betere wereld
Blog v. Stempvoort
0

Jij gelooft toch ook in een betere wereld?

“Jij gelooft toch ook in een betere wereld?” Die vraag werd me zo ongeveer als afsluiting van mijn assessment voor het behalen van mijn diploma van docent geschiedenis gesteld.

Op die algemene en suggestieve vraag kon ik niet anders dan instemmen. Ik geloof inderdaad in een betere wereld. Niet één die het gevolg zal zijn van politiek of ander menselijk handelen, maar desalniettemin absoluut een betere wereld. Een wereld waarin de Heere Jezus Christus regeert vanaf Zijn troon in Jeruzalem. Een wereld waarin satan voor duizend jaar gebonden en onschadelijk gemaakt zal zijn. Sterker nog, ik geloof dat er daarna een fonkelnieuwe schepping zal komen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een nieuwe schepping waarin zelfs geen zon, maan en sterren meer zullen zijn, omdat God Zelf er het Licht is.

Uit het gesprek bleek verder dat de brave man zelf ook geloofde in, of in elk geval streefde naar, een betere wereld. Een wereld waar men goede zou doen en het kwade zou laten. Waarin voor ziekten een medicijn is en voor het maken van de juiste keuzes een goede opvoeding en deugdelijk onderwijs garant staan. Dat die utopie nog ver weg is, lijkt me geen schokkende mededeling. Zo lang we vertrouwen op menselijke wetten, menselijke ideeën over opvoeding en onderwijs, zullen we nooit verder komen dan de dystopie die we om ons heen ervaren op aarde.

Pas wanneer wij tot bekering komen en besluiten om niet meer langer voor onszelf te leven, maar God toe te laten in ons leven en Hem erkennen als Degene Die ons leven geeft, dán pas leren we de wereld kennen zoals deze echt is. Dan zien we niet meer alleen het aardse/lichamelijke, maar dan zien we dat deze aardse zaken slechts een uitbeelding zijn van hemelse/geestelijke zaken.

Wanneer wij ons denken, maar meer nog onze geest, voeden met Zijn Woord, zullen we meer en meer merken: Niet meer ik, maar Christus leeft in mij! En dat maakt een christen anders dan andere mensen. Er is tegenwoordig in onderwijsland het zoveelste project ter verbetering van de wereld. “Als we maar hard genoeg ons best doen met ons allen en allemaal ons steentje bijdragen, maken we samen de wereld beter!” Grote nonsens natuurlijk, maar wel iets waar satan zich graag mee bezig houdt. Niet voor niets heeft de Bijbel het over:

“Wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. (Efeze 6:12)

Het is immers, zoals we om ons heen zien, de satan die de baas is in de wereld.

Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. (1 Korinthe 2:12-15)

Wilt u blijvende verandering ten goede? Voedt u met het Woord van God, want ”wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede..” (Romeinen 8:28)

En die betere wereld? Die komt er! Daar zal Hij Zelf voor zorgen!

“Ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.” (Openbaring 21:1-5)


Betere wereld

betere wereld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *