Vaccinatie
Blog v. Stempvoort
0

Vaccinatie en andere indoctrinatie vanuit de overheid

Vaccinatie en andere indoctrinatie vanuit de overheid. Maak vooral uw eigen keuzes. Maar denk alstublieft na! Waarop baseren wij onze keuzes? Denken we zelf na, of doen we maar wat iedereen doet of wat men van ons verwacht? Of u uw kinderen laat vaccineren …? Ik laat het helemaal aan u. Wel vind ik de huidige trend, waarbij de overheid volgens mensen bepaalde zaken moet verplichten, erg zorgwekkend. We kunnen er niets tegen doen, het gaat zoals het door de profeten beschreven staat, we zien het zich voor onze ogen voltrekken. Maar we hebben wel de keuze: maken we er deel van uit, of kiezen we voor iets beters?

Tot de periode van de Verlichting (1650 tot ruwweg 1800) en ook tijdens de Industriële Revolutie (grofweg de 19e eeuw) was het christelijk gedachtegoed toonaangevend; hierin is de laatste eeuw een kentering gekomen. Waar andere landen honderd jaar geleden al vooropliepen met de ontwikkelingen die de greep van de overheid op de burgers versterkten, is dit in ‘het Vrije Westen’ lange tijd tegengehouden, maar daar komt langzamerhand verandering in. Dat Westen volgt de voorheen zogeheten ‘Tweede-Wereldlanden’ steeds meer na.

China, bij uitstek atheïstisch, communistisch en humanistisch, is zo ongeveer het tegenovergestelde van humaan. Vreemd genoeg geldt dit voor vrijwel alle landen die zeer religieus zijn. Sommige tolereren slechts één officiële religie. Over het algemeen zijn dat landen met een zeer dominante autoritaire staatsvorm. De burger is er in die landen voor de staat; de inwoners dienen dusdanig te leven dat de staat er maximaal profijt en zo min mogelijk kosten van heeft. In de democratische landen van ‘het Vrije Westen’ lijkt het motto tegenwoordig: ‘Jij moet zo leven dat ik er geen last van, maar zoveel mogelijk baat bij heb’. Men noemt het tolerant, maar dat is het absoluut niet; het is een vergaande inbreuk op het fatsoen en alles wat normaal is. Doordat men geen norm meer erkent, vergeet men steeds meer wat normaal is. Naastenliefde is via tolerantie en respect, tot apathie en zelfs regelrechte vijandschap geworden tegen alles wat een zekere beperking kent en maat weet te houden. Het verschil tussen humaan en humanistisch is dat humaniteit voortkomt uit liefde voor de mens (human) als uiting van liefde voor God. Humanisme stelt de mens centraal en verliest daarmee elke andere norm die afwijkt van de eigen norm uit het oog.

De Here Jezus Christus gaf als samenvatting van de Wet: ‘Gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod, groter dan deze.(Markus 12:30-31) Maar men wil God niet, omdat men geen verantwoording wil afleggen over de eigen daden en gedachten, dus wil men ook Zijn wet niet. En zonder liefde voor Hem, blijkt ook de liefde voor de naaste snel te slijten.

Zolang de naaste, dan wel de medemens, nog een beetje op onszelf lijkt, lukt het nog wel om er mee samen te wonen of samen activiteiten te ontplooien. Allerhande psychologen en sociologen constateren dit gegeven en leggen het vast in modellen en patronen. Deze informatie wordt tegenwoordig volop gebruikt in de commerciële wereld, onze voorkeuren worden nauwlettend gevolgd. Deze kennis wordt verwerkt tot algoritmen voor apps die de bubbel in stand houden en versterken, waardoor mensen nog meer het idee krijgen dat hun ideeën het algemene gedachtegoed zijn; immers iedereen in hun omgeving, alle reclames, films, series, vakanties, zijn allemaal toegespitst op ieders eigen voorkeuren.

Herman Finkers zei al: ’TMF (jongeren-Tv-zender – WvS) toont de adolescent veeleisend en verwend, omdat een dergelijke adolescent de ideale consument is!’ Hij had gelijk, maar het is natuurlijk niet beperkt tot TMF. Vrijwel alle toonaangevende media tonen de mens op die manier. Volwassenen, mensen van middelbare leeftijd en zelfs bejaarden worden net zo goed gepresenteerd als veeleisende, verwende adolescenten. Eigenlijk gaat het al sinds de Verlichting om productie en consumptie, en maakt men dankbaar gebruik van inflatie, om toe te nemen in decadentie.

Waar het maatschappelijke aspect van het christelijk gedachtegoed samengevat kan worden als: ‘Leef ten gunste van de ander’, luidt het humanistisch gedachtegoed: ’Laat de ander ten gunste leven van jou!’ Deze filosofie, verpakt in sociaal-wenselijke varianten, wordt breed gedragen door allerhande managementgoeroes en welzijnswerkers. Dit betreft niet slechts gedrag, besteding van je inkomen en dergelijke, maar gaat zelfs zover dat men tegenwoordig zelfs de organen afneemt na de dood, tenzij men expliciet heeft aangegeven dit niet te willen.

Volgende stap is dat we ons verplicht moeten vaccineren tegen allerhande, al dan niet onschuldige, ziekten, omdat anders kinderen ziek zouden worden. Dan denk ik onmiddellijk: ‘Wie van ons is als kind niet ziek geweest?’ In die discussie komen allerhande bizarre, ondoordachte en zelfs onjuiste argumenten voorbij. Je staat erbij, kijkt ernaar en kunt niet meer doen dan je verbazen. Lang geleden was het zo dat men zijn leven wijdde aan God en in dienst van de medemens stelde. Maar God is door de overheid meer en meer buiten de samenleving geplaatst. Schaeffer zei al: “Verwijder God uit de staat en de overheid wordt god.” De overheid die mensen moet verplichten om zich te laten vaccineren, de overheid die mensen verplicht hun organen te doneren … nog even en de overheid laat mensen ter dood brengen wanneer zij haar niet als god willen aanbidden. Zijn we echt al bijna zover? Sommige dingen krijgen haast.

Nogmaals, of uw kinderen laat inenten is helemaal aan u. Die vrijheid hebt u gelukkig nog, maar de Bijbel leert ons ook dat er een tijd zal komen waarin we die vrijheid niet meer hebben. Dat er een tijd zal komen waarin je niet eens meer iets kunt kopen of verkopen wanneer je de overheid niet als god aanbeden zult hebben. Sterker nog, dat je dan ter dood gebracht zult worden. (Openbaring 13:15, 16) Zoals vrijwel alles is ook dit ons al eens voorgedaan. Het was in de dagen van het Romeinse Rijk bij tijd en wijle zo dat men moest offeren aan (een beeld van) de keizer, omdat men anders ter dood gebracht zou worden. De christenvervolgingen woedden met ongekende hevigheid, maar de Kerk groeide nooit zo sterk als juist in die dagen. Zingend gingen de christenen de arena’s in, de wilde beesten tegemoet, ter vermaak van de menigte. Brandend hingen zij als tuinverlichting in de tuinen van de machthebbers.

Nu de bedeling van Genade zijn voltooiing nadert, is de cirkel bijna rond en naderen we weer een vergelijkbare periode als in het begin. Onvoorstelbaar zegt u? In 2016 was het zo dat elke zes minuten ergens ter wereld een christen ter dood gebracht werd om zijn geloof. Het is nu reeds zo dat duizenden christenen jaarlijks gedood worden, maar niet alvorens hun organen getransplanteerd worden naar de zieke lichamen van de machthebbers, zoals in China gebeurt. Zal het tijdig tot hen doordringen dat het niet het lichaam van de christen is waar zij baat bij hebben?

Hier is nog vrijheid, hier hebben we nog de mogelijkheid om te kiezen. Namen zij maar niet hun lever of hart, maar hun Heer aan!


Vaccinatie en andere indoctrinatie vanuit de overheid

Vaccinatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *