Sodom en Gomorra zijn er nog

3

Sodom en Gomorra zijn er nog als waarschuwing voor de mensheid

Onlangs las ik op de website van forecaster Martin Armstrong dit bericht dat men mogelijk de locatie van Sodom en Gomorra had gevonden.

Tall el-Hammam
“Now after 10 years of excavation, the ancient city of Sodom may have been discovered in Jordan. What has been called Tall el-Hammam in Jordan is an unusually large ancient Bronze Age city that may be the biblical city of Sodom. The area seems to have been mysteriously abandoned for about 700 years.”

Hoe moeilijk kan het zijn? Dat dacht ik toen ik weer eens – het was niet de eerste keer – geconfronteerd werd met een nieuwe vermeende vindplaats van Sodom en Gomorra. De aangewezen plaats, Tall el-Hammam in Jordanië, Noordoost van de Dode Zee, is níet de plaats. Die ligt namelijk Zuidwest van de Dode Zee, in Israël. Niks moeilijks aan; bij de zuidelijkste plaats – aan de weg naar Eilat – staat zelfs een bordje met de naam Sodom. Kan niet missen. Niet zozeer vanwege dat bordje, maar wel door de overduidelijke aanwijzingen die daar te vinden zijn. In 2007 hebben we er foto’s gemaakt.

(foto’s Sodom) – (foto’s Gomorra)

Waarom wordt er toch zo moeilijk gedaan over iets wat in onze dagen zo eenvoudig terug te vinden is?
Waarom wil men de waarheid over Sodom en Gomorra niet accepteren?
Waarom heeft men kennelijk liever verwarring en twijfel over deze Bijbelse plaatsen?

Het heeft in ieder geval te maken met het niet of onvoldoende kennen van Gods Woord. Dat wordt helaas heel vaak niet beschouwd als absolute waarheid en dan beginnen de problemen. Zijn Woord wordt dan ingeruild voor eigen ideeën en theorieën. Dat leidt tot twijfel en uiteindelijk tot ongeloof.

Gewoon lezen wat er staat

In de blog over Tall el-Hamman wordt gesuggereerd dat meteoriet-explosies een intense hitte veroorzaakt zouden kunnen hebben, waardoor Sodom verwoest werd. Daarna zou die plek kennelijk weer bewoond zijn geweest en bekend geraakt zijn onder de naam Tall el-Hammam. Volgens de blog lijkt het erop dat dit gebied zo’n 700 jaar geleden “misteriously” verlaten zou zijn. Dat zeggen betekent dat er dus mensen gewoond hebben tussen ± 2000 vóór Christus en ± 1300 A.D. Deze conclusie strookt dan weer niet met wat de Bijbel zegt over Sodom en Gomorra. Wie gewoon leest wat er staat, moet concluderen dat er ná de intense vernietiging van deze steden helemaal niemand meer zou wonen of kunnen verblijven. Ook dieren- en plantenleven zou er niet meer kunnen zijn.

Genesis 19 : 24 en 28
Toen deed de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen, van den HEERE uit den hemel.
En hij zag naar Sodom en Gomorra toe, en naar het ganse land van die vlakte; en hij zag, en ziet, er ging een rook van het land op,
gelijk de rook eens ovens.

Het regende zwavel en vuur over Sodom en Gomorra. Het wordt vergeleken met een oven en wat daarin gebeurt is duidelijk.

Deuteronomium 29 : 23-29
Dat zijn ganse aarde zij zwavel en zout der verbranding; die niet bezaaid zal zijn, en geen spruit zal voortgebracht hebben, noch enig kruid daarin zal opgekomen zijn; gelijk de omkering van Sodom en Gomorra, Adama en Zeboim, die de HEERE heeft omgekeerd in Zijn toorn en in Zijn grimmigheid;

De gehele oppervlakte van Sodom en Gomorra is door “zwavel en zout der verbranding” compleet onvruchtbaar geworden. Er groeit niets meer. Dat was toen zo en nu is dat nog zo. Hier in Deuteronomium wordt het voorbeeld van Sodom en Gomorra gebruikt om te profeteren dat ooit het land dat Israël bewoonde in een onvruchtbare toestand gebracht zou worden. De redenen waarom de Heer dit doet staan er ook bij.

Deuteronomium 29 : 24-29
En alle volken zullen zeggen: Waarom heeft de HEERE aan dit land alzo gedaan? Wat is de ontsteking van dezen groten toorn?
Dan zal men zeggen:
Omdat zij het verbond des HEEREN, des Gods hunner vaderen, hebben verlaten, dat Hij met hen gemaakt had, als Hij hen uit Egypteland uitvoerde;
En zij heengegaan zijn,
en andere goden gediend en zich voor die gebogen hebben; goden, die hen niet gekend hadden, en geen van welke hun iets medegedeeld had;

Daarom is de toorn des HEEREN ontstoken tegen dit land, om daarover te brengen al dezen vloek, die in dit boek geschreven is.
En de HEERE heeft hen uit hun land uitgetrokken, in toorn, en in grimmigheid, en in grote verbolgenheid; en Hij heeft hen verworpen in een ander land, gelijk het is te dezen dage.
De verborgene dingen zijn voor den HEERE, onzen God;
maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden dezer wet.

Jeremia 49 : 18
Gelijk de omkering van Sodom en Gomorra en haar naburen, zal het zijn, zegt de HEERE; niemand zal daar wonen, en geen mensenkind daarin verkeren.

Jeremia 50 : 40
Gelijk God Sodom en Gomorra en haar naburen heeft omgekeerd, spreekt de HEERE, alzo zal niemand aldaar wonen, en geen mensenkind in haar verkeren.

De Heer heeft dit nooit herroepen en dus woont er niemand meer in die gebieden. Het is feitelijk onmogelijk.

Als we deze woorden serieus nemen, dus geloven wat er staat, dan kun je later nooit zeggen dat Sodom en Gomorra gevonden zijn op een plaats die ná de omkering nog bewoond is geweest. Dat zou in strijd zijn met Gods Woord. Wij moeten dus Gods Woord aanvaarden, dat de dingen altijd gaan en zullen gaan zoals Hij gesproken heeft. In dit geval zou de hele discussie over óf en waar Sodom en Gomorra te vinden zijn niet nodig zijn geweest.

Sodom en Gomorra worden in de volgende Schriftplaatsen in het Oude Testament tot voorbeeld gesteld.

Jesaja 1 : 9
Zo niet de HEERE der heirscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn; wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden.

Jesaja 13 : 19
Alzo zal Babel, het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hovaardigheid der Chaldeeën, zijn gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft.

Zefanja 2 : 9
Daarom, zo waarachtig als Ik leef, spreekt de HEERE der heirscharen, de God Israëls: Moab zal zekerlijk zijn als Sodom, en de kinderen Ammons als Gomorra, een netelheide, en een zoutgroeve, en een verwoesting tot in eeuwigheid! De overigen Mijns volks zullen ze beroven, en het overige Mijns volks zal ze erfelijk bezitten.

In het Nieuwe Testament wordt de geschiedenis van Sodom en Gomorra bevestigd.

Lukas 17 : 29
Maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van den hemel, en verdierf ze allen.

Romeinen 9 : 29
En gelijk Jesaja te voren gezegd heeft: Indien de Heere Sebaoth ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden, en Gomorra gelijk gemaakt geweest.

Er wordt ook goed duidelijk gemaakt waarom de door vuur en zwavel vernietigde steden tot in onze tijd in een desolate toestand bewaard zijn gebleven.

Het doel is de mens krachtig te waarschuwen!

2 Petrus 2 : 6
En de steden van Sodoma en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet dengenen, die goddelooslijk zouden leven;

Judas 1 : 7
Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs.

De vernietiging van de steden en de zorgvuldige bewaring van wat er van over is, zijn bedoeld ter lering tot het moment dat deze oude schepping zal verdwijnen om plaats te maken voor de Nieuwe Schepping. Daarmee is wat mij betreft het beste bewijs geleverd dat Sodom en Gomorra door alle tijden heen gewoon te vinden moet zijn. Het is immers God Zelf die dit zo ingesteld heeft. Daar kunnen we en moeten we op vertrouwen.

De immense hitte (gelijk een oven) moet alles tot as gemaakt hebben en dat vinden we nog steeds volop in die steden. Je loopt daar echt over as. Dit is vooral opmerkelijk omdat normaal gesproken er, door regen en wind in een periode van 4000 jaar, maar heel weinig van dit zachte materiaal over zou zijn gebleven. Dit gebied is echter uitzonderlijk droog; het regent er nagenoeg niet. Dat maakt het mogelijk om dit kwetsbare materiaal toch zo lang te bewaren; conform Gods plan.

Het is nog meer bijzonder als je bedenkt dat Jeruzalem hemelsbreed op een afstand van slechts 35-40 km gelegen is en dat het daar flink kan regenen. Als dezelfde regenval in Sodom zou vallen, zou er waarschijnlijk niets of in ieder geval veel en veel minder overgebleven zijn dan nu het geval is.

Ik heb er niet de minste moeite mee aan te nemen dat het de Heer Zelf is die ervoor gezorgd heeft dat de overblijfselen van deze steden in as zijn blijven bestaan. Zijn Woord zal namelijk altijd betrouwbaar moeten zijn. God kan niet liegen.

Tot een voorbeeld voor hen die goddelooslijk zouden leven

De God van de Bijbel, de Schepper, heeft deze steden tot een voorbeeld gezet. Voor wie? Voor degenen die “goddelooslijk zouden leven”. Dat betekent heel eenvoudig: “leven zónder God”. Waar dat uiteindelijk op uitdraait, wordt onder andere verteld in de geschiedenis van Sodom en Gomorra. Het leidt tot het ophouden van het bestaan, want deze wereld, deze oude schepping, wordt uiteindelijk door vuur geoordeeld en zal door vuur vergaan:

1 Petrus 3 : 12
Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen,
door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.

In het volgende vers vertelt Petrus wat daarvoor in de plaats komt:

Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.

Het is zaak dat wij daarom deel krijgen aan die nieuwe hemelen en nieuwe aarde. Elke nakomeling van Adam, die wil overleven, moet daarvoor deel uit maken van de Nieuwe Schepping, die alreeds gevormd is in Christus.

1 Korinthe 15 : 22
Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Er is geen andere weg. Dat is de boodschap en die wordt ons op vele manieren duidelijk gemaakt. Eén ervan gaat via de geschiedenis van Sodom en Gomorra en daarom zijn de stoffelijke getuigen ervan zo duidelijk te vinden. Deze wetenschap is beschikbaar voor iedereen en in alle tijden, maar de mens in het algemeen wil er niet van horen. Men redeneert de door God gegeven waarschuwingen liever weg. Bijvoorbeeld door Sodom en Gomorra op andere plaatsen aan te wijzen, waardoor het mogelijk wordt de boodschap die ervan uitgaat te laten verdwijnen. Ineens is het dan geen waarschuwing meer voor de mens die zonder God leeft, maar is het alleen nog maar een interessante geschiedenis. De kracht van Gods boodschap is weg.

Bijbelstudie op de website van Vlichthus

Mag ik u daarom oproepen om niet hetzelfde te doen? Onderzoek Gods Woord en accepteer vooral wat Hij gesproken heeft. Bekijk de stoffelijke overblijfselen uit het verleden, die niet voor niets voor ons bewaard zijn. We zouden absoluut iets leren van de geschiedenis.

Bijbelstudie vertelt ons de geschiedenis, is nodig om tot geloof te komen en helpt ons daaruit te leven, zodat wij niet “goddelooslijk” hoeven te zijn. Op deze website staan veel prachtige studies. In “Van Hermon tot Rode Zee” (PDF) bijvoorbeeld wordt veel aandacht (tekst en foto’s) besteed aan Sodom en Gomorra. Het bewijsmateriaal dat de totaal verwoeste steden zuidwestelijk van de Dode Zee liggen, zijn overweldigend.

Update augustus 2016: Massada, Gomorra en Sodom gefilmd met drone.

Archeoloog Jonathan Gray heeft heel wat jaren terug een documentaire gemaakt over Sodom en Gomorra. Het materiaal is helaas slecht van kwaliteit, maar de inhoud is des te interessanter. Het is absoluut de moeite waard om er kennis van te nemen.


Download dit artikel als EPUB voor tablets en e-readers – gratis

 

Download via iBooks

 

(Bekeken: 2.088 keer, 1 x vandaag)
Share.

About Author

Vlichthus

Eerlijke en onafhankelijke bijbelstudies en aanverwante interessante onderwerpen.

3 reacties

  1. Richard Sorge on

    Ik kreeg het bestand Sodom en Gomorra niet in het .epub formaat, maar in het Apple-only .ibooks formaat, welke met een normale computer niet gelezen kan worden. Erg jammer.

  2. Bellefleur on

    “Dat betekent heel eenvoudig: “leven zónder God”.

    Volgens mij klopt dit niet geheel en moet het zijn ‘áls zonder God’. Want zonder God is niet mogelijk wanneer deze God er is, men kan wel leven alsof er geen God is.

Leave A Reply