A. Klein Haneveld
0

85. Prediker

Prediker, een Bijbelboek geschreven door de zoon van David, de wijze Salomo, die 40 jaar (1016 – 976 B.C.) koning was vanuit Jeruzalem.

Prediker 1 : 1, 2 en 12 : 1

De woorden van den prediker, den zoon van David, den koning te Jeruzalem.
IJdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid.

En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen, en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve.

“Vanitas vanitatum, omnia vanitas” in het Latijn, oftewel: “alles is ijdelheid” (= leegheid), aldus Salomo, de Prediker, die beschouwd wordt als bijna de meest wijze man uit heel de Bijbel. Hij zegt in feite: je kunt er langs alle kanten omheen lopen en het bekijken, maar het blijft gewoon leeg. Het zichtbare leven hier, als zodanig, is zonder God en de onzienlijke wereld volstrekt leeg.

Inhoud geven aan ons praktisch leven

Ook voor gelovigen is ons aardse leven in basis een “ijdel leven”. Wij zouden daarom God, de Here Jezus Christus, kennen, in Bijbelse zin wel te verstaan, zodat er inhoud gegeven kan worden aan ons praktisch leven hier op aarde. Wat wil de Heer dat we doen? Hoogdravende dingen? De wereld verbeteren of bekeren? Rechtvaardig leven? Rijkdom verwerven? Iets bereiken, of van alles nalaten voor de volgende generatie? Welnee. Eten en drinken, witte klederen dragen en bijvoorbeeld het leven genieten met de vrouw die je liefhebt, omdat God je “al uw ijdele dagen” gegeven heeft hier op aarde.

Prediker 9 : 7-9

Ga [dan] heen, eet uw brood met vreugde, en drink uw wijn van goeder harte; want God heeft alrede een behagen aan uw werken.
Laat uw klederen te allen tijd wit zijn, en laat op uw hoofd geen olie ontbreken.
Geniet het leven met de vrouw, die gij liefhebt, al de dagen uws ijdelen levens, welke God u gegeven heeft onder de zon, al uw ijdele dagen; want dit is uw deel in dit leven, en van uw arbeid, dien gij arbeidt onder de zon.

De Wijsheid Gods zoeken de Waarheid vinden

Wij zouden daarnaast onze echte bevrediging in de Waarheid vinden, en die komt niet van “onder de zon”. Die vinden wij bóven de zon en wordt via Gods Woord aan ons bekendgemaakt. Hoofdstuk 12 besluit dat je Gods Wijsheid vooral vroeg zou moeten zoeken. Als je nog jong bent en niet gehinderd wordt door opgedane kennis en ervaringen en ook niet door de aftakeling die bij de sterfelijke mens hoort. Die vroeg gevonden Wijsheid Gods heeft een positieve uitwerking op de rest van je leven “onder de zon”, waarvan we niet weten wanneer daar een einde aan komt.

Wijsheid laat je de dingen relativeren en op waarde schatten, zodat je er niet te zwaar aan zou tillen. Dan heb je heel wat zorgen minder. Wie écht wijs wil zijn, stelt z’n vertrouwen op “Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God”. (1 Korinthe 1 : 24, 30) Dan is men een gelovige, is men wijs, en ontvangt men leven, eeuwig leven zelfs.

Prediker roept ons uit deze wereld

“Prediker” betekent “roeper”, omdat de schrijver oproept niet mee te gaan in “de vaart der volkeren”. Hij roept ons juist úit die wereld, waarin de filosofie van de mens heerst en waar voor God geen plaats is.

Menselijk handelen leidt allemaal tot niets

Dit Boek is niet cynisch, pessimistisch of zelfs deprimerend, zoals beweerd wordt. Het is een zeer realistische weergave van de diverse posities van de individuele aardse mens in het heden en in zijn toekomst. Het veegt de vloer aan met het menselijk streven en met “de waan van alle dag”. Het laat de volledig ongepaste hoogmoed van de mens zien, die meent dat – met zijn hulp – de wereld, of wat dan ook, veranderd of verbeterd zou moeten worden. Dat menselijk handelen leidt allemaal tot niets, is steeds de conclusie uit 12 hoofdstukken realisme.

Gedachten om je eigen te maken

Als het goed is, zet de Prediker de lezer in ieder geval aan het denken. Het zijn gedachten om je eigen te maken, ze a.h.w. te “herkauwen”. Gedachten die je – het is puur een persoonlijke zaak – steeds opnieuw kunt overwegen m.b.t. tot het eigen praktische leven.

Dit boek is zo’n 3.000 jaar oud, maar nog steeds zeer actueel en dus absoluut van toepassing in deze tijd. Wij zijn daarom dank verschuldigd aan de Schepper van hemelen en aarde, en al wat daarin is, dat Hij ook de wijze woorden van de Prediker opgenomen heeft in Zijn Woord, de Bijbel.

Amen


Deze studie is beschikbaar als gratis PDF – Wire-O ingebonden op papier kan via de printshop (bijv. onlyprint.nl)


Prediker

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *