit blijkt dat God Zich openbaart via Zijn Zoon. Wanneer wij God willen leren kennen, kan dat alleen door de Here Jezus Christus te leren kennen.

Jezus Christus zegt: “Die Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons de Vader? Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot ulieden spreek, spreek Ik van Mijzelven niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken.” (Johannes 14 : 9-10)

God, het wezen, verblijft (woont) in Jezus Christus. Het Griekse woord voor blijven is een van de woorden voor wonen. Jezus Christus is als het ware de buitenkant van God.

Hebreeën 1 : 3

De Zoon is het Afschijnsel van Zijner (Gods) heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld van Zijn zelfstandigheid.

In de NBG vertaling staat in plaats van Zelfstandigheid het woord wezen. Deze tekst is dus heel duidelijk.

“Ik en de Vader zijn één”, staat in Johannes 10 : 30. De Vader en de Zoon zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer wij in Jezus Christus geloven, zijn wij ook één plant met Hem geworden. (Romeinen 6 : 5) Wij zijn dan ook onlosmakelijk met Hem verbonden, want NIETS kan ons van Zijn liefde scheiden. (Romeinen 8 : 38, 39) Bijbels dagboek Goede Start 2

A5 – 190 pag. – € 7,50 (excl. porto)

[button link=”https://vlichthus.nl/wp-content/uploads/2014/12/Dagboek_jeugd_2.pdf” color=”red”]Lees verder in de PDF[/button]

Bijbels dagboek Goede Start 2

Bijbels dagboek deel 2 (juli t/m december)

Bijbels dagboek deel 2
Bijbels dagboek deel 21 juli

“Het Woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Het is het levende en eeuwig blijvende Woord van God”, lezen we in 1 Petrus 1 : 23-25. Vanaf het begin der mensheid heeft Gods tegenstander, de satan, geprobeerd het Woord Gods te verkrachten. Zijn tactiek is niet ontkenning van God en Zijn Woord, de Bijbel, doch verdraaiing en: “Bedoelde God het wel zo”.

Het aantal boeken geschreven door geleerde theologen, die willen bewijzen dat de Bijbel niet of slechts gedeeltelijk Gods Woord is, is niet te tellen. Nochtans: “Het Woord des Heren blijft in eeuwigheid”. ALLES wat Hij zich heeft voorgenomen en heeft doen optekenen in het Woord zal in vervulling gaan. “Ik heb het gesproken, Ik zal het ook doen komen; Ik heb het geformeerd, Ik zal het ook doen. HOORT NAAR MIJ“, zegt God in Jesaja 46 : 11-12. “Uw Woord is DE Waarheid“, sprak de Heer Jezus (Johannes 17 : 17). In Johannes 14 : 6 zegt Hij: “IK ben de Weg en DE Waarheid en het Leven“. Bijbels dagboek deel 2

Jezus Christus heeft zich volkomen vereenzelvigd met het Woord Gods. “Het Woord is vlees geworden” (Johannes 1 : 14). Christus is het Woord door Wie alle dingen geworden zijn (Johannes 1 : 3). Hij is de kern van de Bijbel, het Middelpunt waarom alles draait. “Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.” (1 Petrus 1 : 25). Wat op deze aarde ook moge wankelen, Gods Woord blijft.

Omdat het GODS Woord is, kan niemand dat Woord verstaan dan door de Geest van God. God gaf ons, toen wij in Christus geloofden, Zijn Geest in ons hart. Deze Geest, de Geest der Waarheid, wil ons de weg wijzen tot de volle waarheid (Johannes 16 : 13), als wij ons onder Zijn leiding gelovig buigen over het Woord. Dat wonderbare, zo dierbare Woord, Dat ons ontvouwt: “Gods gerechtigheid, Zijn heiligheid, Zijn liefde en genade”, die in Christus Jezus onze Heiland en Heer ons deel werden.

A5 – 183 pag. – € 7,50 (excl. porto)

[button link=”https://vlichthus.nl/wp-content/uploads/2014/12/Dagboek2.pdf” color=”red”]Lees verder in de PDF[/button]

Bijbels dagboek deel 2

Bijbels dagboek deel 1 (januari t/m juni)

Bijbels dagboek deel 1
Bijbels dagboek deel 11 januari

In Psalm 36 : 10 lezen we: “Want bij U is de fontein des levens”. God is de Bron waaruit het leven vloeit. Hij had tot Adam gezegd: “Als gij van de boom der kennis van goed en kwaad eet, zult gij den dood sterven”. (Genesis 2 : 17) Op het ogenblik dat Adam van de boom at, deed de dood de intrede in zijn leven, want de band met Zijn Schepper, de Bron des Levens, werd verbroken. Hij was afgesneden van de Bron des Levens.

Volgens Gods Woord is door één mens de zonde de wereld ingekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. (Romeinen 5 : 12) Ieder mens is nu onderdaan van het rijk des doods. Door de zonde is geen mens in staat de band met zijn God, de Bron van het Leven, te herstellen. Het is een wonder van Goddelijke liefde en genade, dat Jezus Christus, Gods Zoon, vlees en bloed heeft aangenomen, mens is geworden om onzentwille. Hij, de Heilige, de Rechtvaardige, betaalde op het kruis onze schuld en ging in de dood om ons van deze heerschappij des doods te kunnen verlossen.

2 Timotheüs 1 : 10: “Onze Zaligmaker, Christus Jezus, Die de dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft door het Evangelie“. Bijbels dagboek deel 1

Christus, de Vorst des Levens overwon en nu kan God ons in Hem genadig zijn en ons het eeuwige leven schenken, wanneer wij maar eenvoudig met het hart geloven wat Hij ons zegt in Zijn Woord. Ziende op het werk der verlossing dat Jezus Christus eenmaal zou volbrengen, kon God na de zondeval de zondige mens Zijn genade blijven schenken. Het bloed dat vloeide toen God Adam en Eva kleren van dierenvel gaf, sprak van het bloed dat eens Jezus Christus zou geven voor de zonden. Welk een grote, veelomvattende waarde heeft het verlossingswerk van Jezus Christus, de Zoon des mensen. Alleen in en door Hem is waarlijk leven.

“Die in den Zoon gelooft, die HEEFT het eeuwige leven” (Johannes 3 : 36).

Lezen: Psalm 36 : 8-11

A5 – 183 pag. – € 7,50 (excl. porto)

[button link=”https://vlichthus.nl/wp-content/uploads/2014/12/Dagboek1.pdf” color=”red”]Lees verder in de PDF[/button]

Bijbels dagboek deel 1