Islam
Actueel
12

Wat wij moeten weten over de islam

Dat er een groot conflict – en helaas vaak pure haat – heerst tussen de grote monotheïstische stromingen jodendom, christendom en islam, is al vele eeuwen een feit. Met name de islam heeft zich doen gelden in negatieve zin, zo blijkt uit de geschiedenis. Er is sinds de opstanding van de Here Jezus Christus over en weer veel gevochten, afgeslacht en kapot gemaakt en dat allemaal in naam van God en altijd met het volkomen misplaatste idee dat dit óf in opdracht van God was óf dat het was om Hem op een of andere manier te dienen, dan wel te verdedigen of te wreken.

De islam tegenover het christendom en het jodendom

Gezien de actualiteit (januari 2015) belicht ik in dit artikel het conflict met de nadruk op de islam, de ideologie die zich vanaf haar begin opvallend manifesteert tegen het christendom en tegen het jodendom. De geschiedenis leert namelijk dat sinds de oprichting van de islam (het woord betekent “onderwerping”) in de 7e eeuw er heel veel pogingen zijn ondernomen door de moslims (volgelingen van Mohammed, dé profeet en stichter van de islam) om zowel het jodendom als het christendom via dwang en vaak groot geweld (Jihad) aan zich te onderwerpen.

Na bijna 470 jaar islamitische expansie d.m.v. het zwaard (632 na Chr. tot 1099 na Chr.) beginnen twee eeuwen van christelijke kruistochten. Daarna gaat de Jihad gewoon verder – tot op de dag van vandaag. Het is dus heel duidelijk: De islam was vanaf het begin een enorme bedreiging voor Europa (en de wereld). De islam heeft zich uitsluitend verbreid door oorlog, genocide, slavernij en gedwongen islamisering, van Spanje tot Indonesië, van Mali tot Oezbekistan. In onderstaande opsomming gaat het er niet om ideële missers van pausen en koningen of wreedheden van kruisridders en pogroms op Joden etc. te rechtvaardigen. Dat werd al honderden keren uitgewerkt. Veelmeer wordt hier bewezen: De kruistochten waren een legitieme reactie op de moorddadige islamitische agressie tegen Europa. De reden, dat wij Europeanen voortdurend met deze oorlogen om de oren worden geslagen, is gelegen in het feit dat ons schuldgevoelen moeten worden aangepraat.
islam

De islamisering van een flink deel van de wereld startte op het Arabisch schiereiland onder leiding van Mohammed en de veroveringsdrift werd ook na zijn dood (632) volop doorgezet. In 635 werd Damascus, hoofdstad van het toen christelijke Syrië veroverd. In 637 werd Jeruzalem (toen onderdeel van het Byzantijnse Rijk) ingenomen en gedwongen geïslamiseerd. De opmars zette zich snel voort. Noord-Afrika werd de wil opgelegd en de blik werd, via wat wij nu kennen als Griekenland/Turkije op het westen gericht. In 674 en in 717/718 werd met veel mankracht geprobeerd de wereldstad Constantinopel (het huidige Istanboel) te onderwerpen, maar uiteindelijk slaagden de molims niet in die opzet. Het zou nog tot 1453 duren voordat deze belangrijke stad de hoofdstad werd van het islamitische Ottomaanse rijk (dat bestond tot 1923).

Slag bij Poitiers

Ook oostwaarts breidde de islam haar macht op een brute wijze en met veel bloedvergieten uit, tot in India toe. De pogingen om het Westen te bereiken stonden evenmin stil. In 711 begon, met het oversteken van de Straat van Gibraltar, de verovering en islamisering van het Iberisch schiereiland (Spanje-Portugal) en in 713 werd Barcelona onderworpen door de Muzelmannen (andere naam voor moslims). De islamitische legers stonden daarmee in het christelijke rijk van de Franken. Al in 720 werd Narbonne in Zuid-Frankrijk veroverd en Toulouse belegerd. Ook Sicilië werd aangevallen. In 731 rukten de moslimlegers op en bijna geheel het gebied zuidelijk van de Loire viel in hun handen. Deze opmars, onder leiding van Abdul Rahman, werd tot staan gebracht door Karel Martel, in de nog steeds bekende “Slag bij Poitiers”. Die slag wordt als keerpunt gezien in de opmars van de islam in Europa, hoewel het nog tot ± 759 duurde voordat de Franken de stad Narbonne heroverden op de moslims. Daarmee was het nog niet gedaan. De opsomming van aanvallen, belegeringen, verwoestingen en meer zijn talrijk in de eeuwen die volgden, zo leert de geschiedenis. De intrieste lijst is lang.

Beleg van Wenen

In het zuiden van Europa was het over een periode van honderden jaren eigenlijk nooit rustig onder de islamitische aanvallen. In de periode van 200 jaar kruistochten relatief wel. Na die periode leidde in 1389 een christelijk leger van Serviërs, Bosniërs en Bulgaren een nederlaag waardoor de Balkanlanden islamitische vazalstaten werden. In 1453 volgde dus Constantinopel. In 1479 wat wij nu kennen als Griekenland en in 1480 zelfs Italië, maar dat werd een jaar later weer heroverd door een christelijk leger. Spanje werd in 1492 heroverd. In 1526 veroveren islamitische legers het grootste deel van Hongarije en wordt Wenen bedreigd. Deze voormalige keizerstad werd in 1529 belegerd door de Turken. Met moeite (geholpen door de pest en de winter) kon de inname van de stad voorkomen worden. In 1684 deden de islamitische Ottomanen een poging om Wenen veroveren, waarna de weg naar Noord-Europa vrij eenvoudig open zou liggen, want Wenen lag op een zeer strategisch punt. Het ging maar op het nippertje goed. Een in de haast aangevoerd gecombineerd Pools-Duits-Oostenrijks leger wist het Turkse leger te verslaan. Dit moment in de geschiedenis wordt het “Beleg van Wenen” genoemd en staat bekend als de tweede keer dat de islam aan de poorten van Europa stond.

De lijst van enorme agressie en geweld is zeer lang. Zelfs in IJsland (1627) wordt huisgehouden en worden inwoners als slaaf meegenomen. En ook andere Noordelijke landen ontkwamen niet aan deze gesel. Wat moet er onmetelijk veel leed berokkend en bloed gevloeid zijn! Het gaat om duizelingwekkende aantallen. Wat te denken bijvoorbeeld van de genocide op 150.000 Armeense christenen door de Turkse sultan Abdul Hamid tussen 1894 en 1896? Of de genocide op de Grieken en op de Armeniërs in de jaren rond de Eerste Wereldoorlog. Het zijn helaas slechts een paar voorbeelden uit de lange lijst. Tot in onze dagen gaat het geweld door. De enorme bruutheid van islamisten die de wereld aan hun ideologie willen onderwerpen is niet minder geworden. Het wordt anders aangepakt, maar in wezen is de gedachte nog hetzelfde als ten tijde van de oprichters van de islam, Mohammed en zijn directe opvolgers.

Het huidige West-Europa en de islam

Twee keer stond de islam voor de deur van het christelijke West-Europa. Twee keer ging het net goed. Er volgde geen duidelijk aanwijsbare derde keer in die vorm. Toch is die er – wat mij betreft – wel gekomen. De islam is, vooral in de laatste decennia, langzaam de afkalvende christelijke landen van West- en Noord-Europa binnengetreden. Op weg naar Eurabië. Langzaam, maar gestaag, is het gedachtegoed van de islam verspreid en groeide de invloed van de islam. Vele malen subtieler dan in de tijd van de veldslagen, plunderingen, oorlogen en dergelijke.

Deze strategie werkt duidelijk beter. Eerst onopvallend, en later steeds meer open is de islam ingetreden in het leven van de tolerante Westerling. De cultuur en religie, inclusief de uitingen daarvan, worden door steeds meer mensen geaccepteerd als behorende bij ons multiculturele landschap. Het wordt steeds meer een normaal onderdeel van de samenleving, mede doordat de overgrote meerderheid van de in het Westen levende moslims zich gematigd en doorgaans vredelievend opstelt. Een soort “vrede, vrede, geen gevaar”. Mohammed deed dat in zijn beginperiode ook, maar met het groeien van zijn macht, groeide de onverdraagzaamheid en werd onderwerping door geweld een normaal onderdeel van de uitbreidingsstrategie. Zodra het kon verliet hij het vredelievende pad en de gevolgen daarvan zijn bekend.

De kennis over de achtergronden en doelstellingen van de islam wordt steeds minder onder bijna alle niet-moslims, maar ook onder de moderne Westerse moslims. Dat laatste is overigens een doorn in het oog van de aanhangers van de oorspronkelijke islam. Jihadisten (gewapende strijders) willen terug naar de zuivere islam en dat is bepaald niet de versie die op dit moment door de grootste groep moslims in West-Europa wordt voorgehouden. Die menen een heel andere islam na te volgen. Ook zij moeten echter vrezen dat zij hardhandig aangepakt gaan worden in de toekomst. Dat gebeurt nu al, bijvoorbeeld in het onlangs nieuw leven ingeblazen IS-kalifaat. Daar worden niet goedgekeurde moslims net zo makkelijk gedood als niet-moslims waarvan men vindt dat die de ideologie in de weg staan.

De verovering van het Westen van binnenuit krijgt steeds meer vorm. Waar het uiteindelijk toe moet leiden is al vanaf de verordeningen van Mohammed duidelijk: héél de wereld moet onderworpen zijn aan Allah, de profeet, de koran, de hadieth en de sjaria (islamitische wetgeving). Gaat het niet goedschiks, dan moet het maar kwaadschiks (jihad) , maar het zal gebeuren zoals de profeet gezegd heeft! De aanhangers van IS, Boka Haram, Al-Qa’ida, de Taliban en dergelijke, de groeiende groep aanslagplegers en vele “stille” moslims, weten wat de nooit ingetrokken en dus nooit ophoudende opdracht is. Mohammed deelde ooit de wereld als volgt in: dar al-islam (het huis van de islam) tegenover dar al-kuffr (het huis van ongeloof). Daar is nooit iets aan veranderd en dus moet zomogelijk de hele wereld onderworpen worden! Met grof geweld en vreesaanjagende tirannie is dat in een flink deel van de wereld gelukt. De toepassing van de sharia (de islamitische wet, minutieus vastgelegd in verordeningen en regels; gebaseerd op de koran en de traditie) is een must in de islam en bijvoorbeeld de Taliban voeren uit wat de sharia voorschreef. Zij doen wat hen is opgedragen en hoe dat er uit ziet en wat dat oplevert hebben we helaas volop kunnen zien.

De wil van Allah en de wil van Mohammed

Als de opdracht tot onderwerping uitgevoerd wordt, wordt niets anders dan de wil van Mohammed en de wil van Allah (dat is níet de God van de Bijbel) gedaan. Als een moslim toeslaat wordt niet voor niets “Allahu Akbar” geroepen, wat in de praktijk zoveel betekent als: “Allah is groter dan de God van de joden en christenen: groter en hoger dan de Allerhoogste.” Ze geven daarmee zelf aan – tegen hun officiële leer in – dat het om een andere god gaat.

Op dit moment hebben wij in onze omgeving dus geluk dat de meerderheid van de moslims er niet zo over denkt en niet de opdracht van Mohammed uitvoert. Onder andere omdat hun aantal nog te klein is en ongetwijfeld ook omdat verreweg de meesten hun eigen religie niet goed kennen (net zoals veel mensen die zich christen noemen). Zelfs veel media doen hun uiterste best om een milde en eigenlijk vreedzame islam te tonen, een islam die zich afkeert van geweld, maar die jammer genoeg last heeft van een paar fundamentalistische terroristen. Daarmee wordt het onderliggende probleem van een compleet foute ideologie/religie bedekt. De basis, het fundament, is namelijk volkomen fout. Wie zegt vreedzaam te zijn of te roepen “dit is niet mijn islam”, zal consequent moeten zijn en afstand moeten nemen van wat Mohammed geleerd heeft. Afstand doen van het fundament van de islam. Dat betekent: stoppen met moslim te zijn. Onder die macht vandaan, voordat het helemaal fout gaat. Eenvoudig en zonder gevaar voor eigen leven zal dat niet zijn, want de moslimfundamentalisten, die menen macht over leven en dood van medemoslims te hebben, hebben geen boodschap aan godsdienstvrijheid. Het recht om van geloof te veranderen of niet te geloven en dus ook de islam de rug toe keren bestaat niet! Dat is in de ogen van de islam een zonde waar de doodstraf op staat.

Fundamentalisme

Zelfs premier Rutte verzekert ons regelmatig van dat moslimfundamentalisme niets met de ware islam te maken heeft. Dat op zich is al vreemd, want het woord fundamentalisme betekent dat het terug gaat op het fundament; in dit geval op Mohammed en dus op de ware islam. Dat fundament is niet gebaseerd op de God van de Bijbel, waarmee er niets anders overblijft dan de conclusie dat het gebaseerd moet zijn op de tegenstander van de God van de Bijbel. Dat betekent dat er niets goeds uit voort kan komen, hoe volgelingen en niet volgelingen ook hun best doen om te laten geloven dat de islam in basis en voor de overgrote meerderheid zo vredig is. De geschiedenis toont dat aan, het heden is al niet veel beter en in de toekomst (volgens Bijbelse profetieën) wordt het nog veel erger.De diepste basis van het conflict

Hoog tijd om de vragen te beantwoorden wat toch de oorzaak is van al de religieuze ellende? Waar is het ooit begonnen? Hoe kon het zich zo ontwikkelen?

In de diepste basis ligt de oorzaak in de strijd tussen God de Schepper en tegenstander Satan. Dat dateert al uit de wereld die vóór de huidige gerestitueerde schepping actief was. Het conflict dat God heeft met de “God dezer eeuw” (wereld) is nog steeds gaande en daar leidt de gehele oude schepping onder. De Nieuwe Schepping, die aangevangen is bij de opstanding van Christus en waar allen die tot persoonlijk geloof (aanvaarding) in de Here Jezus Christus komen deel van uitmaken, is aan die vloek onttrokken, maar deze wereld zucht er onder. Paulus zegt in:

2 Korinthe 4

In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.

Van Jezus tijdens zijn leven op aarde weten wij dat Satan de macht heeft over de aardse koninkrijken.

Matthéüs 4 : 8, 9

Wederom nam Hem de duivel mede op een zeer hogen berg, en toonde Hem al de koninkrijken der wereld, en hun heerlijkheid;
En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult aanbidden.

Paulus wijst er daarna op dat de werkelijke macht op deze wereld niet ligt bij “vlees en bloed”, maar bij voor ons onzichtbare krachten, die een grote, negatieve (geweldhebbers, boosheden), invloed uitoefenen op of zelfs bepalen wat er in deze wereld gebeurt.

Efeze 6 : 12

Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

Dat de islam in de macht ligt van Satan zelf is vervolgens niet zo’n moeilijke conclusie. Als iets, daden of woord, niet van de God van de Bijbel afkomstig zijn, dan is het uit de tegenstander, meer keuze is er gewoonweg niet. Zoals ik al in een eerder artikel betoogde is het super simpel om te constateren dat de leer van Mohammed niet van de God van de Bijbel afkomstig is. Maar…, als het zo simpel is, waarom zijn dan toch zovelen misleid om daarna de verkeerde afslag te nemen? De tekst in 2 Korinthe 4 zegt het duidelijk: de god dezer eeuw heeft hen verblind. Paulus zegt daarover een stukje verder in:

2 Korinthe 11 : 14

En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.

Satan doet zich voor als boodschapper van God, de Schepper of als de god die aanbeden moet worden. Het doel van de Satan is de aanbidding te krijgen die God toebehoort en daarvoor bedient hij zich van leugen en bedrog. Hij doet zich voor als een engel des lichts. Waarschijnlijk heel vaak en op vele plaatsen. Velen worden daardoor verblind en geloven dat de boodschap, die niet meer is dan een leugen (wel vaak met een klein of zelfs groot deel waarheid er in), van God Zelf afkomstig is. Jezus waarschuwde er voor in:

Johannes 8 : 44

Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.

Aan duidelijkheid laat het bovenstaande wat mij betreft niets te wensen over. Deze teksten zijn al heel lang bekend en iedereen kan en mag het weten en oplettend zijn dat hij of zij niet bevangen wordt door een zich als engel des lichts voordoende misleider. Ook Mohammed en zijn vrouw hadden het kunnen weten op het moment dat Mohammed in visioenen boodschappen (een ander evangelie) doorkreeg van een engel. De geschiedschrijving vertelt dat hij in het begin niet zeker was van wie die openbaringen kwamen. Tenminste één keer moest hij naderhand erkennen dat zijn prediking was ingegeven door de duivel, dat zijn de zogenaamde duivelsverzen. Maar de vrouw van Mohammed vertelde dat de boodschapper de engel Gabriël zou moeten zijn. Mohammed ging daarin mee. Hij nam de verkeerde “afslag”, met alle ellende van dien. Had hij maar…

De strijd die Satan met God lang geleden aangegaan is, is wat mij betreft de diepste basis van het conflict dat de islam heeft met de rest van de bevolking op deze aarde. Maar op aards niveau is er ook nog wel het een en ander over te zeggen.

Waarom werd de leer van Mohammed zo snel omarmd door de Arabieren?

De bron van de problemen tussen de drie monotheïstische stromingen islam, jodendom en christendom gaat hier op aarde terug naar Abraham, Sara, Izak, Hagar en Ismaël. Het is absoluut de moeite waard om daarover meer te weten te komen. Bijvoorbeeld via het boek “Wat drijft de islamisten?” De oorspronkelijke titel van dat boek sluit nog beter aan: “Vrouwen van Abraham en hun invloed op de wereldgeschiedenis”.Op deze website staat de Bijbelstudie Izak en Ismaël. Die is ook te beluisteren via de website van het Nederlands Bijbelstudie Centrum (nr.072). Het is aan te bevelen om via die website ook de studies Het zaad van Ismaël en het Zaad van Amalek te beluisteren.

Bij het bestuderen van deze onderwerpen wordt het antwoord duidelijk op de volgende vraag: Waarom werd de leer van Mohammed in het begin zo omarmd door de Arabieren? Kennelijk viel de boodschap van Mohammed in vruchtbare aarde. Het leek wel of de Arabieren (nakomelingen van Ismaël) hier op gewacht hadden. Dit wilden zij gewoon graag horen. De schrijver van het boek “Wat drijft de islamisten” zegt daarover:

Het is ongelooflijk dat Mohammed dit doel (alle Arabieren moesten moslim worden; red.) zo snel heeft kunnen verwezenlijken. Twintig jaar nadat hij zijn boodschap begon te verkondigen, en tien jaar nadat zijn boodschap wortel begon te schieten, beleden alle Arabieren van het schiereiland de islam. Het Arabisch schiereiland beslaat een gebied zo groot als West-Europa en het was in die tijd zeker niet dun bevolkt. Het was eerder overbevolkt, wat aanleiding gaf tot de Arabische volksverhuizing. Maar voordat die plaats kon vinden moesten de Arabieren bekeerd zijn tot de islam. Zo snel heeft nog nooit een geheel volk zich bekeerd. De verklaring dat dit kwam doordat Mohammed de nieuwe leer met het zwaard verbreidde is niet afdoende. De Arabische stammen, die binnen twee decennia overgingen tot de islam konden ook goed met het zwaard overweg. Mohammeds boodschap moet toch wel in zeer vruchtbare aarde gevallen zijn. Het lijkt er eerder op dat de Arabieren al die tijd hebben zitten wachten op Mohammed en zijn boodschap. Zij waren metahistorisch voorbestemd.

Wat de schrijver met “metahistorisch voorbestemd” bedoelt, wordt duidelijk als het verhaal van Abraham, Sarah, Hagar, Ismaël en Izak goed bekeken wordt. God had verscheidene malen tot Abraham gesproken en hem daarbij beloofd dat hij de stamvader zou worden van een groot volk, zo talrijk als het stof der aarde en de sterren aan de hemel. Het volk dat uit hem zou voortkomen zou het land Kanaän beërven. Bovendien zouden door zijn nageslacht alle volken der aarde gezegend worden.

Lees hierover verder in dit gedeelte (PDF) uit het boek “Wat drijft de islamisten?”

Kort gezegd ligt de wortel van het conflict bij het eigenmachtig optreden van Abraham en Sarah en wat daarop allemaal volgde. Zij wilden de Heer een handje helpen, omdat de beloofde zoon wel erg lang op zich liet wachten. Sara kon al geen kinderen meer krijgen. Ismaël, geboren uit de slavin, werd zodoende de eerstgeborene, terwijl God Izak voortbestemd had om de beloften, die uiteindelijk in de Here Jezus Christus vervuld zijn, door te geven. God greep in door toestemming te geven om Hagar en Ismaël weg te sturen en het zo belangrijke eerstgeboorterecht over te geven op zoon nummer 2: Izak. De nakomelingen van Ismaël (Ismaëlieten / Arabieren) hebben nooit kunnen verkroppen dat zij onterfd en zonder geschenken de woestijn ingestuurd zijn. Overigens sprak de Heer wel degelijk een zegen uit over Ismaël. Genesis 17 : 20 zegt: “Ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar doen zijn en uitermate talrijk maken; twaalf vorsten zal hij verwekken, en Ik zal hem tot een groot volk stellen.” Die zegening is – uiteraard, want het is Gods Woord – uitgekomen.

Voor de Arabieren in het algemeen was deze zegenspreking kennelijk niet genoeg. Ze wensten daar niet op te vertrouwen. Ze waren jaloers op wat Izak en zijn nakomelingen ontvingen van de Heer. Men vond dat het voor Ismaël en de Arabieren bestemd was. Al heel lang en nu nog probeert men die erfenis behorende bij het eerstgeboorterecht alsnog in bezit te krijgen. Onbegonnen werk natuurlijk, want het is de God van de Bijbel die gesproken heeft. Alleen komt dat idee niet meer door. De schrijver van het boek “Wat drijft de islamisten” zegt daarover:

De Arabieren stammen af van Ismaël, de broer van Izak. Beiden waren zonen van Abraham. Ismaël, zijn oudste zoon, werd onterfd en met zijn moeder de woestijn in gezonden. Deze traumatische gebeurtenis heeft Ismaël een enorm minderwaardigheidscomplex bezorgd en een diepe rancune ten opzichte van zijn broer Isaäk. Deze geestesgesteldheid heeft Ismaël overgedragen op zijn nageslacht. Hierdoor kon onder de Arabieren zo gemakkelijk een rivaliserende godsdienst wortelschieten, de islam. Via de islam wordt de Arabische haat tegen het nageslacht van Izak, de Joden, overgedragen op andere volken. Ook wordt de haat uitgebreid naar de volken die de Joden het meest na staan qua geloof en afkomst.

Wat voorvader Ismaël overkwam, en de woede daarover richting Izak, (zijn nakomelingen zijn meer dan alleen Joden; ook de goed te lokaliseren nakomelingen van de 10 stammen van Israël – christenen – horen daarbij) zit heel diep, hoewel ik denk dat het overgrote deel van de moslims zich daarvan niet bewust is. Wellicht was men zich daar veel beter bewust van in de tijd dat Mohammed het verhaal veranderde ten gunste van de voorvader van de Arabieren. Ineens was Ismaël het middelpunt. Waar Izak stond in het oorspronkelijke verhaal, stond nu plots Ismaël in de OerKoran, de versie waaruit Mohammed door de engel Gabriël geciteerd zou zijn. Die vervanging kwam kennelijk als geroepen en werd volledig omarmd door de Arabieren.

Tot slot

De islam probeert haar leer zo dicht mogelijk bij jodendom en christendom te brengen. Zo wordt er bijvoorbeeld gewezen op door de islam erkende delen van de Bijbel en op de profeet Jezus. Maar, laat u daardoor niet misleiden! Onderzoek maakt snel duidelijk dat de leringen van de islam en die van de andere stromingen helemaal niet met elkaar overeenstemmen. Er wordt totaal iets anders geleerd. Zoek het maar na; het is vrij eenvoudig te vinden. De Bijbelse versie van het verhaal van Izak en Ismaël en van Jezus, Zijn opstanding en aanstelling tot Zoon (Zijn Godheid) en de haaks daarop staande versie van de islam kunnen niet allebei waar zijn! En zo zijn er nog meer geschiedenissen te noemen.

In het verlengde daarvan moet ook gezegd zijn dat de God van de Bijbel en de door de moslims aangeroepen Allah, niet dezelfde kúnnen zijn. Er wordt zo vaak gezegd dat het uiteindelijk dezelfde God is voor de drie monotheïstische partijen, waarmee bedoeld wordt dat we het allemaal niet zo scherp moeten nemen. Het komt toch op hetzelfde neer en aan het eind van het verhaal komt alles voor iedereen goed. Maar degenen die dit zeggen weten niet waarover ze praten. Ze hebben geen kennis van de feiten. Stel u dus op de hoogte van de feiten. Het kost tijd en moeite, maar het spaart u van dodelijke onwetendheid en mogelijk ook van leed en ellende.

Het kan niet waar zijn dat één en dezelfde God twee zo verschillende boodschappen uitstuurt. Neem bijvoorbeeld de velen malen in gebeden uitgesproken geloofsbelijdenis (sjahada) van de moslims. Die komt uit de Koran en luidt: “Er is geen God buiten Allah, en Mohammed is zijn boodschapper“. Dezelfde God die eeuwen eerder sprak over Jezus en heeft laten optekenen in Handelingen 4: “En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden“, zou dus (veel later) ook deze woorden gesproken hebben? Volgens Mohammed wel, want hij leert dat de Koran over de joden en christenen het volgende zegt: “onze god en uw god zijn één.” Nee, dus! Het is niet waar! Deze woorden zijn niet van de God van de Bijbel afkomstig. Nogmaals: Als het niet van God – de Schepper – afkomstig is, dan komt het van zijn tegenstander, wiens naam ons ook bekend gemaakt is. Daarom:

Matthéüs 4 : 10

Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen.

Filippenzen 2 : 8-11

8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.
9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;
10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.
11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.

Amen


Wat wij moeten weten over de islam

12 reacties op "Wat wij moeten weten over de islam"

 1. Dag,

  Het is jammer om te lezen dat voor een persoon die claimt een volgeling te zijn van de Messias, Jezus, een boodschapper van genade en vergeving, uw tekst nogal negatief is, agressief en geen eer doet aan de objectieve waarheid. U lijkt `zich voornamelijk te baseren op het nazeggen van wat anderen eerder hebben gezegd en u vergeet om onderscheid te maken tussen de Boodschap en datgene wat mensen claimen. Waarom denkt u dat u gevrijwaard bent van de invloeden van Satan. Bent u soms foutloos? Inderdaad, Satan waart rond en claimt zijn slachtoffers onder alle mensen. Moslims niet uitgezonderd, maar Christenen zeer zeker ook niet en u ook niet! Zoals Petrus stelt, hoofdstuk 5 vers 8:

  “Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij,de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wien hij zal verslinden.” Als iets niet van God komt, komt het van zijn tegenstander, helemaal mee eens!

  Om u duidelijk te maken wat ik bedoel, wil ik kort een van uw claims hier naar voren halen. U claimt dat de geloofsbelijdenis van Moslims is volgens de Koran: “Er is geen God buiten Allah, en Mohammed is zijn boodschapper“. Dan mag u mij laten zien waar dit in de Koran staat. Dit komt namelijk helemaal niet voor in de Koran. In geen enkel vers!!!!! En zo geldt dit ook voor andere van uw stellingen. U herhaalt slechts wat andere stellen, inclusief Moslims. En als u echt op zoek bent naar Waarheid, dan gaat u op zoek en neemt u geen genoegen met ‘hear-say’. De Waarheid is namelijk veel genuanceerder, maar de meerheid van de mensen wil geen Waarheid horen, maar slechts illusie en oppervlakkigheid. Dat maakt het conflict alleen maar makkelijker.

  Het is niet mijn bedoeling u aan te vallen, maar ik trof toevallig uw website aan in een zoektocht naar bijbelverhalen voor mijn kinderen, want als Moslim vind ik dat zij deze moeten kennen. Toen ik uw artikelen las over de Islam schrok ik en kon het niet nalaten te reageren. Ik hoop dat ook u bereid bent om te leren van uw fouten.

  Met vriendelijke groet,

  S.

  1. Ik kan het niet met je conclusies eens zijn. Ik heb geschreven wat ik geloof, wat de geschiedenis leert, wat ik weet en wat ik persoonlijk vind. Het is niet meer dan dat. Uiteraard is iedereen volledig vrij om het wel of niet eens te zijn met mij. Dankbaar ben ik dat wij in dit land dat nog kunnen doen. Wat mij betreft is de islam niet voortgekomen uit de God van de Bijbel, de Schepper van hemelen en aarde. Het is de verantwoordelijkheid van elk individu om dat te onderzoeken. Daaraan lever ik slechts een bijdrage. Het is geen enkel probleem als iemand dat niet op prijs stelt of niet waar acht wat hier geschreven staat.

 2. Eigenlijk kan ik me niet voorstellen dat voor moslims de zegen van God alleen zou bestaan uit alleen een groot volk. Zegen is Zegen en houdt naar lijkt mij meer in, ook al staat daar verder weinig over in de Bijbel. De Koran is, voor zover ik weet, een voor moslims door God gegeven Heilig Boek via de Aartsengel Gabriël gedicteerd. Mohammed (vzmh) komt er zelf niet één keer in voor. Hij is slechts een boodschapper van God.
  Moslims zien Jezus dan wel niet als Zoon van God, maar zij zien Hem wel als een profeet en ook bij het noemen van deze voor Christenen zo een heilige naam wordt er ‘vzmh’ (vrede zij met hem,) achter gezegd.
  Verder wil ik over dit laatste zeggen dat zeker al vanaf de jaren zestig/zeventig van de vorige eeuw vaak juist door toch wel vele christenen en ook katholieke christenen de naam Jezus zo achteloos wordt uitgesproken.
  Moslim zijn betekent ‘dienaar van God’ zijn.
  Christen zijn betekent volgeling van Jezus zijn.
  Moslims zien Jezus dan ook als én moslim én profeet.
  Jezus als God zien betekent dat er minstens twee Goden zijn, logisch gedacht. JEZUS en YAHWEH (YHWH). God heeft zelf geen vrouw. Hoe kan God dan een eigen Zoon hebben? Voor moslims kan dit niet.
  Het klopt naar mijn mening ook niet dat vooral de moslims het meeste geweld in de schoenen geschoven wordt.
  De laatste tijd denk ik vaak aan deze Bijbeltekst: “De eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten de eersten.” Er zijn niet alleen christenvluchtelingen, maar nog veel meer moslimvluchtelingen. De meeste christenen wonen in de Westerse landen (USA + vele Europese landen). Het zijn juist de USA en een aantal Europese landen, waaronder helaas ook Nederland die juist op moslimlanden vele bombardementen uitvoeren. Dit zal niet ongestraft blijven, lijkt mij.
  God staat aan de kant van de verdrukten en die zien we zowel bij christenen, maar ook bij moslimvokeren en zovele anderen die moeten lijden aan oorlog, ziekte, honger en natuurrampen. Laten wij christenen ons niets inbeelden dat wij meer en/of beter zijn dan moslims of andersgelovigen of nietgelovig. Want alleen God kent het hart van elk mens.

 3. De weg van Jezus leidt tot leven. De weg van Mohammed leidde tot de dood. Mohammed legde de fundering van de islam, en was direct en indirect betrokken bij vierenzeventig overvallen, expedities of volledige oorlogen…Miljoenen niet-moslims zijn door de eeuwen heen vermoord, vervolgd, of op de vlucht geslagen voor de ISLAM.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de ISLAM!…Het aantal christenen dat vermoord werd tijdens de jihad ligt op ongeveer 60 miljoen, waarvan alleen al 50 miljoen in de 20e eeuw in Afrika. In Somalië werden de afgelopen jaren 1,5 miljoen christenen afgeslacht door moslimbendes.In India moesten 80 miljoen hindoes het met de dood bekopen sinds moslims het land binnenvielen, waardoor het land uiteindelijke halveerde in omvang.Begin vorige eeuw pleegden de Turken op circa 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs genocide en werden bijna een miljoen Grieken uitgemoord…

  Na de bloeitijden met Mohammed, de kaliefen en ten tijde van het Turks Ottomaanse rijk is de islam ingeslapen. Nu zie je dat deze verschrikkelijke ideologie weer tot leven komt en begint aan een nieuwe periode van expansie….In de wereldbeschouwing van de islam bestaat de wereld uit twee delen: Dar al-Islam en Dar al-Harb. De Dar al-Islam, het ‘huis van de islam’ is het deel van de wereld waar het gezag van de islam geldt, de Dar al-Harb, het ‘huis van de oorlog’ is het deel van de wereld wat nog aan de islam onderworpen moet worden.Europa staat in de Dar al-Harb,die onderworpen moet worden in de Dar al-Islam, het ‘huis van de islam’…Na twee mislukte veroveringspogingen is de ‘religie van vrede’ deels veranderd van tactiek en wordt Europa door middel van massa immigratie van binnenuit belegerd(„De heerschappij is alleen voor Allah.”/Koran:12:40).Jihad kent vele facetten, waarbij “jihad door het zwaard” er slechts één is.En ‘Al–Hijra’(migratie of kolonisatie/de vestiging van de islamitische heerschappij) is ook een. ..In grote steden als Marseille, Lyon, Parijs, Lille, Brussel, Antwerpen, Londen, Rotterdam, Amsterdam, Bremen,Hamburg,enz…. zijn al wijken, waar de sharia, het islamitische recht, wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen.Sharia wetten eisen van moslims, dat zij nooit bevriend mogen worden met Christenen of met Joden, wat een vijandschap kweekt met deze minderheden.Dit gebod komt rechtstreeks uit de Koran en daar kan niet aan worden getornd.Voor hen zijn wij ‘kuffars’, ongelovigen, van wie je je verre houdt…„Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims.” (Koran 4:101.) …„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)…In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd….Dames en Heren,de religie van vrede is in oorlog met ons, al 1400 jaar!En zolang er geen mondiale sharia heerst, is de islam in staat van oorlog met alle landen, die niet vallen onder Dar al-Islam/Huis van vrede!…Europa, word wakker. Voordat het te laat is….

 4. De islam is heden de valse religie van formaat, de grootste op aarde! Deze religie verspreid zich als een olievlek met de migranten uit het midden oosten en Afrika, over de halve wereld naar Europa! De islam is oorspronkelijk door Mohammed opgericht in het jaar 570 na christus, na de afval waar de Bijbel overspreekt. In het jaar 325 na christus werd door keizer Constantijn de Grote, van het oost Romeinse rijk de Concilies van Nicea en Athanasius opgericht. Dit als doel om het christelijke, later Katholieke roomse geloof, te bewerkstelligen. en om kerkelijke regels te gaan invoeren. Zoals om de christelijke feestdagen vast teleggen. Dat de afval kwam was al in de Bijbel voorspeld door Johannes die sprak over de antichrist. 1 Johannes 2: vers 18 en 19: Jonge kinderen, het is het laatste uur, en zo als gij gehoord hebt dat de antichrist komt! Er zijn al vele antichristen opgestaan, uit welk feit wij weten dat het laatste uur is aangebroken. De afval begon, Zij zijn van ons uitgegaan, zij waren niet van ons slag. Als zij van ons slag waren geweest, waren ze bij ons gebleven! Mohammed maakte het nog erger. Hij zag zich zelf als de laatste in de reeks profeten. Hij verkondigde dat hij openbaringen van God kreeg doormiddel van de aartsengel Gabriel, die volgens de Bijbelse Heilige schrift voor de ware God Jehovah staat! Hij verkondigde dat hij het geloof van Adam tot Abraham en van de vijfboeken van Mozes de Thora, en de latere profeten, zoals de evangelies opnieuw moest doorgeven. De koran kwam dus in bezit van alle Bijbelse boeken, omdat hij zei al deze Bijbelse boeken vervalst waren! Het is precies andersom, die engel moet een engel van Satan geweest zijn of Satan zelf die zich blijft veranderen in een engel des lichts. De taal van de koran is Arabisch, maar de Bijbel is geschreven in het Hebreeuws, Aramees en in het Grieks. En Jezus was en is de laatste profeet, die door de engel Gabriel werd aangekondigd aan Maria.

 5. De Bijbel zegt, in 1 Johannes 5: vers 19: Wij weten dat wij uit God voortspruiten, maar de gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze! Wie is die goddeloze? Dat is Satan de engel des lichts, die over de gehele aarde regeert. Alle religies zijn van hem afkomstig, na de afval regeert de Antichrist, waar de Bijbel overspreekt! 2 Korinthiers 11: vers 14 Satan zelf blijft zich veranderen in een engel des lichts. Efeziërs 2: vers 2: Waarin gij eens hebt gewandeld overeenkomstig het samenstel van dingen van deze wereld, overeenkomstig de heerser van de autoriteit der lucht, de geest die thans werkzaam is de zonen der ongehoorzaamheid!

 6. Veel mensen denken God is toch God, als ze tenminste geloven in een God de christenheid bv, en Allah is toch Allah, is toch God bij de moslims! Maar wie is nu die God die al die geloven in zijn hand houdt?
  De ware God is Jehovah God JHWH in Hebreeuwse letters, de God van het volk Israel van vroeger uit de Bijbel, het oude testament genaamd! Maar er kwam een tijd toen Jezus op aarde was, jezus zocht naar de verloren schapen van het huis Israel, toen de Schriftgeleerden en de Farizeen Jezus tegenstonden, en hem zelfs aan de paal lieten hangen! Toen koos Jehovah God voor een ander volk! In Handelingen 15: vanaf vers 14, wordt dit beschreven over het nieuwe volk Israel: Simeon heeft uitvoerig verhaald hoe God voor de eerste maal zijn aandacht op de naties heeft gericht om uit hen een volk voor zijn naam te nemen. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals er geschreven staat: Na deze dingen zal ik terugkeren en de hut van David, die vervallen is, herbouwen en ik zal haar puinhopen herbouwen en haar weer oprichten,, opdat zij die overblijven van de mensen, Jehovah ernstig mogen zoeken, te samen met mensen uit alle naties, mensen die naar mijn naam zijn genoemd, zegt Jehovah,, die deze dingen doet!
  De Jehovah Getuigen is Gods ware volk, het nieuwe Israel!

  1. Van reacties op onze andere website – wachttorenkijker.nl – weet ik dat er geen communicatie mogelijk is met deze schrijver. Die volstaat met af en toe de leer van de Jehovah’s Getuigen verkondingen, zonder enige bereidheid verder te kijken of de Bijbel te onderzoeken. Ook in dit geval, waarin een volkomen onbijbelse stelling wordt geponeerd, namelijk dat Jehovah’s Getuigen als groep de vervanging is voor het volk Israël. Hieruit blijkt de totale onwetendheid met het Woord Gods. Niet alleen van de schrijver, maar uiteraard ook van de bron: het wachttorengenootschap. Wie zelf “Israël” wil onderzoeken, kan heel goed terecht op deze website. Bijvoorbeeld in deze studie: De bekering van Israël.

  2. “De Jehovah Getuigen is Gods ware volk, het nieuwe Israel!”

   Dat is een veronderstelling. Maar waar is het bewijs?

 7. De harten die vol met haat zitten kan je niet overtuigen. Heeft geen zin om mensen die verdrinken in arrogantie, hoogmoed, onrecht en dwaling te proberen te overtuigen van het goede….dus ga het ook niet proberen. Wat ik wel meegeef is dat haat zaaien en verdeling in de bevolking de resultaten daarvan al bekend zijn. Verwijs ik terug naar de 2de Wereldoorlog, wat we met z’n allen niet zijn vergeten hoop ik. (Een kleine opmerking: volgens mij waren het de moslims die de joden met open armen hebben ontvangen toen ze werden afgeslacht door het vrome westen). Als deze gedachtegoed de norm zal zijn dan is het een kwestie van tijd dat de geschiedenis zich zal herhalen. Enkel vergeet niet dat slachtoffers aan beide kanten zullen vallen.
  Veel liefs van jullie medemens (moslim)

 8. anna van urk u schynt het goed te weten op u manier de sekte jehova s getuigen hanteert een zelfde manier als de saria zy schryft mensen regels voor met onjuiste teksten uit de nieuwe wereld vertaling myn conclusie kyk eerst zelf naar u eigen dwaalleer laten u ouderlingen er maar niet achter komen dat u op deze site reageert want dan moet u naar het zweethokje.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *