News

A. Klein Haneveld
0

85. Prediker

Prediker, een Bijbelboek geschreven door de zoon van David, de wijze Salomo, die 40 jaar (1016 – 976 B.C.) koning was vanuit Jeruzalem. Prediker 1 : 1, 2 en 12 : 1 De woorden van den prediker, den zoon van David, den koning te Jeruzalem.IJdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is al…

Div. onderwerpenUitgelicht
3

Het stilzwijgen van God

Het stilzwijgen van God – The Silence of God – 1897 – Sir Robert Anderson. Na enige beschrijving van onvoorstelbare gruwelijkheden op de Armeense Christenen van 1894-1896 schrijft Sir Robert Anderson aan het begin van zijn boek “The Silence of God” (“Het stilzwijgen van God“) het volgende. Waar is dan die “Ware God” die zij…

A. Klein Haneveld
0

84. Hebreeën

Hebreeën. Twaalf hoofdstukken en hoofdstuk 13 als brief. Hebreeën 1 : 3 en 9 : 13 3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan…

A. Klein Haneveld
0

83. Leven, liefde, loon

Leven, liefde, loon. Bijbelstudie nr. 83 uit de reeks “De gedachte is…” Romeinen 8 : 1-15, 38, 39 1. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, …6. … het bedenken des Geestes is het leven en vrede; …8. … die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.9.…

Div. onderwerpenUitgelicht
0

Het teken van Jona

Het teken van Jona – God hééft gesproken tot “de Zijnen”! Zeg niet dat de Ware God, die wij kennen als Here (Jehovah) Jezus Christus, de individuele mens, en de mensen als volkeren, in onwetendheid heeft gelaten over “Zijn Plan der eeuwen”. Een Plan dat in Christus uitgewerkt wordt en dat van een oude gevallen…

A. Klein Haneveld
0

81. Immanuël

Immanuël, de Naam die “God met ons”, of “met ons is God” betekent, kennen we van het vooral rond Kerstmis aangehaalde Jesaja 7 : 14. We vieren dan feest vanwege de komst van “het Licht der wereld”. Daarover zegt deze Bijbelstudie: Wanneer wij het feest van de menswording van de Here Jezus vieren, zijn we…

Holle aardeUitgelicht
0

Concaaf wereldbeeld – holle aarde – overzicht

Concaaf wereldbeeld. Overzichtspagina inzake de “holle aarde”. Bedoeld is daarmee het “concave wereldbeeld” vanuit de Bijbel. Dat staat tegenover het “convexe wereldbeeld”, het zogeheten Copernicaanse wereldbeeld, dat pas in de afgelopen honderden jaren tot “algemeen erkend wereldbeeld” is uitgegroeid. Concaaf wereldbeeld – holle aarde – overzichtspagina Concaaf wereldbeeld

Holle aarde
0

De holle aarde in boeken en op websites

In boeken, brochures, tijdschriften en op websites is het e.e.a. (niet veel) te vinden over wat we op deze website “de holle aarde” heet; het wereldbeeld dat ons in de Bijbel wordt getoond. Gods (her)schepping omvat, zoals in het begin (Genesis 1) van Zijn Boek staat: water, 2 hemelen (“uitspansel”), aarde = droog land, grond.…

Holle aarde
2

Hemel en aarde – boek

Boekje: Hemel en aarde. Vertaling van “Himmel und Erde”. In het 50 pagina’s tellende boekje “Hemel en aarde” zijn artikelen en tekeningen over het Bijbels wereldbeeld van Dieter, Fritz en Wolfgang Braun en Helmuth Diel bij elkaar gebracht. Er wordt ruim aandacht besteed aan het experiment van U. G. Murrow in 1897. In de kustplaats…

Holle aarde
0

Metingen in de Tamarack-mijn bij Calumet (USA)

In het boek “Wereldraadselen Universum” (vertaling van Welträtsel Universum – Paul Alfred Müller-Murnau ± 1949) staat een hoofdstuk over toevallige ontdekking n.a.v. metingen in een aantal mijnschachten op grote diepte. We plaatsen dit ook in dit artikel, aangevuld met een verslag in een krant uit 1901 en een kort videofragment over dit onderwerp. Loodlijn-metingen Zoals…

Holle aarde
0

Gustav Knak – Geloof in Bijbels Wereldbeeld bespot

“… ik ken geen ander wereldbeeld dan dat van de Heilige Schrift.” Deze woorden zijn van Gustav Knak, een pastor in Duitsland. In 1868 sprak hij op een bijeenkomst met “vakgenoten” deze simpele bevestiging van zijn geloof, die hem nog lang zou achtervolgen. De Bijbel spreekt de Waarheid In zowel het boek “Het drieverdiepingen wereldbeeld…

Holle aarde
0

Holle aarde versus het convexe wereldbeeld

Wie twijfelt er tegenwoordig nog aan het “convexe (bolle) wereldbeeld”? Bijna niemand, het is zo vanzelfsprekend geworden. Van dat wereldbeeld is o.a. het volgende te zeggen: De aarde draait rond… Dat alles op die aarde “geplakt” blijft, wordt helemaal bijzonder bij de melding dat de aarde niet stilstaat, maar juist met grote snelheid ronddraait en…

Div. onderwerpen
0

Overdenkingen inzake de drie-eenheidsleer

Op deze website is al vaker aandacht besteed aan het onderwerp “de drie-eenheidsleer”. Zowel gericht aan degenen die de leer van de drie-eenheid aanvaarden, zelfs noodzakelijk voor persoonlijk behoud vinden, als ook gericht aan de Jehovah’s Getuigen. Die wijzen deze leer af. Daarvoor in de plaats ontwikkelden zij echter een evenzo onware leer over “Vader…

Door Wendel
1

Maria en Martha

Maria en Martha. Lukas 10 : 38-42 En het geschiedde, als zij reisden, dat Hij kwam in een vlek; en een zekere vrouw, met name Martha, ontving Hem in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook, zittende aan de voeten van Jezus, Zijn woord hoorde. Doch Martha was zeer bezig met veel dienens,…

Div. onderwerpenUitgelicht
1

Het land des HEEREN

Wat zo ongeveer de hele wereldbevolking niet weet en/of niet wil weten, is dat de Schepper van hemelen en aarde een land voor Zichzelf bepaald heeft. Dat heet in de Bijbel “het land des HEEREN”. Een land dat de HEERE al lang geleden beloofd had te geven aan Abraham, met name aan “zijn zaad”. Kanaänieten…

Actueel
1

Transhumanisme, de mens 2.0

Transhumanisme – de mens 2.0. Later in dit artikel staat de vertaling van een onlangs verschenen belangrijk artikel van onafhankelijk journalist en Christen Leo Hohmann. Hij bespreekt daarin een op 12 september 2022 door president Biden ondertekend “Uitvoerend Bevel”. Daaruit blijkt hoever men al op weg is naar de al zo lang gewenste technocratie en…

A. Klein Haneveld
2

79. De opstand der volkeren

De opstand der volkeren. Psalm 2 : 1-12: 1  Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? 2  De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende: 3  Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen. 4  Die in…

Door Wendel
1

Gog en Magog en Armageddon

De contactdag van het Nederlands Bijbelstudie Centrum (N.B.C.) van 12 maart 2022 had als thema “Gog en Magog en Armageddon”. De introductie op de website van het N.B.C. was als volgt: Ze hebben gemeen, dat ze schrikaanjagend zijn, deze drie namen. Eveneens, dat ze gebruikt worden in legenden, sprookjes en films over kleinere, maar dikwijls…

Div. onderwerpen
0

Een bijbelse visie op de Britse troon

Een bijbelse visie op de Britse troon. De troon van Groot-Brittannië. Het lijkt erop dat de grootste en meest duurzame dynastie in de wereldgeschiedenis haar langste tijd gehad heeft. Maar is dit ook zo? Om de toekomst van de Britse koninklijke familie te begrijpen, moeten we eerst verstaan hoe deze monarchie begon – en waarom.…

Div. onderwerpen
0

De eenhoorn in de Bijbel

De eenhoorn in de Bijbel. Men beschouwt de eenhoorn als een mythologische voorstelling.Als gelovige in Christus proberen wij te achterhalen, vanuit de Hebreeuwse tekst, wat de (profetische) betekenis hiervan is. Helaas ziet een wettische christen dit als verwerpelijk, gevaarlijk en onrein. Dat is onterecht en heel jammer, want zo ontgaan hen prachtige Bijbelse waarheden. Romeinen…

Actueel
0

Geeft dan den keizer, dat des keizer is

Geeft dan den keizer, dat des keizer is. Een reactie op het artikel “De overheid Gods dienares” was deze: “Wat betreft de Regering: Jezus zei zelf, “Geef God wat van God is en de Koning wat van de Koning is”. Daar zijn geen theorieën over nodig. Vervolgens stelde ik deze vragen: Zou je kunnen verduidelijken,…

Actueel
26

De overheid als dienares van God

De overheid als dienares van God. Zo zou het moeten zijn. Een overheid die goed is voor haar burgers en die wij zonder zorg kunnen volgen. Gewoon omdat ze als dienares van God optreedt en dus wel heel goed oplet dat ze in die taak, in die verantwoordelijkheid, doet wat de Heer welgevallig is. Wetende…

Jb. Klein Haneveld
0

De Bergrede

De Bergrede is wet en geen Evangelie! De Bergrede is een van de gedeelten van de Schrift waarover veel wanbegrip en misverstand bestaat. Die verwarring komt voornamelijk omdat men het “woord der waarheid” niet recht snijdt. Een principe van bijbelinterpretatie dat in onze tijd helaas bij vele Bijbelverklaarders in het vergeetboek is geraakt (Beijver u…

Blog v. Stempvoort
0

Christelijk geloof en wetenschap

Christelijk geloof en wetenschap. Vaak wordt gezegd dat wetenschap en geloof niet samengaan. Wetenschap is namelijk gebaseerd op meetbare feiten en geloof niet. Vandaar dat, ondanks dat ongeveer 70% van de Nobelprijswinnaars Christen genoemd mag worden, vaak geroepen wordt om de afschaffing van het bijzonder onderwijs. Het idee dat er meer is tussen Hemel en…

A. Klein Haneveld
0

78. Wees niet bezorgd

Wees niet bezorgd. Matthéüs 6 : 19-20, 31, 33: Vergadert u geen schatten op de aarde […]. Maar vergadert u schatten in den hemel […]. Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en…

A. Klein Haneveld
0

77. De bloedbruidegom

De bloedbruidegom wordt genoemd in: Exodus 4 : 24, 25 En het geschiedde op den weg, in de herberg, dat de HEERE hem tegenkwam, en zocht hem te doden. Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid haars zoons, en wierp die voor zijn voeten, en zeide: Voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom!…

A. Klein Haneveld
0

76. Typologie in de natuur

Typologie in de natuur. Kolossenzen 2 : 2, 3 – Efeze 1 : 17 – Romeinen 1 : 20 2 Opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en den Vader, en van Christus;…

A. Klein Haneveld
0

75. Handelingen

Handelingen der apostelen. Handelingen 28 : 28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen horen. Het is de apostel Petrus gegeven om ná de opstanding van de Here Jezus, en zijn duidelijk beschreven hemelvaart, vrijuit te spreken over het Evangelie Gods. Namelijk over het aanbreken van…

Blog v. Stempvoort
0

Melk en vaste spijze – 2

Vaste spijze. In de Bijbel komen we verschillende levensfasen van de mens tegen. We groeien van pasgeboren kinderen tot volwassenen. In de Bijbel vind je grote verschillen tussen kinderen en volwassenen:  Geestelijke en lichamelijke groei Lichamelijk gezien verloopt deze groei, mits er sprake is van gezonde voeding en veilige omstandigheden, natuurlijk en groeien kinderen op…

Blog v. Stempvoort
2

Wanneer de Heer terugkomt

Wanneer de Heer terugkomt, zal Hij niet alleen komen. Een bekende misvatting is dat de Wederkomst van de Here Jezus min of meer samen lijkt te vallen met de oprichting van Zijn Koninkrijk, de Jongste Dag en Het Laatste Oordeel. Dat dit in zichzelf een kromme en vrijwel onmogelijke gang van zaken is moge duidelijk…

Div. onderwerpen
14

De Here Jezus Mens én God?

De Here Jezus Mens én God? Hoe steekt dat in elkaar, volgens de Bijbel dan? Want dit onderwerp is wellicht één van de zwaarst bediscussieerde thema’s onder gelovigen. En dan druk ik mij nog voorzichtig uit. (Zie o.a. artikel drie-eenheid.) Handelingen 2 vers 36 Bij de verwerking van de Bijbelstudie “Handelingen”, in de serie “De…

Actueel
1

Koning onder de Koning der koningen

Koning onder de Koning der koningen. Symbool voor het ongeloof in de aangekondigde “Koning der koningen”, is hoe er tegen een aardse koning wordt aangekeken. Om het maar bij Nederland te houden: in ons postzegellandje is er de afgelopen tijd weer volop “geschoten” op het koningshuis van het Koninkrijk der Nederlanden, zoals het nog steeds…

Div. onderwerpenUitgelicht
0

Onterechte aanvallen op Daniël

Onterechte aanvallen op Daniël. Daniël, profeet in dienst van de Ware God, de Schepper, Auteur van de Bijbel, werd in 607 v.Chr. weggevoerd vanuit Jeruzalem naar Babel. Vele jaren later werd hij in een leeuwenkuil gegooid. (Daniël 6) Maar Gods bescherming zorgde ervoor dat hij er ongeschonden weer uitkwam. Daniël had namelijk nog het nodige…