Barth van Dijk

Barth van Dijk maakte samenvattingen van N.B.C.-spreekbeurten en bijbelstudiedagen en stelde deze beschikbaar voor geïnteresseerden. Zijn samenvattingen (PDF) kunnen gratis gedownload worden. Deze zeer gewaardeerde broeder is op 25-3-2023 ons voorgegaan naar het Vaderhuis.
Samenvattingen
0

Heiligmaking des Geestes, 1

2 Thessalonicenzen 2 : 13, 29-32 Maar wij zijn schuldig Gode altijd te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid;Waartoe Hij u geroepen heeft door ons Evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onzen Heere…

Samenvattingen
0

Heerlijkheid

Een heerlijkheid is van een heer, net zoals een baronie van een baron is. Een markizaat van een markies, een koninkrijk van een koning, een keizerrijk van een keizer, een hertogdom van een hertog enzovoorts. Is reputatie een Nederlands woord? Dat is namelijk ongeveer wat het is. Het Hebreeuwse grondwoord heeft de betekenis van gewicht,…

Samenvattingen
0

Gods heilsplan

Psalm 1 : 1-6 Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondarfen, noch zit in het gestoelte der spotters.Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die…

Samenvattingen
0

De zorgvuldigheden des levens

Matthéüs 13 : 1-9 De zorgvuldigheden des levens En te dien dage Jezus, uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee.En tot Hem vergaderden vele scharen, zodat Hij in een schip ging en nederzat, en al de schare stond op den oever.En Hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: Ziet, een zaaier ging…

Samenvattingen
0

De wereld en de waarheid

De filosofie beweert dat als we bijvoorbeeld tegenover elkaar zitten, dit nog niet wil  zeggen dat dit ook werkelijk zo is. Dat is een aanname en kan net zo goed een  hallucinatie zijn. Je kunt dus wel aannemen dat als je tegenover elkaar zit, dit ook  werkelijk zo is, maar dat hoeft niet de waarheid…

Samenvattingen
1

De wederkomst van Christus

2 Petrus 3 : 1-4 Dezen tweeden zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwekke;Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden, die van de heilige profeten te voren gesproken zijn, en aan ons gebod, die des Heeren en Zaligmakers apostelen zijn;Dit eerst wetende, dat in het…

Samenvattingen
0

De Verbondsakte

Toen het volk Israël uit Egypte trok, kreeg het bij de berg Sinaï de wet. Dat was ter gelegenheid van het verbond dat God met Israël sloot. Bij de Sinaï trouwde Israël met God en de wet gold daarbij als huwelijkse voorwaarde. Je kunt de wet dus beschouwen als de huwelijkse voorwaarden of als de…

Samenvattingen
0

De rechterhand Gods

“De rechterhand Gods doet krachtige daden”. Als die term in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, is het meestal een verwijzing naar Psalm 110. Psalm 110 : 1 Een psalm van David 1 De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.…

Samenvattingen
0

De laatste Adam, de Nieuwe Mens

We hebben eigenlijk elk jaar hetzelfde onderwerp, namelijk Christus. We houden ons bezig met wie Hij is en wie wij zijn in Hem. 1 Korinthe 15 : 45, 46 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakende Geest.Doch het geestelijke is niet…

Samenvattingen
0

De Heer of de leer

‘De Heer of de leer’ of ‘de leer of de Heer’. We zijn gewend te zeggen dat het erom gaat dat we de Heer zouden leren kennen en dat het niet primair om de leer gaat. Dat is ook zo, maar meestal worden zulke uitspraken gebruikt om de leer aan de kant te schuiven. Men…

Samenvattingen
0

De Bijbel het Woord van God

Op de volgende bladzijden vind je een aantal onderwerpen uit de Bijbel. Het is slechts een greep uit de enorme rijkdom die het Woord van God te bieden heeft en is daarom ook bij lange na niet compleet. Maar ja, je moet toch ergens beginnen en dat heb ik dan ook maar gedaan.  De Bijbel…

Samenvattingen
0

Buiten de legerplaats

Hebreeën 13 : 13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende. Deze woorden staan zo ongeveer aan het einde van de Hebreeën brief en beginnen met: ‘zo dan’. Dit vloeit dus voort uit al het voorgaande wat gezegd is. Tot Hem uitgaan buiten de legerplaats lijkt ons nog wel…

Samenvattingen
0

Ben ik wel behouden?

Ben ik wel behouden? Dat is een cruciale vraag. Voordat je met zekerheid een antwoord op deze vraag kunt geven, is het natuurlijk belangrijk om te weten wanneer je kunt zeggen dat je behouden bent. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Heel veel Schriftplaatsen zeggen wat ervoor nodig is om behouden te worden. Alles…