Advocaal

Bijbelstudies van Ad Leeuwenhage

AdvocaalDiv. onderwerpen
1

Abraham en 50 jaar

Abraham en 50 jaar. De 50-ste verjaardag. Bent u 50 jaar geworden? Of wordt u dat binnenkort? Dan was of bent u – of mensen in uw omgeving – wellicht bezig (geweest) met het organiseren van een feestje rondom deze mijlpaal in het leven. Leuk! Alvast veel plezier gewenst. Bij een 50-ste verjaardag hoort kennelijk…

Advocaal
0

Alle 13 goed

Verbinding, verbintenis en verbondenheid, hebben van doen hebben met gemeenschap en met éénwording of met één-zijn, op grond van liefde en liefhebben. Deze begrippen zijn min of meer synoniem aan elkaar. In de Bijbel worden deze begrippen ook weergegeven in en door middel van getallen. Zo wordt: – verbinding, verbintenis en verbondenheid, weergegeven door het…

Advocaal
0

De besnijdenis

Als lós onderwerp is dit misschien een beetje een vréémd onderwerp. Maar hoe vreemd ook, er worden via de besnijdenis zéér essentiële dingen naar voren gebracht. En het belangrijkste argument om wat nader op de besnijdenis in te gaan is: “Het staat in de Bijbel en dus is het waard om onderzocht te worden”. Het…

Advocaal
0

De gouden kandelaar

In Exodus 25 : 31-40 vinden we de aanwijzingen voor het maken van de gouden kandelaar. Die moest in de tabernakel het licht verspreiden. In Exodus 37 : 17-24 lezen we hoe deze aanwijzingen door de bouwer van de tabernakel precies werden uitgevoerd. Exodus 39 : 37: daarin worden alle onderdelen van de tabernakel, dus…

Advocaal
1

De onrechtvaardige rentmeester

Lukas 16 : 1-13 In de Galaten brief wordt ons met grote nadruk gewezen op het feit, dat wij niet meer leven onder de wet, in de bedeling der wet, en onder de slavernij van het Oude Verbond. Wij leven onder de genade en in de bedeling der genade en in de Vrijheid van Christus…

Advocaal
0

De voetwassing

Johannes 13 tot en met Johannes 17 is één lange redevoering van de HEERE Jezus Christus. En hoewel de HEERE Jezus daarna naar Gethsémané gaat (Johannes 18 : 1 e.v.), waar Hij gevangen genomen wordt en de volgende dag gekruisigd zal worden, geeft deze lange redevoering op typologische en profetische wijze, aanschouwelijk onderwijs over het…

Advocaal
0

De ware Wijnstok

Johannes 15 : 1-17 Ik Ben de Ware wijnstok, en Mijn Vader is de Landman Ik Ben verwijzend naar Exodus 3 : 13 e.v. Ik Ben het Levende Woord (Johannes 1) Ik Ben het Lam Gods (Johannes 2) Ik Ben de Zoon des mensen (Johannes: 14; 5 : 27; 8 : 28) Ik Ben het…

Advocaal
0

Een vrijwillig offer

I Kronieken 28 en 29 U heeft waarschijnlijk al begrepen dat we in deze Oude Schat Nieuw Testamentische Waarheid vinden. Er zou een Tempel gebouwd worden, maar niet door David, maar door Zijn Zoon. Door Salomo, de Vredevorst. En bij de bouw van die tempel kon elk lid van het Volk zijn of haar vrijwillige…

Advocaal
0

Filemon

Deze brief is gericht aan de in Kolosse wonende Filemon. Die heeft een slaaf, genaamd Onesimus. Maar Onesimus is van zijn meester Filemon weggelopen en hij is op zijn vlucht terechtgekomen in Rome. Daar ontmoet hij de apostel Paulus en Onesimus komt tot geloof in de HEERE Jezus Christus. Op verzoek van Onesimus zelf, wordt hij…

Advocaal
0

Het gouden kalf

1 Korinthe 10 : 11 En deze dingen alle, zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden, en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn. We zijn geneigd om alle Bijbelse geschiedenissen op voorhand te bestempelen, als zijnde goed of kwaad. Zonder ons af te vragen of er eventueel ook nog…

Advocaal
0

Mozes: machtig type van Christus

Want: Beiden zijn een uitdrukking van het “Woord Gods” ; Beiden leefden onder de Bedeling (= huishouding) der wet; maar… Beiden leefden uit de genade Gods en uit geloof alleen; Beiden hadden hun blik gericht op toekomende dingen; Beiden wisten dat de Bedeling der wet zeer tijdelijk was, namelijk… Totdat het Zaad gekomen zou zijn…

Advocaal
0

Psalm 1

We behoren onderhand te weten, dat alle Psalmen getuigen over Christus. En als de Psalmist dan spreekt over de Man Die welgelukzalig is, omdat Hij bij dag en bij nacht Zich alleen verlustigt in het Woord van God, dan kunnen wij eigenlijk aan Niemand anders denken, dan aan onze HEERE Jezus Christus. Het is dan…

Advocaal
0

Psalm 103

Een geweldige Psalm in het Oude Testament. Met uiteraard “nieuwtestamentische” waarheden. We zouden bijvoorbeeld de Efeze-brief hier direct naast kunnen leggen. Door alle tijden heen zijn gelovigen door de woorden van deze Psalm getroost en versterkt geworden. Het is een “Loflied”. Het “Loof den HEERE” vond zijn weerklank in het leven van de Psalmist. En…

Advocaal
0

Psalm 2

Het is belangrijk om te weten in welke periode we ons hier bevinden. Door alle tijden heen heeft men de HEERE tegengestaan en vijandig bejegend. Maar er zal een moment komen dat alle volkeren zich verzamelen en gezamenlijk in opstand komen tegen God en tegen Zijn Gezalfde. Deze Gezalfde is onze HEERE Jezus Christus. En…

Advocaal
0

Psalm 22

Deze Psalm begint met de “overbekende woorden”: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten, verre zijnde van Mijn Verlossing, van de Woorden Mijns brullens”? Mattheüs 27 : 33-55: Dit zijn de Woorden van onze Heiland, zoals hier, in het Oude Testament al beschreven. Matthéüs 26 : 39 e.v.: De HEERE Jezus kwam naar…

Advocaal
0

Psalm 23

Psalm 23 is één van de meest bekende Psalmen. De Herders Psalm. En net zoals alle Psalmen, is uiteraard ook deze Psalm Messiaans. Het zijn woorden die eigenlijk gesproken worden door de mond van de HEERE Jezus Christus. Lukas 24 : 25-27, 44-46: “Al wat er in het Oude Testament ook gesproken is, het is…

Advocaal
0

Psalm 8

Psalm 8, een Psalm van David David spreekt over de “Heerlijkheid des HEEREN”. David spreekt namelijk over “De Mens”. We zullen geen kritiek hebben op vertalingen, de Statenvertaling is ook maar een vertaling, maar wel de beste (wat de Nederlandse Bijbelvertalingen aangaat). Maar de NBG-vertaling heeft blijkbaar een andere mens voor ogen, dan die welke…

Advocaal
0

Simson en de stadspoorten van Gaza

Simson = Gelijk de zon (opgaat in haar Kracht) – Rijzing van de zon (Openbaring 1 : 16). Simson is een machtig type en een machtige verwijzing naar de HEERE Jezus Christus. Want Híj is gelijk de Zon, Die opgaat in zijn Kracht. Als de Mens Jezus verschijnt Hij bij Zijn eerste komst in deze…