profetie

A. Klein Haneveld
0

Immanuël – 81

Immanuël, de Naam die “God met ons”, of “met ons is God” betekent, kennen we van het vooral rond Kerstmis aangehaalde Jesaja 7 : 14. We vieren dan feest vanwege de komst van “het Licht der wereld”. Daarover zegt deze Bijbelstudie: Wanneer wij het feest van de menswording van de Here Jezus vieren, zijn we…

Div. onderwerpen
2

Passion 2016: lang leve de kijkcijfers!

Stefan J. Bos weet als ervaren en breed geïnformeerde journalist Stefan de actualiteit heel goed te duiden en daarover zonodig bloemrijk te informeren. Hij staat daarbij altijd pal voor wat het Woord Gods te vertellen heeft. Passion voor entertainment En ik maar denken dat De Kruistocht de vreselijkste lijdensweg en vernedering was die een Mens…

A. Klein Haneveld
0

Openbaring – 71

Openbaring. Openbaring 1 : 1, 3 De openbaring ván Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft; Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer…

Samenvattingen
0

Gog en Magog

Wat is de identiteit van Gog en Magog? Je komt die namen over de hele wereld tegen; er is veel over gezegd en geschreven, maar velen weten niet wat die identiteit is. Men zegt wel dat Gog een denkbeeldige naam is van al de vijanden van Gods kerk. Anderen zeggen dat hij de antichrist is,…

A. Klein Haneveld
0

7 + 33 – 28

7 + 33. 1 Koningen 2 : 11 De dagen nu, die David geregeerd heeft over Israël, zijn veertig jaren; zeven jaren heeft hij geregeerd in Hebron, en in Jeruzalem heeft hij drie en dertig jaren geregeerd. David regeerde veertig jaar. Deze periode wordt onderverdeeld in 7 en 33 jaar. 7 jaar regeerde David in…

A. Klein Haneveld
0

Tijden en gelegenheden – 9

Tijden en gelegenheden. 1 Thessalonicenzen 5 : 1 Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve. Meestal wordt er gezegd dat wij het aanbreken van de “Dag des Heeren” niet kunnen weten. Daarvoor wordt zelfs de Bijbeltekst aangehaald: “Doch van dien dag en die ure weet…

A. Klein Haneveld

Daniël – 5

Daniël 12 : 4 En gij, Daniël! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden. Daniël moest de woorden toesluiten tot de tijd van het einde (= de eindtijd). De eindtijd (= de laatste dagen) begon bij de geboorte…

A. Klein Haneveld
0

Profetisch Panorama – 3

Profetisch Panorama. 2 Petrus 1 : 16-19 Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit. Want Hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de…

Samenvattingen
0

De last van Amos

Wat was dat voor last? Dat was de last des HEEREN, de woorden die de profeten moesten spreken. Deze term vind je niet in Amos. Hier heet het ‘de woorden van Amos’. Amos 1 : 1 De woorden van Amos, die onder de veeherderen was van Thekóa, dewelke hij gezien heeft over Israël, in de…

Samenvattingen
0

Het profetische woord

2 Petrus 1 : 16-21 Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onzen Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit.Want Hij heeft van God den Vader eer en heerlijkhied ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot…

Samenvattingen
0

Het profetische werk van Christus

Deuteronomium 18 is een uiteenzetting over allerlei wetten en inzettingen. Vanaf vers 9 wordt er geageerd tegen waarzeggerij. Maar in dit Bijbelgedeelte wordt ook de komst van een Profeet aangekondigd, Die het laatste woord zou hebben. Men zal zich aan Hem moeten onderwerpen. Mozes geeft die woorden door aan het volk. Hij is daarmee in…

Div. onderwerpen
0

De 70-ste jaarweek

De 70-ste jaarweek moet nog aanvangen! 26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelve zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe…