Advocaal

Bijbelstudies van Ad Leeuwenhage

AdvocaalDiv. onderwerpen
0

Abraham en 50 jaar

Abraham en 50 jaar. De 50-ste verjaardag. Bent u 50 jaar geworden? Of wordt u dat binnenkort? Dan was of bent u – of mensen in uw omgeving – wellicht bezig (geweest) met het organiseren van een feestje rondom deze mijlpaal in het leven. Leuk! Alvast veel plezier gewenst. Bij een 50-ste verjaardag hoort kennelijk…

Advocaal
0

Alle 13 goed

Verbinding, verbintenis en verbondenheid, hebben van doen hebben met gemeenschap en met éénwording of met één-zijn, op grond van liefde en liefhebben. Deze begrippen zijn min of meer synoniem aan elkaar. 130, 13 en 1 In de Bijbel worden deze begrippen ook weergegeven in en door middel van getallen. Zo wordt: – verbinding, verbintenis en…

Advocaal
0

De besnijdenis

Als lós onderwerp is dit misschien een beetje een vréémd onderwerp. Maar hoe vreemd ook, er worden via de besnijdenis zéér essentiële dingen naar voren gebracht. En het belangrijkste argument om wat nader op de besnijdenis in te gaan is: “Het staat in de Bijbel en dus is het waard om onderzocht te worden”. Het…

Advocaal
0

De gouden kandelaar

De gouden kandelaar. In Exodus 25 : 31-40 vinden we de aanwijzingen voor het maken daarvan. Die moest in de tabernakel het licht verspreiden. In Exodus 37 : 17-24 lezen we hoe deze aanwijzingen door de bouwer van de tabernakel precies werden uitgevoerd. De kandelaar wordt naar Mozes gebracht Exodus 39 : 37: daarin worden…

Advocaal
0

De onrechtvaardige rentmeester

De onrechtvaardige rentmeester. Lukas 16 : 1-13 In de Galaten brief wordt ons met grote nadruk gewezen op het feit, dat wij niet meer leven onder de wet, in de bedeling der wet, en onder de slavernij van het Oude Verbond. Wij leven onder de genade en in de bedeling der genade en in de…

Advocaal
0

De voetwassing

De voetwassing. Johannes 13 tot en met Johannes 17 is één lange redevoering van de HEERE Jezus Christus. En hoewel de HEERE Jezus daarna naar Gethsémané gaat (Johannes 18 : 1 e.v.), waar Hij gevangen genomen wordt en de volgende dag gekruisigd zal worden, geeft deze lange redevoering op typologische en profetische wijze, aanschouwelijk onderwijs over…

Advocaal
0

De ware Wijnstok

De ware Wijnstok. Johannes 15 : 1-17 Ik Ben de Ware wijnstok, en Mijn Vader is de Landman Ik Ben verwijzend naar Exodus 3 : 13 e.v. Ik Ben het Levende Woord (Johannes 1) Ik Ben het Lam Gods (Johannes 2) Ik Ben de Zoon des mensen (Johannes: 14; 5 : 27; 8 : 28)…

Advocaal
0

Een vrijwillig offer

Een vrijwillig offer. 1 Kronieken 28 en 29 U heeft waarschijnlijk al begrepen dat we in deze Oude Schat Nieuw Testamentische Waarheid vinden. Er zou een Tempel gebouwd worden, maar niet door David, maar door Zijn Zoon. Door Salomo, de Vredevorst. En bij de bouw van die tempel kon elk lid van het Volk zijn…

Advocaal
0

Filemon

Deze brief is gericht aan de in Kolosse wonende Filemon. Die heeft een slaaf, genaamd Onesimus. Maar Onesimus is van zijn meester weggelopen en hij is op zijn vlucht terechtgekomen in Rome. Daar ontmoet hij de apostel Paulus en Onesimus komt tot geloof in de HEERE Jezus Christus. Op verzoek van Onesimus zelf, wordt hij nu…

Advocaal
0

Het gouden kalf

Het gouden kalf. 1 Korinthe 10 : 11 En deze dingen alle, zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden, en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn. De geestelijke betekenis erachter We zijn geneigd om alle Bijbelse geschiedenissen op voorhand te bestempelen, als zijnde goed of kwaad. Zonder ons af…

Advocaal
0

Mozes: machtig type van Christus

Mozes: machtig type van Christus. Want: Beiden zijn een uitdrukking van het “Woord Gods”; Beiden leefden onder de Bedeling (= huishouding) der wet; maar…Beiden leefden uit de genade Gods en uit geloof alleen;Beiden hadden hun blik gericht op toekomende dingen;Beiden wisten dat de Bedeling der wet zeer tijdelijk was, namelijk… Totdat het Zaad gekomen zou…

Advocaal
0

Psalm 1

Psalm 1. We behoren onderhand te weten, dat alle Psalmen getuigen over Christus. En als de Psalmist dan spreekt over de Man Die welgelukzalig is, omdat Hij bij dag en bij nacht Zich alleen verlustigt in het Woord van God, dan kunnen wij eigenlijk aan Niemand anders denken, dan aan onze HEERE Jezus Christus. Loflied…

Advocaal
0

Psalm 103

Een geweldige Psalm in het Oude Testament. Met uiteraard “nieuwtestamentische” waarheden. We zouden bijvoorbeeld de Efeze-brief hier direct naast kunnen leggen. Door alle tijden heen zijn gelovigen door de woorden van deze Psalm getroost en versterkt geworden. Loof den HEERE Het is een “Loflied”. Het “Loof den HEERE” vond zijn weerklank in het leven van…

Advocaal
0

Psalm 2

Het is belangrijk om te weten in welke periode we ons hier bevinden. Door alle tijden heen heeft men de HEERE tegengestaan en vijandig bejegend. Maar er zal een moment komen dat alle volkeren zich verzamelen en gezamenlijk in opstand komen tegen God en tegen Zijn Gezalfde. Deze Gezalfde is onze HEERE Jezus Christus. Grote…

Advocaal
0

Psalm 22

Psalm 22 begint met de “overbekende woorden”: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten, verre zijnde van Mijn Verlossing, van de Woorden Mijns brullens”? Mattheüs 27 : 33-55: Dit zijn de Woorden van onze Heiland, zoals hier, in het Oude Testament al beschreven. Het volbrachte werk van de HEERE Jezus Mattheüs 26 :…

Advocaal
0

Psalm 23

Psalm 23 is één van de meest bekende Psalmen. De Herders Psalm. En net zoals alle Psalmen, is uiteraard ook deze Psalm Messiaans. Het zijn woorden die eigenlijk gesproken worden door de mond van de HEERE Jezus Christus. Lukas 24 : 25-27, 44-46: “Al wat er in het Oude Testament ook gesproken is, het is…

Advocaal
0

Psalm 8

Psalm 8, een Psalm van David. David spreekt over de “Heerlijkheid des HEEREN”. David spreekt namelijk over “De Mens”. We zullen geen kritiek hebben op vertalingen, de Statenvertaling is ook maar een vertaling, maar wel de beste (wat de Nederlandse Bijbelvertalingen aangaat). Maar de NBG-vertaling heeft blijkbaar een andere mens voor ogen, dan die welke…

Advocaal
0

Simson en de stadspoorten van Gaza

Simson en de stadspoorten van Gaza. Simson = Gelijk de zon (opgaat in haar Kracht) – Rijzing van de zon (Openbaring 1 : 16). Simson is een machtig type en een machtige verwijzing naar de HEERE Jezus Christus. Want Híj is gelijk de Zon, Die opgaat in zijn Kracht. Eerste komst in zwakheid Als de Mens…