Samenvattingen
0

De zorgvuldigheden des levens

Matthéüs 13 : 1-9 De zorgvuldigheden des levens

En te dien dage Jezus, uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee.
En tot Hem vergaderden vele scharen, zodat Hij in een schip ging en nederzat, en al de schare stond op den oever.
En Hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien.
En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij den weg; en de vogelen kwamen en aten datzelve op.
En een ander deel viel op teenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had.
Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden; en omdat het geen wortel had, is het verdord.
En een ander deel viel in de doornen; en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelve.
En een ander deel viel in goede aarde, en gaf vrucht, het één honderd-, het ander zestig-, en het ander dertigvoud.
Wie oren heeft om te horen, die hore.

Gelijkenis over de tijd waarin wij leven

Deze gelijkenis spreekt over de tijd waarin wij leven. Dat is de tijd van de verborgenheid, welke begon bij de opstanding van Christus en zal duren tot het moment dat Hij gekroond zal zijn. Daarmee wordt bedoeld het moment dat Hij Zijn Koninkrijk op aarde zal gevestigd hebben.

Deze gelijkenis spreekt over de tijd waarin wij leven. Dat is de tijd van de verborgenheid, welke begon bij de opstanding van Christus en zal duren tot het moment dat Hij gekroond zal zijn. Daarmee wordt bedoeld het moment dat Hij Zijn Koninkrijk op aarde zal gevestigd hebben.

Mattheüs 13 : 10, 11

En de discipelen tot Hem komende, zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen door gelijkenissen?
En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Omdat het u gegeven is de verborgenheden van het Koninkrijk te weten, maar dien is het niet gegeven.

De waarheid omtrent het werk van God is alleen bestemd voor de Zijnen. Die waarheid is, dat Hij Zich na Zijn opstanding niet zou bekendmaken aan iedereen, maar alleen aan de Zijnen. Dat vinden we in vele psalmen terug, zoals bijvoorbeeld in Psalm 22.

Psalm 22 : 22

Verlos Mij uit des leeuwen muil; en verhoor Mij van de hoornen der eenhoornen. 23 Zo zal Ik Uw Naam Mijn broederen vertellen; in het midden der Gemeente zal Ik U prijzen.

In vers 22 bidt de Heere Jezus om verlossing uit de dood. En als God Zijn gebed wil verhoren, dan zal Hij Gods Naam temidden van Zijn broederen prijzen en bekendmaken. Wij weten dat wij die broederen zijn, want in Hebreeën 2, waar Psalm 22 : 23 geciteerd wordt, staat dat Christus Zich niet schaamt ons Zijn broeders te noemen (Hebreeën 2 : 11).

De waarheid omtrent het werk van God is dus niet bekend in de wereld. Men interesseert zich trouwens ook niet voor de Waarheid. Als je ongelovigen daarover vertelt, willen ze het niet eens weten en zijn het ook direct weer vergeten.


De zorgvuldigheden des levens

De zorgvuldigheden des levens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *