Knecht des Heeren
Blog Wim de Goeij
0

Op non-actief gesteld

Op non-actief gesteld. Als voormalig personeelsfunctionaris (lang geleden) wil ik in dit artikel eens op een andere manier kijken naar de 2 en de 10 stammen onder de naam, beter gezegd titel, Israël, de knecht des Heeren. Die stammen zijn ooit begonnen als één Israël en zullen dat ook weer worden binnen afzienbare tijd. Op voorhand moet ik zeggen dat wat volgt verre van volledig en alleen van deze kant belicht is. Zo wordt bijvoorbeeld de Gemeente (óók Israël) helemaal niet besproken. Het gaat mij in dit verband om slechts een aspect van het verhaal, dat aanzet tot meer Bijbelstudie naar dit onderwerp.

Zwaarwegende redenen

De term “op non-actief gesteld” kwam bij mij op. Dit gebeurt als een werkgever zwaarwegende redenen heeft om de werknemer niet meer actief laten zijn, zonder dat er tot ontslag overgegaan wordt. Officieel blijft zo iemand in dienst, met alle verplichtingen (salaris e.d.) voor de werkgever, maar de werknemer mag dan geen arbeid verrichten. Zo’n situatie leidt uiteindelijk tot ontslag of tot hervatting van de afgesproken werkzaamheden. Het is vaak een tussenperiode.

Als onderdeel van Zijn Grote Plan, stelde God Zelf in eerste instantie twaalf stammen aan, onder de ene naam “Israël”. Hij maakte daarvoor een “arbeidsovereenkomst”, hoewel het in de Bijbel een huwelijksverbond wordt genoemd. Daar stond onder andere in wat God aan het volk zou geven als het met Hem verbonden zou blijven. Als loon naar werken. Aan de “knecht Israël” werd gevraagd in ieder geval trouw aan de overeenkomst, en dus aan de werkgever, te zijn. Maar wat was het belangrijkste dat van hen gevraagd werd om te doen? Kort gezegd: Zij zouden Gods Woord spreken, Zijn Naam verkondigen, Zijn Lof verspreiden, Zijn Werk, zijn Plan aan de volkeren op aarde bekend maken. De taakomschrijving was duidelijk. De knecht zelf was enthousiast.

God als schaakgrootmeester in optima forma

Wat kon er mis gaan? Kennelijk veel, zo had God als een schaakgrootmeester in optima forma, al voorzien. In Zijn Plan was al vanaf het begin opgenomen dat deze knecht zich nauwelijks tot zelfs niet van zijn taak zou kwijten. Er stond ook al in hoe God zich van Zijn kant wel zou houden aan de overeenkomst, inclusief een aantal keer het op non-actief stellen van de werknemer. Dus geen definitief ontslag, maar een periode van inactiviteit, gevolgd door een herstel in de functie. God is altijd trouw aan Zijn Woord, aan Zijn beloften en dus ook als “de andere kant” dat niet is. Paulus zegt daarover bijvoorbeeld in Romeinen 11 : 1: “Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre; …” Een betere vertaling van “dat zij verre”, zou geweest kunnen zijn: “dat bestaat helemaal niet!” Nee, God verstoot Zijn volk, Zijn knecht, Zijn werknemer, nooit. Simpel omdat hij dat eenmaal beloofd heeft niet te zullen doen. God kan niet liegen, en dat is een zeer geruststellende gedachte…

God houdt zich altijd aan Zijn kant van de overeenkomst en in dit geval stond het op enig moment verstoten van de twaalf stammen Israëls daar niet in. In Zijn Plan heeft hij daarom voorzien in een aantal stappen die ervoor zorgen dat de knecht Israël, geheel Israël, de 12 stammen, uiteindelijk zijn taak zal uitvoeren. Zoals het ooit bedoeld en afgesproken was in de “arbeidsovereenkomst”. Er is dan alleen een flinke omweg gemaakt. Er is dan veel gebeurd, inclusief het op non-actief stellen van zowel de 10 stammen, als ook de 2 stammen en nog een keer de 10 stammen.

De 10 stammen kregen een scheidbrief mee

De 10 stammen kregen als eerste een “scheidbrief” mee. Vertaald naar deze column kreeg men dus een officiële aanzegging dat men op non-actief was gesteld. Dit zou vele honderden jaren duren. Daarna was het aan de 2 stammen om het werk uit de overeenkomst te verrichten. De geschiedenis leert helaas dat dit ook niks werd. “Juda” verzaakte haar taak. Ook de 2 stammen werden daarop op non-actief gesteld. Het leek er op dat er aards niveau geen “werknemer” meer actief zou zijn in het werk Gods.

Gods Plan voorzag er echter in dat het takenpakket bij de 10 stammen terecht kwam. Gods Woord zal nu eenmaal altijd op aarde verkondigd moeten worden door Israël (niet de huidige staat Israël). Op regeringsniveau hebben deze 10 stammen, nog vóór de dood en opstanding van de Here Jezus Christus, deze taak aanvaard. De op non-actief-stelling werd daarmee opgeheven voor de 10 stammen, terwijl de 2 stammen op dat moment op non-actief werden gesteld. Zij waren nu degenen die “Lo-Ammi” (“niet Mijn volk”) waren en derhalve ook niet de taak uit hoefden én mochten voeren (wat men toch al niet deed) omtrent het spreken van de Woorden Gods. Tot in deze tijd is het werk Gods verricht vanuit de 10 stammen (de heidenen, vanuit het standpunt van Israël gezien). Met wisselend succes, met hoogtepunten en dieptepunten, maar wel van Godswege en dus ook met zegening. Maar dat zal niet zo blijven.

Op regeringsniveau blijven de 10 stammen niet in het geloof

In onze dagen blijven de 10 stammen niet in het geloof, ook niet op regeringsniveau. Zij zijn hun knecht-positie aan het verliezen. Want waar men de Heer loslaat heeft men zijn bevoorrechte positie verloren. De westerse wereld gaat ten onder aan hun ongeloof in en hun ontrouw aan de God van de Bijbel. De 10 stammen worden uit het priesterambt gezet, omdat zij de Woorden Gods niet meer spreken en bekendmaken. Dat dit zou gaan gebeuren was al in Gods Plan genoteerd.

Het is te merken dat het Westen (de heidenen) steeds minder uitvoeren van wat ze zouden moeten doen, namelijk Gods Woord verkondigen. Heel veel andere dingen zijn voor die taak in de plaats gekomen. Vooral de zucht naar nog meer geld en rijkdom. Maar ook de tijd besteed aan macht, leeg vertier en andere goden heeft de “werknemer” steeds verder van de “Werkgever” verwijderd. Zo iets blijft niet zonder gevolgen. Gods Zegen neemt dan af en dat zet de weg nog meer open voor invloeden vanuit de tegenstander. Het gaat van kwaad tot erger.

God zal die 10 stammen weer op non-actief stellen

Uiteindelijk zal God dus die 10 stammen weer op non-actief stellen. Het profetisch Woord vertelt dat daaropvolgend Juda (Joden) opnieuw aangesteld zal worden in die positie. Het zal weer “Ammi” (Mijn volk) zijn nadat het officieel tot geloof is gekomen bij de wederkomst van de Here Jezus Christus. De 2 stammen volgen daarmee de 10 stammen op. Gods plan gaat dus altijd of via het ene “huis” of via het andere. Dan staan de 10 stammen op non-actief, dan weer de 2 stammen en andersom. Maar uiteindelijk, niet zo lang daarna, zegt Paulus, zal héél Israël, de 12 stammen, beide “huizen”, weer aangesteld worden in de positie waar het voor bedoeld is. Een positie op aarde, een aanstelling als hoofd der volkeren, primair verantwoordelijk voor het spreken van de Woorden Gods. Een priesterlijk volk en knecht des Heeren. Paulus zegt er in Romeinen 11 over:

En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

Te vinden via Bijbelstudie

Alles wat ik in deze column slechts heel kort en dus onuitgewerkt aangehaald heb, is te vinden via Bijbelstudie. O.a. op deze website (bijvoorbeeld de studie “Héél Israël” (PDF samenvatting) of via gesproken studies vanuit het Nederlands Bijbelstudie Centrum: “Héél Israël” (audio) en Verre van verstoten. Van harte aanbevolen!

Het is absoluut aan te bevelen om zelf deze dingen te onderzoeken “of deze zo zijn”. Het kost tijd en moeite, maar het levert heel veel inzicht op en het versterkt het vertrouwen dat God, de Schepper, Schrijver van de Bijbel, een vastgesteld Plan heeft vanaf den beginne. Een Plan dat Hij altijd en zonder afwijking zal uitvoeren. De taak van het schepsel is om dat Plan te leren kennen. Dat kan alleen door Bijbelstudie, door Schrift met Schrift te vergelijken, door dat Woord “recht te snijden” (2 Timótheüs 2 : 15).


Knecht des Heeren

Knecht des Heeren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *