God verkiest geloof
Blog v. Stempvoort
4

God verkiest geloof!

God verkiest geloof! Onlangs schreef een Kamerlid van de SGP echter: “God trekt mensen tot Zich die niets van Hem willen weten én Hij houdt hen vast!” Grotere onzin heb ik zelden gelezen. Laat me u uitleggen waarom.

“Kiest dan heden wie gij dienen zult”, deze oproep deed Jozua aan het volk Israël en deze oproep doet God de hele geschiedenis van de mensheid door aan de mens. (Deuteronomium 30:19; Jozua 24:15; Lukas 10:42) De Heer geeft duidelijk aan wat Zijn doel is met de Schepping en met ieder mens. (Deuteronomium 10:12; 30:16; Markus 12:33; Romeinen 13:8; 1 Thessalonicenzen 4:9) Hij laat de mens echter ook volkomen vrij! (Jesaja 61:1; Lukas 4:19; Romeinen 8:21; 2 Korinthe 3:17; Galaten 5:1) Er is geen enkel mens die tegen wil en dank door de Heer ergens toe gedwongen wordt. De Heer sleurt niemand aan de haren ergens naartoe. Hij geeft wel heel duidelijk aan wat de consequenties zijn wanneer we besluiten Hem niet te volgen. (Deuteronomium 30:19; Jesaja 59:2)

God stuurde profeten om mensen de Weg te wijzen en Hij verwijt de mensheid dat ze niet naar die profeten wilde luisteren, maar Hij laat de mensen vrij te doen en laten wat ze willen. God houdt helemaal geen mensen vast die niets van Hem willen weten. Zelfs Zijn uitverkoren volk Israël heeft Hij losgelaten, sterker nog: Hij verbergt Zich voor hen wegens hun niet aflatende ongehoorzaamheid, zoals Mozes profeteerde (Deuteronomium 31:17-18; 32:20), nog voor het volk Israël het land Kanaän binnentrok:

Ik dan zal Mijn aangezicht te dien dage ganselijk verbergen, om al het kwaad, dat het gedaan heeft; want het heeft zich gewend tot andere goden.

De Heer verborg Zijn aangezicht van hen, maar Hij liet hen niet aan hun lot over. (Matthéüs 21:33-39; Markus 12:1-9; Lukas 20:9-16; Hebreeën 1:1) Echter ook naar deze profeten wilde het volk niet luisteren, dus uiteindelijk stuurde God Zijn eigen Zoon, Die aan het eind van Zijn bediening, vlak voordat Hij gevangen genomen werd om te worden gekruisigd, uitroept (Lukas 13:34):

Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild?

Jezus huilt om de stad en om Zijn volk. Hij wéét wat er zal gaan gebeuren wanneer zij zich niet bekeren en desondanks grijpt Hij niet in.

Er komt een dag dat Hij wel in zal grijpen en dat Hij met een oordeel komt, maar die dag laat nog even op zich wachten. (Maleachi 4:5; Handelingen 2:20; 1 Thessalonicenzen 5:2-4) Waarom? De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. (2 Petrus 3:9) De Heer wil dus dat alle mensen tot bekering komen. De mens zelf denkt daar echter anders over en die vrijheid heeft God de mens gegeven. (Johannes 3:19)

Dat er dan toch mensen verloren gaan is niet de schuld van God, maar het is de keus van die mens. Waar het waanidee vandaan komt dat God willekeurig ingrijpt, mensen tot Zich trekt, tegen hun wil vasthoudt en anderen juist verloren laat gaan, is mij een raadsel. Het is volstrekt onbijbels! De zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen! (Titus 2:11) Niet slechts aan een klein select groepje, dat om onverklaarbare reden wel uitverkoren is terwijl anderen de pech hebben dat ze toevallig niet uitverkoren zijn. Wat een idiote dwaasheid is dat! Het gaat lijnrecht in tegen Gods Woord. De Heere Jezus Zelf zegt immers: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” (Matthéüs 11:28) Het is geen gebod, het is een oproep, een uitnodiging aan iedereen! (Jesaja 55:3)

God verkiest geloof! God kiest niet willekeurig mensen uit om ze vervolgens gelovig te maken. Genade is vrij, voor alle mensen beschikbaar. Elk mens die vervolgens besluit om God te geloven, krijgt daarmee direct het eeuwige leven. De zaligheid, het eeuwige leven, is dus voorwaardelijk: die en dat krijg je op grond van je geloof. (Romeinen 10:10; Efeze 1:13; 2 Timótheüs 3:15) God kiest slechts de gelovige om aan hem of haar het eeuwige leven te geven. Maar het is de keuze van de mens zelf of zij geloven of niet.

Het is de keuze van de hoeders van sommige kerken om mensen het idee te geven dat de deur op een kiertje staat. Ook vandaag nog zou men in sommige kringen tegen de Heere Jezus zeggen: “Weg met Hem, we willen niet dat deze over ons koning zij!” (Lukas 19:14) Men verwijt de Heer een te ruim aanbod van genade. Het doet mij denken aan de overpriesters en farizeeën die vergaderen en niet willen dat men Jezus volgt, omdat zij anders hun macht over het volk zouden verliezen. (Johannes 11:47,48) De parallel met de tegenwoordige kerkleiders moge duidelijk zijn.

Laten we ons vasthouden aan wat de Heere Zelf tegen ons zegt in Openbaring 3:20:

Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.

Hier is geen twijfel over, het is niet zo dat als je de deur opendoet, het nog maar de vraag is of Hij ook echt binnenkomt. Misschien, uiteindelijk een keer, als je goed en netjes geleefd hebt … Nee! Als je God in je leven laat, dan komt Hij direct binnen. Vervolgens is het aan jou om Hem de ruimte te geven in je leven. Hoe meer je een band met Hem opbouwt, hoe meer je naar Hem luistert en met Hem praat, des te meer je zult ervaren van Zijn liefde en trouw en des te meer je zult groeien in geestelijk opzicht. De keus is aan jou!


God verkiest geloof!

God verkiest geloof

4 reacties op "God verkiest geloof!"

 1. Beetje kort door de bocht. De Bijbel spreekt heel duidelijk over de uitverkiezing. Bv. in
  Johannes 6: 44 Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader, Die mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.
  Johannes 6: 65 En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn Vader.

  Hoe kan immers een dode Lazarus opstaan, tenzij door het woord van Jezus; zo kan ook een geestelijk dood mens niet opstaan dan door God alleen.

  Je schrijft: Elk mens die vervolgens besluit om God te geloven, (…). Hoe kan een mens dit besluiten als de Bijbel zegt: “Er is geen mens die God zoekt, zelfs niet één!” Dat kan alleen door de trekkende (Joh. 6: 44) liefde van de Vader.

  Daarnaast blijft staan wat jij terecht zegt over de eigen verantwoordelijkheid van de mens. Als een mens niet tot geloof komt. gaat hij om eigen schuld verloren. Er ís een ruim aanbod van genade. God roept door Jezus alle mensen op om te komen tot Hem.

  Als je de moeite neemt de Dordtse Leerregels eens door te lezen, kan je beter de bedoeling van de predestinatieleer zien, dan dat je deze in diverse kerkgenootschappen van vandaag tegenkomt. Want daar zijn heel wat uitwassen te vinden die inderdaad niet Bijbels zijn,
  (Hiermee bedoel ik overigens niet te zeggen dat de DL boven of zelfs maar naast de Bijbel staan, maar ze zijn wel geënt op de Bijbel)

  1. Hallo Eelco,

   Je vraagt je af hoe een mens kan besluiten om te geloven. Bedoel je hiermee dat God ons eerst moet regenereren alvorens wij in staat zijn om te geloven? Zo ja, dan betekent dit dus eerst wedergeboorte, dan pas geloof… Dat is m.i. het paard achter de wagen spannen.

   Je haalt een aantal verzen uit Johannes aan, waarin duidelijk wordt dat het de trekkende liefde van de Vader is die verkiest. Ik ben ervan overtuigd dat God iedereen trekt. God houdt van elk mens, iedereen is welkom en in staat om Zijn uitnodiging aan te nemen. Jezus is gestorven voor iedereen die zonde doet en God wil dat iedereen behouden wordt.

   “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.” (Joh.3:16-17)

   God klopt aan op het hart van een ieder, aan ons om gehoor te geven aan Zijn kloppen en open te doen:

   “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.” (Op.3:20)

   Het woord “indien” impliceert een voorwaarde dat de mens de capaciteit bezit om te kunnen kiezen, kiezen om God lief te hebben of niet…

   “Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.” (Joh.14:15)

   Ik zeg maar zo: Omdat ik absoluut niet in staat ben om mijzelf te redden (dit kan men lezen in de Bijbel en wordt als het goed is verkondigd door evangelisten) moet ik mij tot Hem wenden, Die alleen redding kan geven. Zeg nu niet; ik ben hulpeloos, dus kan ik niets aan mijn redding doen. Zeg liever; omdat ik hulpeloos ben, wil ik naar God gaan, Die mij kan helpen. Bekeren, dwz met de neus de juiste kant op gaan staan en dus geen lijdelijke houding aannemen… Versteen u niet! Erkennen van je hulpeloosheid en het verwachten van Hem alleen. En dan komt Hij je te hulp.

   Geloof is de constatering van eigen onvermogen, het verwachten van een ander Zijn werk en is de bron van alle goede werken!

   Voorts geef je aan dat er geen mens is die God zoekt, zelfs niet één. Hier ben ik het volledig mee eens. Houdt echter wel in de gaten dat wij niet alleen ronddolen op deze aardkloot. We hebben Zijn Woord en de Heilige Geest is inmiddels als Trooster aanwezig!

   Wat betreft de Dordtse leerregels: dit is een feilbare, niet inerrante interpretatie van de Bijbel van iemand. De (Christelijke) boekhandel ligt er vol mee. We behoren ten allen tijde de Bijbel als leidraad te nemen en te raadplegen over geloofszaken. Wat God wil staat in Zijn Woord.

   Met vriendelijke groeten,

   Sjors

 2. Beste Eelco,

  bedankt voor je reactie, goed dat je om opheldering vraagt.
  De Dordtse Leerregels vind ik inhoudelijk ook een stuk sterker dan de hedendaagse prediking in veel kerken.
  God geeft inderdaad, rijkelijk en overvloedig. Het is echter aan de mens zelf om de keuze te maken en God binnen te laten in het hart.
  Het initiatief ligt bij God, altijd, God geeft ZIjn Zoon, opdat ieder die in Hém gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
  De Goede Herder zoekt verloren schapen, God zoekt verloren schepselen. Vervolgens zegt de Heere Jezus Christus: “Volg Mij!” Hij neemt het initiatief inderdaad, de keuze is vervolgens aan de mens om hier gehoor aan te geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *