Blog Wim de Goeij
0

De liefde Gods, welke is ín Christus Jezus

Laatst kreeg ik een rouwkaart waarop de tekst uit Romeinen 8 : 38, 39 afgedrukt stond. Een uitstekende keuze wat mij betreft, want ik mag deze geweldige tekst ook graag in mijn gedachten bewaren en doorgeven. Maar… in de laatste zin van de tekst viel mij toch iets op. Hé, zo staat het er niet, wist ik als gebruiker van de aloude Statenvertaling.

Waarom is de zinsnede “hij ons gegeven heeft” toegevoegd aan de mij bekende bijbelpassage? Oké, het is uiteraard niet fout wat er staat, maar de kracht van de oorspronkelijke tekst is toch enig geweld aangedaan. Dat is jammer en onnodig. Laat gewoon staan wat er staat en pas het niet aan of voeg iets toe omdat het misschien wat moderner klinkt. Voor je het weet verandert de betekenis van wat God oorspronkelijk heeft bedoeld te zeggen en dat willen wij toch niet op ons geweten hebben?

Ter verduidelijking zet ik de twee tekstgedeelten onder elkaar, waarbij de aandacht ligt op de vetgedrukte delen.

Statenvertaling:

Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

NBV (Nieuwe Bijbelvertaling):

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Liefde Gods

Het lijkt misschien een kleinigheid, maar – in ieder geval voor mij – zit er toch verschil in dit kleine stukje tekst. De Statenvertaling wijst wat mij betreft het duidelijkst op de liefde Gods als een Persoon. De NBV doet dat minder en roept wat meer het beeld op van een “product”. Nogmaals, niet echt verkeerd, het ligt allemaal dicht bij elkaar, maar in de Statenvertaling zit meer “kracht”. Het is korter, maar gaat wel net een stapje verder.

In de NBV wordt in het laatste deel van de tekst de nadruk wat verlegd van Christus Jezus naar “ons”. Ook dat is op zich niet fout, maar het is op deze plaats helemaal niet nodig. Iets eerder in de zin werd het grote voordeel voor “ons” al genoemd, namelijk dat niets, maar dan ook echt niets, ons kan scheiden van Gods liefde.

God Zelf is in Christus Jezus onze Heer

En waar is deze te vinden? In Christus Jezus, onze Heer (Gr.: Kurios). Het kleine woordje “in” drukt heel goed diepte en onlosmakelijke verbondenheid uit. Meteen is duidelijk dat de liefde Gods in Christus Jezus is, of anders gezegd: de liefde Gods is Christus Jezus, en dat is ook helemaal in overeenstemming met de rest van de Schrift. Hij – en zijn Godheid – staan in dit stukje tekst centraal en op nr. 1, want God Zelf is in Christus Jezus onze Heer en juist dat geeft de verzekering dat echt helemaal niets degenen die in Hem geloven kan scheiden van Zijn liefde. Er kan ons niets gebeuren omdat wij ín Christus Jezus – Het “uitgedrukte beeld Gods” (Hebreeën 1) – zijn.

Wij blijven altijd verbonden met die liefde Gods

Wij blijven voor altijd verbonden met die liefde Gods. Gelukkig blijft deze waarheid ook in de NBV overeind, maar de vertaling had dus iets “strakker” gekund. Minder gericht op de mens – de gelovige – in kwestie, maar meer op Christus, want over Hem spreekt de gehele Schrift, en het resultaat voor ons is:

Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.

zegt de Schrift in Efeze 1 : 3.

Als één Plant

Ook in deze tekst in de Statenvertaling geeft het woordje “in” weer goed de diepte aan van onze verbondenheid met Hem. Alleen ín Christus (als één plant, zeg Paulus in Romeinen 6: 5) hebben wij deel aan alle geestelijke zegeningen. 2 Korinthe 5 : 17 geeft ook een goed voorbeeld van de kracht van de tekstcombinatie “in Christus”:

Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Bekijk eens een aantal van de onderstaande selectie van bijbelteksten waarin de combinatie “in Christus” voorkomt. Wees verzekerd dat wie ín Christus is, voor altijd verboden zal zijn met God Zelf, met Zijn Liefde. Die mogen wij kennen als de Here Jezus Christus.

Selectie van teksten


Liefde Gods

Liefde Gods

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *