Samenvattingen
0

Romeinen

Dit is inderdaad een brief en dat is iets bijzonders. In het Nieuwe Testament kennen we 27 Bijbelboeken, waarvan er 21 heten: “De brief aan …”

Slechts 6 van de 27 nieuwtestamentische Bijbelboeken zijn dus geen brief. Hoewel… het is vervolgens niet zo moeilijk aan te tonen dat ook de overige boeken het karakter van een brief hebben, omdat ze vaak persoonlijk gericht zijn. In het algemeen komen de nieuwtestamentische Bijbelboeken dus tot ons in de vorm van een brief. De brief aan de Romeinen is de eerste.

Een brief is bijzonder in de Bijbel

De brief aan de Romeinen. Een brief is een klassieke literaire vorm. Voor de Bijbel is dat bijzonder, omdat in het Oude Testament geen enkel boek in de vorm van een brief geschreven is. Er staat hier en daar een brief in, maar dat is in het Nieuwe Testament ook zo. In Romeinen 15 krijgen de apostelen een brief mee. Dat is dan een brief in een brief.

Een brief heeft een persoonlijk karakter en is doorgaans niet voor iedereen bedoeld, tenzij het een open brief is. Als het even kan wordt een brief in een enveloppe verstuurd. Dat was in de oudheid ook zo. De brief is alleen bestemd voor de geadresseerde. Dat plaatst ons meteen in een bijzondere positie. God heeft Zich officieel van de wereld gedistantieerd. Hij heeft de wereld losgelaten en er afstand van genomen. Dat is een belangrijk gegeven.

Geschreven na de opstanding van Christus

Dit plaatst de brieven dan ook in een heel ander kader dan de oudtestamentische Bijbelboeken. Alle boeken van het Nieuwe Testament zijn geschreven na de opstanding van Christus; daarom zijn het ook nieuwtestamentische Bijbelboeken. Sinds Zijn opstanding verbergt Hij Zich. Hij verscheen nog wel aan een enkeling, maar dat waren uitzonderingen. Hij verborg Zich en openbaarde Zich slechts aan enkelingen, opdat die enkelingen getuigen zouden zijn van Zijn opstanding. Dat lees je in de laatste hoofdstukken van de Evangeliën en de eerste van Handelingen.

God heeft Zich uit de wereld teruggetrokken

God heeft Zich dus uit de wereld teruggetrokken. Hij was het Licht der wereld, Hij verdween daaruit en zo ging het Licht uit en leeft de wereld in duisternis en onwetendheid. Dat is dan ook de reden dat de nieuwtestamentische Bijbelboeken tot ons komen in de vorm van brieven. De wereld leeft in duisternis, maar aan de gelovigen schreef de Heer brieven. Die waren alleen voor gelovigen bestemd. God openbaart Zich niet aan de wereld. Dat is meteen het antwoord op alle filosofische vragen van de wereld, waarom God bijvoorbeeld niets doet aan de situatie in de wereld: ‘Als er dan een God is, waar is Hij dan?’ Enzovoorts.

God heeft de wereld losgelaten en wij worden door de prediking die via de brieven tot ons komt opgeroepen om ook uit die wereld te gaan (daar behoort het Jodendom ook toe) en ons te wenden tot de Heere Jezus Christus, dan wel tot God en Zijn Woord. De eerste brief die we in het Nieuwe Testament vinden is dan ook niet geschreven aan de gelovigen in Jeruzalem, maar aan gelovigen in Rome. Buiten Israël en onder de heidenen.


Romeinen

Romeinen uitgewerkte Bijbelstudie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *