Samenvattingen
0

Paulus de Apostel

Wij kennen Paulus als een dienstknecht van God. Voordat hij Paulus werd, heette hij Saulus van Tarsen. Sinds zijn bekering is hij echter nooit vergeten wie hij ooit was. Dat hij bekeerd was van de afgoden om de levende God te dienen; dat hij eertijds duisternis was, maar nu een licht in den Heere. Paulus de Apostel

De nieuwtestamentische tijd begon bij de opstanding van de Heere Jezus. De vier Evangeliën spreken daar nog net over, maar het NV wordt vanaf het begin van Handelingen ook gepredikt.

Paulus in het boek Handelingen

Wat die vroege geschiedenis betreft hebben we eigenlijk alleen het boek Handelingen. Verder zetten de brieven de nieuwtestamentische waarheid uiteen. Bij het bestuderen van die brieven blijkt dat het Oude Testament uitgebreid over het Nieuwe Verbond spreekt. Weliswaar op verborgen wijze, maar de apostelen citeren er lustig op los uit het OT bij hun uitleg van nieuwtestamentische waarheid. Zij verklaren dus in grote mate het NT aan de hand van het Oude Testament.

Paulus is een omstreden figuur. Men zegt vaak dat hij een andere leer verkondigt dan de andere brievenschrijvers in de Bijbel, maar in feite leren zij hetzelfde als Paulus.

Paulus genoemd door Petrus

De laatste keer dat Paulus genoemd wordt in de Bijbel is in 2 Petrus 3 : 15, 16:

En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden gegeven heeft;
Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf.

Dit hoofdstuk gaat over de toekomst des Heeren. In het laatste der dagen zullen er spotters komen die zeggen: ‘Waar blijft de toekomst des Heeren?’.

Petrus zegt dat Paulus over de belofte des Heren spreekt

Petrus zegt dat de Heere Zijn belofte niet vertraagt, maar dat Hij lankmoedig is over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar allen behouden worden. Bovendien zegt hij dat Paulus in alle zendbrieven over deze dingen spreekt.

Er is dus geen wezenlijk verschil tussen de brieven van Petrus en Paulus en volgens Petrus’ laatste woorden heeft Paulus daarin het laatste woord.

De tijd van de lankmoedigheid des Heeren is de periode tussen de eerste en tweede komst van Christus. Sommige dingen die Paulus daarover schrijft zijn zwaar om te verstaan, maar hij zegt erbij dat dit komt omdat ‘gij’ traag om te horen geworden zijt (Hebreeën 5 : 11)


Paulus de Apostel

Paulus de Apostel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *