Christenen zijn vrij van de wet
Blog v. Stempvoort
3

Christenen zijn vrij van de wet

Christenen zijn vrij van de wet. Jezus heeft voor ons de wet vervuld. Toen Hij aan het kruis al onze zonden op Zich nam en stierf, is Hij voor ons allemaal gestorven. Eén is voor allen gestorven, daarmee zijn allen voor de wet (juridisch) gestorven. Christus is vervolgens opgestaan, als de Eersteling van de Nieuwe Schepping. Wie gelooft in de dood en opstanding van de Heere Jezus Christus ontvangt direct de Heilige Geest en wordt daarmee deel van het Lichaam van Christus. Op het moment dat jij je hart aan de Heer geeft, is je hart bij Hem. Je leven speelt zich dan wel op aarde af, maar ín jou is iets nieuws begonnen. Je hebt Zijn Geest ontvangen en Die faalt niet.

Vrij van de wet

De Bijbel zegt het heel duidelijk: ‘Wij zijn vrijgemaakt van de wet!’ (Romeinen 6:18, 7:6, 8:2) Deze zin is geschreven in de brief aan de Romeinen. Dit Bijbelboek beschrijft uitgebreid de juridische positie van de christen en maakt ook heel duidelijk wat het verschil is tussen de oude mens en de nieuwe mens. (Romeinen 6:6) In de brieven daarna wordt beschreven hoe de nieuwe mens van de gelovige vervolgens opgroeit van kind naar een volwassen zoon van God. (Efeze 2:15, 4:13, 24, Kolossenzen 3:9, 10)

Leven (z)onder de wet

Geloven is géén kwestie van leven onder een wet. Het leven volgens wetten en regels maakt niet gelukkig en het zorgt ook niet voor volwassenheid. De wet is voor kinderen, zij hebben duidelijke regels en grenzen nodig om op die manier te leren wat de bedoeling is. Als je tot geloof gekomen bent, dan ben je in vrijheid gesteld. We lezen dit in de brief aan de Galaten, daarover zo meteen meer.

Wat is dan het doel van de wet?

‘Iedereen maakt wel eens een foutje’, een uitspraak die wel eens gebruikt wordt om iemand te troosten die zich ergens schuldig over voelt. Ogenschijnlijk en vergeleken met de hedendaagse moraal halen we nog wel een voldoende, maar het is zeker geen 10. De Bijbel is er echter glashelder over: ‘Er is niemand die rechtvaardig is, ook niet tot één toe’. God ziet het hart aan, Hij weet wat we denken en voelen. En hoewel we naar buiten toe misschien (naar de mening van andere mensen) best deugen, diep in ons hart weten we dat we tekort schieten. Dat is wat de wet doet: de wet is als een spiegel, we kunnen er onze vuiligheid in zien. Helaas kunnen we ons er niet in wassen. De wet maakt ons niet rechtvaardig, de wet heiligt ons niet, maar versterkt hopelijk wel het verlangen naar verlossing.

Christus Jezus hééft ons verlost van de wet

De wet kan een mens niet rechtvaardigen. De wet is heilig, rechtvaardig en goed (Romeinen 7:12), maar de mens is dat absoluut niet. Het is als een kruiskopschroevendraaier proberen te gebruiken op een schroef met een dolgedraaide kop. Er is niets mis met de kruiskopschroevendraaier, maar wel met de schroef in kwestie. Er is iets anders nodig om het probleem te verhelpen. Dat is precies wat God gedaan heeft: Hij stuurde Zijn Zoon om de zonde der wereld weg te nemen. Christus heeft ons verlost van de vloek, namelijk de wet. (Galaten 3:13) De vloek is hier niet iets anders dan de wet, de vloek is niet een negatief gevolg van de wet. De vloek is hier een synoniem voor de wet. De wet werd namelijk een vloek voor degenen die zich er niet aan konden houden. En dat kan nu eenmaal niemand. Wanneer we op één van de onderdelen van de wet tekort schieten, zijn we schuldig voor de hele wet. Christus hééft ons verlost van de wet, daardoor zíjn wij vrij van de wet. We leven niet meer onder de wet. De wet geldt voor de oude mens, maar de christen is met Christus opgestaan in het nieuwe leven. (Romeinen 6:4, 7:6)

Leef in vrijheid

De wet is nuttig als pedagoog, als opvoeder. (Galaten 3:24) Hij voedt ons op zoals kinderen opgevoed moeten worden, maar we zouden het proces doormaken van het groeien naar volwassenheid (Galaten 4:5). Kinderen maken zich tijdens de puberteit los van hun ouders en wanneer zij de volwassenheid bereikt hebben, zal blijken dat ze zelf kiezen wat nuttig is en waar ze verantwoordelijk voor durven zijn. (Romeinen14:12, 1 Petrus 3:15, 4:5)

Conclusie:

‘Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft.’


Meer weten?

Zie: Het wettig gebruik der wet

Zie: Leven uit geloof


Christenen zijn vrij van de wet

Christenen zijn vrij van de wet

3 reacties op "Christenen zijn vrij van de wet"

 1. Onze zonden neemt Christus op zich indien wij om vergeving ervan vragen, in die zin zijn wij vrij van de wet, namelijk de gevolgen ervan niet van de wet zelf, die blijft tot in alle eeuwigheid en bestaan. Dat niemand rechtvaardig is klopt voor levende wezens op aarde, echter niet voor de overige levende wezens in het universum, we hadden wel rechtvaardig moeten zijn, we hebben er voor gekozen het niet te zijn.
  Zegt Christus niet dat hij niet gekomen is om de wet te veranderen en dat er niet een titel van de wet vervalt?.
  Wetteloosheid, zonder wet is wat Lucifer heeft gewild en nog steeds wil.
  Zonder wet geen zonde, zonder zonde geen noodzaak tot kruisiging.
  Laat je niet in de luren leggen door de uitspraak dat we vrij zijn van de wet, door Christus kunnen we vrij zijn van de gevolgen ervan NL. de tweede dood

  1. Uit deze reactie blijkt dat je het onderwerp wet en genade in de Bijbel niet beheerst. Wat je schrijft, is niet conform de Schrift. Tip: luister bijvoorbeeld (er zijn er meer) naar deze studie over wet en genade, die begint bij Galaten 5 : 1.

 2. Barry zegt;
  ‘Zegt Christus niet dat hij niet gekomen is om de wet te veranderen en dat er niet een titel van de wet vervalt?.

  Lees Hebreeën 7

  12 Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiedt er ook noodzakelijk verandering der wet.

  Het Oude Verbond der Wet, oftewel de Wet van Mozes, werd onder Het Nieuwe Verbond veranderd in Wet des Geestes, oftewel Koninklijke Wet, oftewel Wet der Vrijheid, oftewel de Wet van Christus

  De Wet illustreert wat de profeten zeggen

  Hebreeën 10
  1 Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degenen, die daar toegaan.

  De Wet is dus typologie! De Wet is een beeld van onzienlijke zaken, de Wet is een schaduw van toekomende zaken. Profetieën laten zien wat er nog komen zal in de toekomst, en de Wet geeft daar illustraties erbij. De plaatjes van hoe dat dan zal gebeuren. De profeten spreken bijvoorbeeld over het éénmalige Offer dat de Messias zou brengen, en de Wet illustreert hóe zo’n offer eruit ziet…

  De Wet met het hart geloven

  De Wet is niet door God aan de mens gegeven als norm waaruit hij zou leven. Dat kan de mens ook niet. Het is nooit de bedoeling geweest dat de mens de Wet zou uitvoeren. Dat is onmogelijk. De Wet is niet bedoeld dat de mens dingen zou doen met zijn handen, maar met zijn hart! Men zou de Wet geloven!

  Gedenk der Wet

  In ongeveer de laatste woorden van het Oude Testament, in Maleachi vier, staat; ‘gedenk der Wet’. Denk aan de Wet. Er staat niet; doe de Wet. Door het gedenken en bestuderen van de Wet, kan men komen tot kennis van God. Zoals bijvoorbeeld de tastelijke Tempel, en de Tabernakel, een beeld zijn van de ontastelijke en geestelijke Tempel, die later tot stand zou komen. Het één verklaart het ander…

  Maleachi 4
  4 Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en rechten.

  Er staat niet; doe de Wet of doe de werken der Wet. Er staat gedenk de Wet.

  De Wet is profetisch van karakter

  Alle onderdelen van de Wet, zijn dus illustraties van geestelijke dingen. De Wet is profetisch van karakter. De Wet is ook niet de vervulling van de Beloften aan Abraham, maar het is een illustratie van hóe de Beloften aan Abraham, onder het Nieuwe Verbond vervuld zouden worden. Namelijk door de Komst en het Werk van de Christus.

  Offers uit de Wet zijn een type

  De Wet ís vervuld. De Wet spreekt (onder andere) over offers. En al die offers, waar de Wet over spreekt, zijn een voorafschaduwing van het éénmalige Offer van Christus. Zo kende de Wet ook een hogepriester. Het hogepriesterschap van Aäron, was onderdeel van de Wet. Dit was een type van het Hogepriesterschap van de Heere Jezus Christus. Het Hogepriesterschap van het Nieuwe Verbond naar de ordening van Melchizédek.

  Oude Verbond der Wet vervuld door Christus

  Wij leven gelukkig niet meer onder het Oude Verbond der Wet. Barry, vergeet niet dat als je ervoor kiest om onder de Wet te leven, je van de Genade vervalt. Je bent dan namelijk verplicht om aan alle geboden te voldoen. Je kunt niet een beetje onder de Wet en een beetje onder de Genade leven….je kiest voor de dood of je kiest voor het leven!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *