Maar haar naam zal zijn Sarah
Blog Wim de Goeij
0

Maar haar naam zal zijn Sarah

Maar haar naam zal zijn Sarah. Precies 5 weken voor eerste kerstdag werd ons tweede kleinkind geboren. Ze kreeg de mooie naam Sarah (met een “h”, het getal “5” in het Hebreeuws) mee. Onze wens is dat deze kleine meid de achtergronden van die naam mag leren kennen en daarna zal vasthouden in haar leven hier op aarde.

De kleine Sarah is begonnen aan een leven dat wat ons betreft zal uitmonden in eeuwig leven in Christus, onze Heer en Heiland. Wat zal het heerlijk zijn als zij later haar kinderlijk in geloof in God zal vasthouden om – als wedergeboren lid van de nieuwe schepping – het door genade verkregen nieuwe leven ten volle te leven. Als kind van God op weg naar de erfenis en heerlijkheid die God voor Zijn kinderen bereid heeft. Is er iets beters denkbaar? Nee!

Aanpakken van het nieuwe leven

In feite is dit eigenlijk alles wat wij te wensen hebben, want in-the-end gaat het in het leven van de mens tijdens zijn of haar verblijf op aarde om het aanpakken van het nieuwe leven. Dat nieuwe leven is onderdeel van de nieuwe schepping, die aanving bij de opstanding van de Here Jezus Christus. Daar begon het Koninkrijk waarvan wij deel van uit mogen maken. Een Koninkrijk dat niet van deze vergankelijke schepping is, maar geheel nieuw en onvergankelijk. Wat is het heerlijk om te weten dat een gelovige, zonder voorbehoud en zonder de kans dat nieuwe leven kwijt te raken, een deel van dit Koninkrijk mag zijn. Alles uit genade en niet door onze eigen werken. Dank daarvoor aan onze Heer en Heiland!

De betekenis van de naam Sarah

Ad Leeuwenhage (Advocaal) schreef ter gelegenheid van de geboorte en naamgeving van Sarah een korte Bijbelstudie. Hij vertelt daarin van Gods beloften aan Abram en Saraï, het wachten daarop, de vervulling ervan en de betekenisvolle naamsverandering in Abraham en Sarah.

Genesis 17 : 15-19

Nog zeide God tot Abraham: Gij zult de naam van uw huisvrouw Saraï niet Saraï noemen; maar haar naam zal zijn Sarah. Want Ik zal haar zegenen, en u ook uit haar een zoon geven; ja, Ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal: koningen der volken zullen uit haar worden! Toen viel Abraham op zijn aangezicht, en hij lachte; en hij zeide in zijn hart: Zal één, die 100 jaren oud is, een kind geboren worden; en zal Sarah, die 90 jaren oud is, baren? En Abraham zeide tot God: Och, dat Ismaël mocht leven voor Uw aangezicht! En God zeide: Voorwaar, Sarah, uw huisvrouw, zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam noemen Izaäk; en ik zal Mijn verbond met hem oprichten, tot een eeuwig verbond zijn zade na hem.

Abraham en Sarah geloofden wat God beloofd had over de komst van nageslacht, hoewel zij door hun ouderdom beiden onvruchtbaar waren. Zij kregen een naamsverandering, als de uitbeelding van het verschijnen van iets nieuws. Ze zijn weliswaar dezelfde personen gebleven, maar toch waren ze nu anders.

Wat heerlijk als ook “onze” Sarah volkomen geloof in de woorden Gods zal hebben en zich gezegend mag weten door de Here Jezus Christus, onze Verlosser, Koning, Heer en Heiland.

1 Petrus 2 : 23 en vers 3, 4:

23. Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

3. Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.
4. Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u.


Een dwaas zegt er is geen God

Bij het meemaken van het grootse wonder van nieuw leven, moet ik denken aan de woorden van David in Psalm 14.

De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God.

Helaas gebeurt dat zoveel. In plaats van God als Bron en Schepper te erkennen wordt er als verklaring van het wonder helemaal niets of één of ander “ietsisme” gegeven. Inderdaad ongelooflijk! In ieder geval voor ons.


Maar haar naam zal zijn Sarah

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *