Is God onverschillig voor het leed van de mensheid?
Blog v. Stempvoort
3

Is God onverschillig voor het leed van de mensheid?

Is God onverschillig voor het leed van de mensheid? Nee, Hij is hard aan het werk!

In haar blog op de website van Elsevier schrijft Hala Naoum Néhmé een ontroerend stuk over haar j’accuse aan het adres van de Schepper. Het kwaad in de wereld en dan met name het leed en de pijn die mensen elkaar aandoen, drijft haar tot het stellen van vragen over het gebrek aan ingrijpen van God: “Waar is God, de Rechter van de aarde? Waar blijft de vervulling van Zijn belofte over vrede en rechtvaardigheid? Waarom staat Hij de bloedrivieren toe die vloeien in het Midden-Oosten en elders? Waarom staat Hij toe dat mensen die Hem blijven aanbidden met het zwaard worden beloond? Wat voelt Hij bij het zien van zo veel onvoorstelbaar kwaad? Moet Hij ook wenen? Wordt Hij weleens woedend over de wreedheid die zich meester maakt van deze planeet? Waarom grijpt Hij niet in wanneer de mens, schepsel naar zijn gelijkenis, zo gruwelijk wordt vertrapt door een medemens? Waarom laat Hij zijn almacht niet zien?”

Vragen die getuigen van inzicht en intelligentie. Deze weldenkendheid blijkt ook uit de rest van het stuk, waarin de schrijfster beroemde denkers als Socrates, Aristoteles en Thomas van Aquino vraagt om een antwoord. Mijns inziens slagen dezen hier niet in, wat haar uit doet komen bij het boek der Richteren in de Bijbel: “Maar als het goede toevalligerwijs tot het kwade kan leiden, leidt het kwaad dan ook tot het goede? Komt uit het bittere het zoete voort, zoals het Bijbelse boek van de Rechters stelt? Zo ja, dan is de prijs die nu in het Midden-Oosten wordt betaald, te hoog. De gruweldaden die zich dagelijks voltrekken voor onze ogen, lijken te veel om tot iets te leiden anders dan de mensheid op haar ziel te trappen.”

In het boek van de Rechters (Richteren) komen we een vergelijkbare gedachtewisseling tegen, in Richteren 6. Gideon geeft aan dat de ellende in het land zijn oorzaak vindt in het feit dat God hen verlaten heeft (Richteren 6: 13). Waarom God Zijn volk verlaten heeft lezen we enkele verzen eerder: “Ik ben de HEERE, uw God… maar gij zijt Mijner stem niet gehoorzaam geweest” (Richteren 6:10).

Hala Naoum Néhmé geeft aan dat de relatie die aanbidders van God met Hem hebben gewoonlijk bestaat uit formaliteiten. En daar ligt precies de crux. Zoals de Heer Zelf zegt: “Ik gruw van jullie rituelen en ceremonieën” (Jesaja 1: 11-17, Jeremia 6:20, Amos 5:21). Reeds in het Oude Testament, wat zo bekend staat als vol met wetten, regels en slachtingen, reeds honderden jaren vóór de geboorte van Jezus keurde God Zelf al de religie van de mens af! De Heer vraagt niet om rituelen, Hij wil geen religie. Wat Hij van de mens vraagt is GELOOF, LIEFDE! Jezus Zelf zei dit met de woorden: “Ik wil barmhartigheid, en niet offerande; want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering” (Matthéüs 9:13). We hoeven ons niet beter voor te doen dan we zijn. Hij vraagt van ons niet dat we onszelf en onze omgeving verbeteren naar eigen inzicht. Want precies dát is de oorzaak van een groot deel van het leed en de pijn die wij elkaar aandoen. Is God onverschillig voor het leed van de mensheid?

De hele geschiedenis van de mensheid door heeft Hij profeten gestuurd en stuk voor stuk zijn ze gedood door de religieuze leiders (Handelingen 7:52). Uiteindelijk stuurde God Zijn eigen Zoon in de persoon Jezus (Matthéüs 21:37, Markus 12:6, Lukas 20:13), Die de boodschap bracht: “Heb uw naaste lief als uzelf en God boven alles!” (Markus 12: 29-31). Hem hebben ze ook gedood. De Man Die de Liefde predikte, werd gehaat en gedood. Zijn woorden aan Zijn volgelingen luidden: “De wereld zal u haten, want ze hebben mij gehaat”(Matthéüs 10:22, 24:9, Marcus 13:13, Lukas 21:17, Johannes 15:18, 24 en 25, 17:14) en: “In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen!”(Johannes 16:33). Geen hoopgevende boodschap voor onze tijd hier op aarde, maar hier ligt onze toekomst ook niet! Zoals Hij opvoer naar de Hemel, zo zullen wij daar ook zijn (2 Korinthe 5:1, Efeze 2:6, Filippenzen 3:20). Tot die tijd doet Hij een werk ín en dóór de gelovigen. (Filippenzen 1:6).

Is God onverschillig voor het leed van de mensheid?

God is níet onverschillig, Hij is wóedend om al dit onrecht! De hele schepping kan Zijn verdriet en Zijn woede niet bevatten, maar Hij houdt die nu nog in. Nóg is er tijd voor bekering, nóg is er tijd om goed te doen. Hij doet niet niks, maar Hij werkt, in het verborgene (Habakuk 1:5). Hij werkt ín en dóór de gelovigen en zij zouden zich daarvoor laten gebruiken en niet bezig zijn met allerlei oppervlakkige zaken of holle religieuze aangelegenheden. God roept de mens tot geloof en dat geloof zou uitwerking hebben in je leven. Je geloof in God toont zich als het goed is onder meer in je liefde naar andere mensen. De gelovige wordt namelijk wel degelijk opgeroepen tot goede werken (Matthéüs 5:16, Efeze 2:10, Colossenzen 1:10, 1 Timothéüs 5:10, 6:18, Titus 2:7, 14, 3:8, 14, Hebreeën 10:24 en 1 Petrus 2:12). In de eerste plaats is dat de prediking van het evangelie, daarnaast ook liefde voor je medemens. Wanneer men zijn medemens liefheeft, is er een hoop minder leed en pijn op de wereld.

God is niet onverschillig voor het leed van de mensheid. De mensheid is onverschillig voor God en daarom lijdt zij!


Is God onverschillig voor het leed van de mensheid?

Is God onverschillig voor het leed van de mensheid?

3 reacties op "Is God onverschillig voor het leed van de mensheid?"

 1. Waarom staan we onszelf toe om onvolmaakt, on-goddelijk te zijn?
  Onze evoluerende godelijkheid of Ain Soph Aur in de maak?
  Zouden we embryonale goden / godinnen zijn, die God / Godin aan het worden zijn?
  http://www.howworldcan.be

  Vrolijk lezen,

  Rémi Vandersmissen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *