[social] [social_icon link="/?feed=rss2" title="RSS" type="rss" /] [social_icon link="https://www.facebook.com/vlichthusnewsagency/" title="Facebook" type="facebook" /] [social_icon link="http://twitter.com/vlichthus" title="Twitter" type="twitter" /] [/social]

Browsing: Advocaal

Bijbelstudies van Ad Leeuwenhage

Advocaal
0

Alle 13 goed

Verbinding, verbintenis en verbondenheid, hebben van doen hebben met gemeenschap en met éénwording of met één-zijn, op grond van liefde en liefhebben. Deze begrippen zijn min of meer synoniem aan elkaar. In de Bijbel worden…

Advocaal
0

De besnijdenis

Als lós onderwerp is dit misschien een beetje een vréémd onderwerp. Maar hoe vreemd ook, er worden via de besnijdenis zéér essentiële dingen naar voren gebracht. En het belangrijkste argument om wat nader op de…

Advocaal
0

De gouden kandelaar

In Exodus 25 : 31-40 vinden we de aanwijzingen voor het maken van de gouden kandelaar. Die moest in de tabernakel het licht verspreiden. In Exodus 37 : 17-24 lezen we hoe deze aanwijzingen door…

Advocaal
0

De onrechtvaardige rentmeester

Lukas 16 : 1-13 In de Galaten brief wordt ons met grote nadruk gewezen op het feit, dat wij niet meer leven onder de wet, in de bedeling der wet, en onder de slavernij van…

Advocaal De voetwassing
0

De voetwassing

Johannes 13 tot en met Johannes 17 is één lange redevoering van de HEERE Jezus Christus. En hoewel de HEERE Jezus daarna naar Gethsémané gaat (Johannes 18 : 1 e.v.), waar Hij gevangen genomen wordt…

Advocaal
0

De ware Wijnstok

Johannes 15 : 1-17 Ik Ben de Ware wijnstok, en Mijn Vader is de Landman Ik Ben verwijzend naar Exodus 3 : 13 e.v. Ik Ben het Levende Woord (Johannes 1) Ik Ben het Lam…

Advocaal
0

Een vrijwillig offer

I Kronieken 28 en 29 U heeft waarschijnlijk al begrepen dat we in deze Oude Schat Nieuw Testamentische Waarheid vinden. Er zou een Tempel gebouwd worden, maar niet door David, maar door Zijn Zoon. Door…

Advocaal
0

Filemon

Deze brief is gericht aan de in Kolosse wonende Filemon. Die heeft een slaaf, genaamd Onesimus. Maar Onesimus is van zijn meester Filemon weggelopen en hij is op zijn vlucht terechtgekomen in Rome. Daar ontmoet hij…

Advocaal
0

Het gouden kalf

1 Korinthe 10 : 11 En deze dingen alle, zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden, en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn. We zijn geneigd om alle Bijbelse…

Advocaal
0

Mozes: machtig type van Christus

Want: Beiden zijn een uitdrukking van het “Woord Gods” ; Beiden leefden onder de Bedeling (= huishouding) der wet; maar… Beiden leefden uit de genade Gods en uit geloof alleen; Beiden hadden hun blik gericht…

Advocaal
0

Psalm 1

We behoren onderhand te weten, dat alle Psalmen getuigen over Christus. En als de Psalmist dan spreekt over de Man Die welgelukzalig is, omdat Hij bij dag en bij nacht Zich alleen verlustigt in het…

Advocaal
0

Psalm 103

Een geweldige Psalm in het Oude Testament. Met uiteraard “nieuwtestamentische” waarheden. We zouden bijvoorbeeld de Efeze-brief hier direct naast kunnen leggen. Door alle tijden heen zijn gelovigen door de woorden van deze Psalm getroost en…

Advocaal
0

Psalm 2

Het is belangrijk om te weten in welke periode we ons hier bevinden. Door alle tijden heen heeft men de HEERE tegengestaan en vijandig bejegend. Maar er zal een moment komen dat alle volkeren zich…

Advocaal
0

Psalm 22

Deze Psalm begint met de “overbekende woorden”: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten, verre zijnde van Mijn Verlossing, van de Woorden Mijns brullens”? Mattheüs 27 : 33-55: Dit zijn de Woorden van…

Advocaal
0

Psalm 23

Psalm 23 is één van de meest bekende Psalmen. De Herders Psalm. En net zoals alle Psalmen, is uiteraard ook deze Psalm Messiaans. Het zijn woorden die eigenlijk gesproken worden door de mond van de…

Advocaal
0

Psalm 8

Psalm 8, een Psalm van David David spreekt over de “Heerlijkheid des HEEREN”. David spreekt namelijk over “De Mens”. We zullen geen kritiek hebben op vertalingen, de Statenvertaling is ook maar een vertaling, maar wel…

Advocaal
0

Simson en de stadspoorten van Gaza

Simson = Gelijk de zon (opgaat in haar Kracht) – Rijzing van de zon (Openbaring 1 : 16). Simson is een machtig type en een machtige verwijzing naar de HEERE Jezus Christus. Want Híj is…