Het stilzwijgen van God, Sir Robert Anderson
Div. onderwerpenUitgelicht
2

Het stilzwijgen van God

Het stilzwijgen van God – The Silence of God – 1897 – Sir Robert Anderson.

Na enige beschrijving van onvoorstelbare gruwelijkheden op de Armeense Christenen van 1894-1896 schrijft Sir Robert Anderson aan het begin van zijn boek “The Silence of God” (“Het stilzwijgen van God“) het volgende.

Waar is dan die “Ware God” die zij dachten te dienen?

“Maar… heeft God de Almachtige dan geen macht om zulke misdaden te beteugelen? Zelfs Abdul Hamid werd aan de schandpaal genageld, moest zijn koningschap afleggen en zich tot zijn eigen schande persoonlijk verdedigen tegen de aanklacht van Europa, omdat hij klaarblijkelijk niet had ingegrepen. Maar tevergeefs zetten wij onze oren op scherp om een stem vanaf de Troon der Goddelijke Majesteit te horen. De ver verwijderde hemel waar, in volkomen vrede en onuitsprekelijke heerlijkheid, God woont en regeert, ZWIJGT STIL.

Daarna wendde ik mij, en zag aan al de onderdrukkingen, die onder de zon geschieden; en ziet, er waren de tranen der verdrukten, en dergenen, die geen trooster hadden; en aan de zijde hunner verdrukkers was macht, zij daarentegen hadden geen vertrooster.” (Prediker 4 : 1) En dit in een wereld, onder de heerschappij en geregeerd door een God die de Almachtige is!

En als we dan onze blik afwenden van onze wereld in het algemeen en onze focus leggen op de kleine cirkel van het aan Hem getrouwe volk, dan zijn de feiten niet minder ernstig en het raadsel wordt nog ondoorgrondelijker. Bevlogen mensen verlaten onze kust en de talloze voordelen van het leven te midden van onze Christelijke beschaving, om de kennis van de Ware God te brengen naar heidense landen. Maar al spoedig horen we hoe zij geslacht zijn door de handen van degenen aan wie zij dachten Licht en Zegen te brengen.

Waar is dan die “Ware God” die zij dachten te dienen? Die kleine groep Christelijke mannen, die erkend werden als Zijn speciale gezanten; ook hun nobele vrouwen, die deelgenoot waren van hun uitzending en arbeid; kleine kinderen, waarvan de tere hulpeloosheid zelfs het medelijden van een ware duivel zou doen ontbranden; riepen in hun angst en lijden tot de hemel om hulp, die echter nooit verscheen.

De God waarop zij vertrouwden, had echt de harten wel kunnen laten smelten of de handen van hun hardvochtige moordenaars kunnen tegenhouden. Is het mogelijk om een situatie te bedenken die meer van pas zou komen voor de helpende hand van Hem, die zij aanbaden als Degene die alle macht heeft in hemel en op aarde? Maar de aarde werd dronken van hun bloed en het leek alsof een zwijgende hemel de spot dreef met hun geschreeuw!

Al deze gruwelen zijn slechts rimpelingen op het oppervlak van de peilloze, wijde zee van het lijden der Kerk, door alle eeuwen van haar geschiedenis heen. Vanouds, vanaf de dagen van het heidense Rome, door eeuwen van zogenaamde christenvervolgingen heen, zijn talloze miljoenen martelaren, de besten, zuiversten en edelmoedigsten van ons ras, overgegeven aan geweld, verkrachting en dood, op afgrijselijke manieren.

De hemel bleef van koper

Het hart wordt week van deze afschuwelijke verhalen en we keren ons er vanaf in een matte, ongegronde hoop dat tenminste een deel ervan niet waar zal zijn. Maar de feiten zijn zo verschrikkelijk, dat het onmogelijk is om in de rapporteringen ervan te overdrijven. In arena’s verscheurd door wilde beesten, verscheurd door mannen net zo meedogenloos als wilde beesten en, nog duivelser, in de martelkamers van de inquisitie, zijn Zijn dienaren gestorven, hun gezichten gericht naar de hemel en hun harten geheven in gebed tot God; maar de hemel bleef van koper en de God tot Wie zij baden bleek net zo machteloos als zijzelf, of net zo onbarmhartig als hun beulen.”

Waarom zwijgt Hij dan nu?

Sir Robert Anderson schrijft verderop in zijn boek: “Ongeloof maakt misbruik van het stilzwijgen van de hemel, van de passiviteit van de Allerhoogste. Als er dan een God bestaat, almachtig en algoed, waarom gebruikt Hij dan Zijn macht niet en waarom geeft Hij dan geen bewijs van Zijn goedheid, op de manier die mensen van Hem denken te mogen verwachten? Het antwoord dat gewoonlijk door Christelijke verdedigers wordt gegeven, slaagt er niet in om de tegenstander de mond te snoeren, noch om de gelovige tevreden te stellen. En terecht, want het ontbreekt niet alleen aan overtuigingskracht, maar ook aan mededogen. De God van de Bijbel is zowel in kracht als in mededogen peilloos; en in andere tijdsperioden kon Zijn volk hiervan publiekelijk het bewijs leveren. Waarom zwijgt Hij dan nu?”


Het raadsel van een zwijgende hemel

Sir Robert Anderson heeft het over “het raadsel van een stilzwijgende hemel, dat zovelen tot ongeloof, zo niet atheïsme drijft.” Hoe kan het zijn dat God in deze tijd zo opzichtig níet spreekt en niets doet aan de ellende die maar over de mensheid in het algemeen en over de individuele mens heen blijft komen? Dat zijn legitieme, en zelfs zeer essentiële vragen, waarop wel degelijk een duidelijk én bevredigend antwoord gegeven wordt. In de Bijbel in ieder geval en ook in het boek “Het stilzwijgen van God“.


PDF en boek

Met dank aan Wil Leeuwenhage voor de vertaling en opmaak bevelen wij “Het stilzwijgen van God” (107 pag.) van harte aan. Meer dan 100 jaar oud inmiddels, maar ook in onze dagen zeer actueel en dat voor zowel gelovigen als (nog) ongelovigen. Het is gratis beschikbaar als PDF.

Het Stilzwijgen van God” is ook als boek leverbaar.


Sir Robert Anderson – C.B., LL.D.Assistent-commissaris politie London

Het stilzwijgen van God

Sir Robert Anderson werd in 1841 geboren in Dublin, Ierland en was van Schotse komaf. Zijn vader was oudste in de Ierse Presbyteriaanse Kerk en Sir Robert werd opgevoed in een Christelijk gezin. Na het horen van de prediking van John Hall, bekeerde hij zich.

Tot 1901 was hij hoofd van de afdeling Crimineel Onderzoek van Scotland Yard. Hij werd wel de “theoloog van de Geheime Dienst” genoemd, omdat hij naast het bestrijden van de criminaliteit in Londen, verscheidene boeken heeft geschreven over Bijbelse onderwerpen. Hij was bevriend met enigen van de bekendste bijbelleraren van zijn tijd, waaronder James M. Gray, C.I. Scofield, A.C. Dixon, E.W. Bullinger en hij predikte samen met J.N. Darby.

Het meest bekend is hij geworden door zijn boek “The Coming Prince” (“De komende Vorst“), waarin hij de profetie in Daniël 9 : 24 uitlegt. Andersons berekeningen bewijzen dat de Here Jezus, ter gelegenheid van de gebeurtenis in Lukas 19, die algemeen “de intocht in Jeruzalem” genoemd wordt, precies op de dag die door Daniël geprofeteerd was Jeruzalem binnenreed, luid toegejuicht door de menigte.


Het stilzwijgen van God

2 reacties op "Het stilzwijgen van God"

  1. Bedankt voor dit boek, Wim.
    Ik werd er jaren terug op gewezen , maar kwam er niet doorheen in de Engelse versie.
    Wat goed dat het vertaald en beschikbaar is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *