Laat u in Christus met God verzoenen
Blog Wim de Goeij
1

Laat u in Christus met God verzoenen

Minister President Mark Rutte: “Nederland is in oorlog met IS en niet met de islam. We zijn niet in oorlog met een geloof”. Deze gedachte wordt steeds vaker naar voren gebracht. De huidige problemen zouden door slechts een paar idioten, die de islam verkeerd interpreteren en misbruiken voor hun doelstellingen, worden veroorzaakt. Het idee is: schakel die radicale moslims uit, dan is het probleem een heel eind opgelost, want bijna alle moslims willen dit geweld niet. Zij hangen een andere – een vredelievende – islam aan en die is daarmee een religie die in onze westerse wereld naast andere religies kan bestaan.

Alleen maar de “westerse islam”?

In eerste instantie is deze redenering te begrijpen, want ook ik denk dat het overgrote deel van de moslims in de westerse landen oprecht dit geweld niet niet wil. Ik ben niet bang voor ze en behandel hen met het respect dat ik voor een ieder heb die ook mij respecteert. Maar is “weg met IS, weg met de moslim-fundamentalisten en alleen maar de westerse islam” de werkelijke oplossing van het probleem?

Wat mij betreft niet. Wellicht geeft het verlichting voor dit moment, maar niet voor de lange termijn. De achterliggende oorzaak van het probleem wordt op deze manier juist niet aangepakt. De voorgestelde oorlog met IS lost het eigenlijke probleem niet op. Dat blijft gewoon bestaan en komt ongetwijfeld op een bepaald moment weer naar boven, maar dan veel groter. Dat blijkt in ieder geval onmiskenbaar uit de in de Bijbel genoteerde profetieën over de tijd die nog voor ons ligt. Ik zou zeggen: neem de tijd en moeite om daarover – via Bijbelstudie – kennis te vergaren. Wie de Bijbel bestudeert en gelooft wat de Schrijver ervan – God, de Schepper – gesproken heeft, hoeft niet onwetend te zijn over wat er allemaal in de (nabije) toekomst staat te gebeuren. Zorg dat je op de hoogte bent van “de loop der dingen”.

Wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen

Wat is dan het eigenlijke probleem, waarvan de aandacht steeds meer wordt afgeleid? In tegenstelling tot de woorden van Rutte, is dat wel degelijk het geloof. De islam zelf is het probleem. Het is het product van de tegenstander van de God van de Bijbel en staat diametraal tegenover wat God gesproken heeft. Leg de woorden van de Bijbel naast de woorden van de god van de Koran en onderzoek zelf de verschillen. Moeilijk is dit niet. In dit artikel één voorbeeld. Paulus zegt het zo in 2 Korinthe 5:

17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.
18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.
19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.
20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.

Alleen behouden door persoonlijk geloof in de Here Jezus Christus

Zoals ik al eerder in verband met de islam op deze website heb geschreven, heeft God bepaald dat de mens alleen behouden kan worden door persoonlijk geloof in de Here Jezus Christus, Gods Zoon, de hoogste Naam boven alle naam. (Handelingen 4 : 12). Er is geen andere weg! Er is niet eens veel onderzoek nodig om vast te stellen dat Mohammed deze woorden niet accepteerde en er iets totaal anders voor in de plaats gesteld heeft. De islam kent geen verzoening met God door Christus, zijn Zoon. Dat God een Zoon heeft, is hen een gruwel. Dat betekent dat de mens (ook de moslim) die zich níet door Christus met God laat verzoenen géén nieuw schepsel wordt en derhalve niet voor de eeuwigheid behouden is. Deze mens houdt uiteindelijk op te bestaan. Er is geen toekomst voor hem of haar, volgens de Schrijver van de Bijbel.

Ik wil nu niet verder ingaan op de verschillen tussen de woorden van de God van de Bijbel en die van de Koran. U mag dat zelf onderzoeken en dan de conclusie trekken waar u persoonlijk moet zijn voor uw behoud. U dient te kiezen, want de God van de Bijbel en die van de Koran zijn niet dezelfde, hoewel dat vooral in het Westen, ook in de religieuze wereld, wel heel vaak wordt geleerd. Dat “christendom en islam dezelfde god hebben”, is absoluut een grote dwaalleer. Trap er niet in! Nogmaals: onderzoek het zelf.

Wat moet er dan gebeuren?

Wat moet er dan gebeuren om de huidige en toekomstige problemen op te lossen? Op basis van Gods Woord de Bijbel geloof ik dat de moeilijkheden in het Westen voortkomen uit enerzijds het loslaten van het geloof in de God van de Bijbel en anderzijds het toestaan van onder andere de islam als onderdeel van onze cultuur. Beide zaken hadden niet moeten gebeuren, maar zijn voorlopig niet meer om te draaien. Ze zullen juist verergeren in de komende tijd. We kunnen wel proberen om het geloof in de God van de Bijbel te doen toenemen, maar het is niet aan ons om te strijden tegen de islam of daartoe op te roepen, niet hier en niet daar. Zelfs het beschermen van de christelijke cultuur is niet meer aan de orde. Daarvoor is het te laat. Grenzen kunnen niet gesloten worden en in onze grondwet is vrijheid van godsdienst vastgelegd, dus ook voor moslims die in Nederland wonen. Het is eenvoudigweg niet meer terug te draaien. Het kan ook niet, want de “loop der dingen” zijn reeds beschreven en ze zullen zo gaan, inclusief de huidige en toekomstige problemen met de islam.

Vertrouwen op de Schepper Zelf, de God van de Bijbel

Het enige dat wij kunnen doen is vertrouwen op de Schepper Zelf, de God van de Bijbel. Hij lost de wereldproblemen op, maar wel op Zijn tijd. Nu niet, omdat Hij niet spreekt tot de wereld, maar het komt eraan, zo is door Hem vastgelegd. Wij zouden in de tussentijd Zijn Woord bestuderen en aanvaarden. Wij zouden geheel uit vrije wil tot persoonlijk geloof in de Here Jezus Christus komen en daaruit leven. Als dit de boodschap is die in ons hart leeft, dan dient het de boodschap te zijn die uit onze mond komt. Paulus zegt daarover in Romeinen 10:

9 Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.
10 Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.
11 Want de Schrift zegt: Een ieder, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden.

Mij rest geen andere boodschap of activiteit dan de bovenstaande. Dit geloof ik en dit wil ik uitdragen aan alle mensen die de Here Jezus Christus nog niet belijden: laat u in Christus met God verzoenen. Bekeert u en kom tot persoonlijk geloof in de Schepper van hemel en aarde, de God die Zijn Plan, vol van genade, aan ons bekendgemaakt heeft. Weet u dan verzekerd van eeuwig leven als nieuwe schepping.

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. (Johannes 3 : 16)

Laat u met God verzoenen!

Tip: Lees de Bijbelstudie: Verzoening.


Laat u in Christus met God verzoenen

Een reactie op "Laat u in Christus met God verzoenen"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *