Door Wendel
1

Maria en Martha

Maria en Martha.

Lukas 10 : 38-42

En het geschiedde, als zij reisden, dat Hij kwam in een vlek; en een zekere vrouw, met name Martha, ontving Hem in haar huis. 
En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook, zittende aan de voeten van Jezus, Zijn woord hoorde. 
Doch Martha was zeer bezig met veel dienens, en daarbij komende, zeide zij: Heere, trekt Gij U dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar, dat zij mij helpe. 
En Jezus, antwoordende, zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen; 
Maar een ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden.

Wat te doen voor eeuwig leven

Het Schriftgedeelte voor dit gedeelte spreekt over de vraag wat men zou moeten doen om eeuwig leven te beërven. Die vraag wordt uiteindelijk, zij het dan met een omweg, beantwoord door de Heere Jezus zelf. Het antwoord was namelijk: men zou God moeten liefhebben, ofwel men zou zijn naaste moeten liefhebben, daar is geen verschil tussen. En het uiteindelijke antwoord op de vraag: wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven uit Lukas 10 : 25, wordt dan ook gegeven in vers 37 waar staat dat de Heer zei: Ga heen, en doe gij desgelijks.

Nu je weet wat je zou moeten doen om het eeuwig leven te hebben, nou je alles weet wat daarvoor nodig is, doe dan ook wat je zou moeten doen en dat blijkt dan te zijn simpelweg het liefhebben van God met geheel uw hart, geheel uw kracht, geheel uw verstand en al wat in u is. En daarmee heeft men dan ook zijn naaste lief, want die Naaste is niemand anders dan de Heere Jezus en dus God zelf. 

Doe gij desgelijks…

Het gaat erom dat de oorspronkelijke vraag was: wat moet ik doen? Terwijl het antwoord door ons zou kunnen worden uitgelegd alsof het zegt: Helemaal niks! Want wij beschouwen liefhebben taalkundig als een werkwoord, maar voor de rest zien we dat niet als werk. Behalve misschien ‘liefdewerk’. Maar wij zijn niet geneigd om het liefhebben van God te zien als werk. 

De gedachtegang zoals die hier voorkomt, wordt verder toegelicht en verklaard in Lukas 10 : 38-42. Er is dus gevraagd: wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Daarna wordt verklaard wat men zou moeten doen en het eindigt met: doe dat dan ook, doe gij desgelijks.

Het antwoord via een illustratie

In het volgende Schriftgedeelte vinden we een illustratie van dit antwoord. Het is een illustratie die ons gegeven wordt in deze omstandigheden, in dat huis van Maria en Martha, waar de Heere Jezus ook aanwezig is. Daar is ook sprake van dat er wat gedaan zou moeten worden en er was ook een keuze. En er waren er twee en ze kozen beiden een verschillend deel en de Heer geeft uiteindelijk als antwoord precies wat het goede deel was. Het zal duidelijk worden dat het goede deel wat Maria dan koos, precies dat deel is wat in het voorgaande Schriftgedeelte, namelijk in deze gelijkenis van de barmhartige Samaritaan en de vragen daaromtrent, ook gegeven wordt.

God dienen door God lief te hebben

Want wat men zou moeten doen is inderdaad niet mensen dienen, maar wat men zou moeten doen is God dienen. De enige manier om God te dienen is door God lief te hebben.


Maria en Martha

Een reactie op "Maria en Martha"

  1. Wendel,
    Gog en magog studie correct over gezet van woord naar papier, makkelijk leesbaar en begrijpelijk.
    Hopelijk volgen er meer!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *