Waarom doet God niets
Blog v. Stempvoort

Waarom doet God niets?

Een veel gehoorde vraag wanneer het over God gaat is de volgende: “Als er dan een God is, waarom doet Hij dan niets?” U herkent hem vast, wellicht dat iemand u die vraag gesteld heeft, of dat u het uzelf heeft afgevraagd. “Waarom doet God niets?” is een vraag die gesteld wordt. Aan het lijden in de wereld bijvoorbeeld. Er is zoveel lijden en onrecht in de wereld, waarom doet God daar niets aan? Waarom staat God toe dat er pijn en ziekte is? En waarom zorgt God er niet voor dat het wat beter gaat met de mensen die wij liefhebben en waar wij ons zorgen om maken, omdat de dingen niet zo gaan zoals wij zouden willen.

Waarom zorgt God er niet voor dat het goed gaat met mij?

Wanneer men eerlijk is, naar anderen en naar zichzelf, bedoelt men eigenlijk te vragen: ”Waarom zorgt God er niet voor dat het goed gaat met mij? En waarom doet God niet wat ik wil dat Hij doet?” In dit schrijven probeer ik uit te leggen wat mijn antwoord op deze vragen is en hoe ik hieraan kom.

Te beginnen met de algemene vraag: “Waarom doet God niets?” Kan op zijn minst ten dele beantwoordt worden, God heeft wel degelijk ‘iets’ gedaan. Dat is ook wat Petrus, Stefanus en Paulus vertelden, in die zin was de prediking van het evangelie niets anders dan een lesje (Bijbelse) Geschiedenis. Immers de historie is His Story, oftewel het verhaal van wat God, in het verleden, allemaal gedaan heeft.

God heeft de hele geschiendenis opgeschreven

Om te beginnen schiep Hij de hemelen en de aarde en alles wat daarin is. Vervolgens heeft Hij Zich de hele geschiedenis van de mensheid, zoals beschreven in het Oude Testament, (zeer) actief beziggehouden met op zijn minst een deel van de mensheid, namelijk het volk Israël, waar de Joden een (twaalfde) deel van zijn. Hij sprak tot hen en tot alle koningen der aarde door monde van Zijn profeten. Wat overigens tamelijk uitvoerig gedocumenteerd is, ook buiten de Bijbel om.

Tot op de dag van vandaag vinden we overal ter wereld de sprekende getuigen van in de vorm van bijvoorbeeld rots’tekeningen’, die echter maar al te vaak afgedaan worden als primitieve tekeningen omdat wij het niet meer herkennen als schrift. (Zie ook America BC en Saga America – Barry Fell). Onze onkunde projecteren wij vervolgens op mensen die rotsen bewerkten, die tegenwoordig met de meest geavanceerde machines niet in die mate te bewerken zijn als toen gedaan is.

Sinds de Hemelvaart geen publieke acties meer

God sprak dus in het verleden tot Zijn volk Israël en tot de koningen der aarde door Zijn profeten, inclusief mannen als Nebukadnezar (2 Kron. 9:23; Jer. 25; Dan. 4:1) Dit deed Hij grofweg tot de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Zoals Jezus al zei: “Ik en de Vader zijn Eén!” (Joh. 10:30), niet verwonderlijk dus dat wij sinds de Hemelvaart van Jezus Christus, waarbij Hij de aarde fysiek verliet, officieel geen publieke acties van God meer hebben meegemaakt in het openbaar.

Immers al Jezus Christus zegt: “Ik en de Vader zijn Eén” en Hij verlaat de aarde en vaart ten Hemel, dan is Hij dus niet meer op aarde, maar in de Hemel. Vandaar dat Paulus ook tot ons, de gelovigen, kan zeggen ‘onze wandel is in de Hemelen’ (Fil. 3:20), want Hij is het Hoofd (Rom. 12:5; 1 Kor. 12; Col. 3:19), en de Gemeente Zijn Lichaam, dus niet de bruid, dat is Israël. (Jes. 49:18; 61:10; 62:5; Jer. 3:14).

Waarom doet God niets aan het lijden in deze wereld?

Waarom doet God niets aan het lijden in deze wereld? Het antwoord is even hard als duidelijk: dit deed Hij en het is Hem niet in dank afgenomen, dus nu doet Hij dit niet meer, maar is Hij iets anders gaan doen, zoals Hij had gezegd te zullen gaan doen. (Deut.31:17, 18; 32:20; Jes. 64:7; Ho. 9:12; Amos 3:7; Hab. 1:5; Hand.13:41).

Hij stuurde Zijn Zoon naar de aarde, om het goede voorbeeld te geven. En Jezus kwam op aarde, gaf in handel en wandel het goede voorbeeld. Hij genas de zieken, maakte de blinden ziende, de doven hoorden door Zijn Woord, de kreupelen liet Hij lopen, doden wekte Hij op en de armen verkondigde Hij het evangelie. (Matt. 11:5; 15:31; Luk. 7:22). Je zou denken dat zo iemand als held werd binnengehaald en alom geliefd was, maar het tegendeel was waar. De mensen met enige zelfkennis volgden hem inderdaad, de meesten echter verachtten hem. Een leven zoals dat van Jezus, daar is hier op aarde namelijk geen eer aan te behalen. In tegendeel, dat gaat ten koste van je aardse leven.

Jezus, door God gezonden, werd bespot en veracht

Jezus werd niet bewonderd en bejubeld, maar bespot en veracht, wie zou dat voorbeeld na willen volgen? De Man Wiens hele leven in dienst van anderen stond, Die Man, Die het goede voorbeeld gaf, werd weggehoond. Hij werd veracht, gehaat en uiteindelijk zelfs vermoord door degenen die Hij hielp (Jes. 52:14; 53; Mar 9:12; Joh. 1:10-14; Joh. 9:28; 18:40; 19:5, 15; 1 Pe. 2:14), want wat Hij onderwees was niet ter meerdere eer en glorie van de mens, maar van Zijn Vader, de Heere God, de Schepper van Hemel en aarde.

God deed dus wel degelijk iets aan het lijden in deze wereld, maar het werd door de mens(heid) niet op prijs gesteld. Mensen willen geen vrede, mensen willen winnen. Mensen willen geen eerlijke verdeling van de rijkdom, men wil rijk zijn. Dat dit altijd ten koste gaat van een ander, is inherent aan het rijk zijn. Je bent rijk ten opzichte van iemand anders. Wanneer je omgeving net zo rijk is, ervaar je het niet meer als bijzonder en ben je er minder tevreden mee en willen mensen meer. Desnoods ten koste van een ander of anderen. Armoede is er omdat anderen rijk zijn en dat niet op (willen) geven.

Het lijden in de wereld komt door de mensen zelf

Er is honger op de wereld, maar toch rijden we in steeds grotere, luxere auto’s op brandstoffen gemaakt van voedingsmiddelen. Er zijn vele kindsoldaten die vechten voor krijgsheren om het bezit van gebieden waar de grondstoffen voor onze mobieltjes en laptops opgegraven worden door mensen die nauwelijks hoop hebben op een beter bestaan. Diezelfde mobieltjes en laptops waar we zo druk mee zijn, dat we nauwelijks nog oog hebben voor iets anders. Het moet steeds mooier, luxer en steeds weer nieuw, want het vult nooit de knagende leegte in ons hart en onze ziel. Het is het opvullen van die leegte, het stillen van die honger en het lessen van die dorst (Mat. 5:6; Joh. 4:14, 6:35), die Jezus bedoelt als Hij zegt dat de prediking van het evangelie mensen geneest. (Jes. 49: 10, 65:13; Eze. 36:25-29; Mat 4:23, 9:35; Luk. 9:6; Hand. 10:38).

De mens wil God niet als zodanig wil erkennen

De reden dat er zoveel lijden in de wereld is, ligt in het feit dat mensen, ieder van ons, zichzelf van nature de belangrijkste persoon op aarde vindt. Daarvanuit leven mensen en veelal, al dan niet bewust, ten koste van anderen, wat bij anderen lijden tot gevolg heeft. Omdat de mens God niet als zodanig wil erkennen, laat God, sinds de Hemelvaart van Jezus Christus, de mens aan zijn lot over. We kunnen dus ongestoord onze gang gaan en krijgen loon naar werken. Lees Romeinen 1 vanaf vers 18.

Als laatste de vragen ”Waarom zorgt God er niet voor dat het goed gaat met mij? En om welke reden doet God niet wat ik wil dat Hij doet?” Het antwoord op deze beide vragen is hetzelfde: “Jij interesseert God niet, God kent jou niet, voor God ben jij dood.” want Jezus is voor alle mensen gestorven en daarmee zijn voor God alle mensen dood..”, of zoals de Schrift zegt: “Als die dit oordelen, dat, indien Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.” (2 Cor. 5:15).

Wat het doel is van ons leven hier op aarde

Daarmee geeft Paulus duidelijk aan wat het doel is van ons leven hier op aarde. We zouden ons leven in dienst stellen van Hem en Hij geeft ons dan wat Hij vindt dat wij nodig hebben.

Zoals Elly en Rikkert zingen: “Hij zal je altijd helpen, te doen wat Hij je vraagt, Hij is machtig!”

God maakt iets nieuws en nodigt je uit

Waarom is er lijden in de wereld? Omdat God Zich teruggetrokken heeft uít de wereld, maar het goede nieuws is, Hij maakt iets nieuws en nodigt je uit om deze wereld te verlaten en in te gaan in Zijn Koninkrijk. Jezus zegt: “Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden”.

Dat betekent niet dat je het hier op aarde makkelijker hebt, maar Filippenzen 4 zegt:

“De Heere is nabij. Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.”


Waarom doet God niets?

Waarom doet God niets?